Thursday, March 19, 2009

Shiva Suktam and Rudram: Namakam and Chamakam

A phonetic english translation of Shiva Suktam which is part of Chamakam from Yajur Veda chapter 18, is one of the Pancha Suktas and is normally recited in all vedic poojas; along with the rudram of the namakam and chamakam

Sri Shiva Suktam

Shan chame mayash chame priyam chame nuka-mash chame
Ka-mash chame so-mana sash chame badram cha me shre-yash chame
Yas-yash chame ya-shash chame bagash chame dravinam chame
Yanta chame darta chame kshe-mash chame dri-tish chame
Vishvam chame mahash chame samvich chame
Gya-tram chame sush chame pra-sush chame
Si-ram chame la-yash cha ma-ri-tam chame mri-tam chame
A-yaksh-mam cha me-anama-yach chame ji-va-tush chame
Dirga-yu-twam cha me-ana-mitram cha me-abhayam chame
Sugam chame shayanam chame su-sha chame sudinam chame


http://www.youtube.com/watch?v=LSAS9e1HbnE Rudram Part I
http://www.youtube.com/watch?v=7JwTf_F2QHM&feature=related Part 2
http://www.youtube.com/watch?v=tv2mHXo4PKg&feature=related Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=j5vrCGE_xKo&feature=related part 2 (listed as part3 video)


Sri Rudram - Namakam
(Chapter 16 of Yajur-Veda)

Anuvaka 1

Om namo bhagavate Rudraya

Namaste rudra-manyava uto ishhave namah
Namaste astu danvane bahu biyamuta te namaha


Yata i-shu shivatama shivam babuva te danu-o
Shiva sharavya-ya tava taya no rudra mri-daya


Ya te rudra shiva tano ragora papa-kashini
Taya na stanuva shanta maya giri shanta-bi-chaka-shi-hi

Yami-shum girishanta haste bibar-shyastave
Shivam giri-tra tam kuru mahi si purusham jagat

Shivena vachasa twa giri-sha cha vada-masi
Yata na sarva mi jagadayash-ma-gum-asumana asat
.
Ad’ya vochadadi vakta pratamo devyo bishake
A-dish cha sarva-an jambayant sarvash cha ya tudanya-ha .

Aso yastam-ro aruna uta babru sumangala-ha
Ye chema rudra abito di-shu Shri-ta sahasra sho vesam-heda-imahe
.
Aso yo vasarpati nilagrivo vilohita-a-ha
Utenam gopa adrishan nadrishan nudahar-ya-ha
Utenam vishva butani-sa drishto mridayati naha

Namo astu nila grivaya sahasra shaya mi-dush-he-he
Ato ye asya satwa no aham teb’yo karan namaha .

Pramun cha danvanas twa mubayo rart-niyo rig’jyam
Yash-cha te hasta ishava para ta bagavo vapa .

Avatatya danus tva sahasra-sha shatesh ude
Ni-shir ya shalya-nam muka shivo na sumana bava


Vidyam dano kapardino vishal yo banava-gum uta
Aneshan-na-sye-shava aburasya nishangati-hi

Ya te heti midush tama haste babuva te dano-ho
Taya-asman vishva tas-twa mayash maya pari-buja

Namaste as twa yudaya natataya drish nave-eh
Uba biyamuta te namo bahubiyam tava danvane

Pari te danvano heti rasman vrinak-tu vishvata-a-ha
Ato ya i-shudistavare asma ni de-tam

Namaste astu bagavan vishvesh varaya maha devaya tryambakaya tripuran ta-kaya trikagni kalaya kal-agni rudraya nila kantaya mrutyun jaya-ya sarvesh vara-ya sadashiva ya shri man maha devaya namaha

Anuvaka 2

Namo hiranya bahave senan ye dishan cha pataye namo
namo vrik-shebhyo hari ke-shebyah pashunam pataye namo
namah sasa spi-gnaraya twi-shi-mate patinam pataye namo
namo bablushaya vivyadine na-nam pataye namo
namo hari kesha yo pavitine pushta-nam pataye namo
namo bavasya he-tye jagatam pataye namo
namo rudra-ya-tatavine kshetra-nam pataye namo
namah sutaya han-tyaya vana-nam pataye namo namah
Namo rohitaya stapataye vrik-shanam pataye namo
namo mantrine vani-jaya kak-shanam pataye namo
namo buvantaye variva-skritayo-shadinam pataye namo
nama u-yergoshaya-krandayate patinam pataye namo
namah kritsna-vitaya davate sa-twanam pataye nama-ha

3rd Anuvaka

Nama sahamanaya nivyadina a-vyadini-nam pataye namo
namah kakubaya nishangine-eh stena-nam pataye namo
namo ni shangina i-shudimate tas-ka-ra-nam pataye namo
namo vagn-chate parivagn-chate sta-yu-nam pataye namo
namo ni cherave paricharaya-ranya-nam pataye namo
namah sri kavibiyo jigagum sadbiyo mosh-na-tam pataye namo
namo-a simadbiyo naktam charad-biya prakrin-ta-nam pataye namo
nama ush nishine giricharaya kulugn-chanam pataye namo namah
namo i-shumad-biyo danvavi b’yash cha wo namo
nama a tanvane-biya pratida-dane b’yash cha wo namo
nama aya-chad-biyo vi-sri-jad b’yash cha wo namo
namo syad-biyo vid-yad b’yash cha wo namo
nama a-si-ne-biya shayane b’yash cha wo namo
namah swa pad-biyo ja-grad b’yash cha wo namo
namo stish-tad-biyo da-vad b’yash cha wo namo
namah saba-biya sa-bapati b’yash cha wo namo
namo ash-we-biyo shwa-pati b’yash cha wo namah

Anuvaka 4

Namah avyadini-i-biyo vivi dyanti b’yash cha wo namo
nama ugana-biya straha-gum-ati b’yash cha wo namo
namo grit-se’biyo grutsapa-ti b’yash cha wo namo
namo vrate-eh--biyo vratapa-ti b’yash cha wo namo
namo gane-biyo ganapa-te b’yash cha wo namo
namo virupe-biyo vishvaru-pe b’yash cha wo namo
namo mahad-biya shula-ke b’yash cha wo namo
namo rati-biyo rate b’yash cha wo namo
namo rate-eh-biyo ratapati b’yash cha wo namo
namah sena-a-biya sena-ni b’yash cha wo namo
namah kshatri-biya sangra-hitri b’yash cha wo namo
namah stak-sha-biyo rataka-re b’yash cha wo namo
namah kula-le-biya karmare-eh b’yash cha wo namo
namah pugn-ish-te-eh-biyo nisha-de b’yashcha wo namo
namah i-shukrid-biyo danva-krid b’yashcha wo namo
namo mruga-yu-biya shwani b’yashcha wo namo
namah shwa-biya shwa-pati b’yashcha wo nama ha

Anuvaka 5

Namo bavaya cha rudraya cha
namah sharvaya cha pashupataye cha
namo nila grivaya cha shiti kantaya cha
namah kapardine cha vyup-ta-keshaya cha
namah sahasrak-shaya cha shatadan vane cha
namo girishaya cha shipivishtaya cha
namo midushtamaya cheshumate cha
namo-oh hrasvaya cha vama-naya cha
namo brihate cha varshiyase cha
namo vrid-daya cha samvrid-di-vane cha
namo agriyaya cha pratamaya cha
nama ashave cha ji-raya cha
namah shi-gri-yaya cha shib-yaya cha
namo urm-yaya cha vas-van-yaya cha
namah strotas-yaya cha dwip-yaya cha

Anuvaka 6

Namo-oh jyesh-taya cha kanesh-taya cha
namah pur-va-jaya cha parajaya cha
namo madya-maya cha pagal-baya cha
namo jagan-yaya cha bud-ni-yaya cha
namah sob-yaya cha pratisar-yaya cha
namo yam-yaya cha chem-yaya cha
namah urvar-yaya cha kal-yaya cha
namah shlok-yaya cha vasan-yaya cha
namo van-yaya cha kak-shyaya cha
namah shrava-ya cha pratish-ravaya cha
nama ashushenaya cha shurataya cha
namah shuraya cha vabindate cha
namo varmine cha varutine cha
namo bil-mine cha kavachi-ne cha
namah shrutaya cha shrutase-naya cha


Anuvaka 7

Namo dundu-byaya cha hanan-yaya cha
namo drishnave cha pramrishaya cha
namo dutaya cha prahitaya cha
namo ni-shangi-ne che-shudima-te cha
nama stik-sh-neshave cha yudhine cha
namah swayudaya cha sudanvane cha
namah srut-yaya cha pat-yaya cha
namah kat-yaya cha nip-yaya cha
namah sud-yaya cha saras-yaya cha
namo nad-yaya cha ve-shantaya cha
Namah kup-yaya cha vat-yaya cha
namo varsh-yaya cha varsh-yaya cha
namo meg-yaya cha vidyut-yaya cha
nama i-gri-yaya cha tap-yaya cha
namo vat-yaya cha resh-mi-yaya cha
namo vas-tav-yaya cha va-stupaya cha

Anuvaka 8

namah somaya cha rudraya cha
nama stam-raya cha arunaya cha
nama shan-gaya cha pashupataye cha
nama u-graya cha bi-maya cha
namo agrevadaya cha durevadaya cha
namo hantre cha hani-yase cha
namo vrik-she-biyo cha vari-ke-she-biyo cha
nama staraya nama shambave cha mayobave cha
namah shan-karaya cha mayas-karaya cha
namah shivaya cha shivata-raya cha
Nama stirt-yaya cha kul-yaya cha
namah par-yaya cha var-yaya cha
namah pratara-naya cho-taranaya cha
nama a-tar-yaya cha lad-yaya cha
namah shash-yaya cha pen-yaya cha
namah sikat-yaya cha prava-yaya cha

Anuvaka 9

namah irin-yaya cha prapat-yaya cha
namah ki-gum-shi-laya cha kshaya-naya cha
namah kapardine cha pulastaye cha
namo gosht-yaya cha gri-yaya cha
namah stalp-yaya cha ge-yaya cha
namah kat-yaya cha gawa-resh-yaya cha
namo-oh hriday-yaya cha niveshp-yaya cha
namah pa-gum-sav-yaya cha rajas-yaya cha
namah shushk-yaya cha harit-yaya cha
namo lop-yaya cha lap-yaya cha
nama urv-yaya cha surm-yaya cha
namah parn-yaya cha parna-shad-yaya cha
namo apagurama-naya cha big-nate cha
nama ak-kidate cha prak-kidate cha
namo va kiri-ke-biyo devana-gum hridaye-biyo
namo vik-shina-ke-biyo namo vichin vat-ke-biyo
nama anir-hate-biyo nama-a mivatke-biya-ha


Anuvaka 10

Drape andasa spate daridran nilalohita
e-sham Purushan namesham pa-shunam ma ber-maro mo e-sham kinchana ma mat

.

Ya te rudra shiva tanu shiva vish vaha be shaji
Shiva Rudra-sya be shaji taya no mri-da jivase-eh

Ima-gum rudraya tavase kapardine-eh kshaya-dwiraya prabaramahe matim
Yata na shamasad-dwipade chatush pade vishwam pushtam grame asmina naturam
.
Mri-da no rudro tano maya skri-di kshaya dwiraya namasa vid-hema te
Ya-cham cha yosh cha manura yaje pita tada shyama tava Rudra pranito

Mano mahantamuta mano arbakam mana uk-shanta muta mana uk-shitam
Mano vadi pitaram mota mataram priya ma nas-tanuvo rudra ri-i-sha-ah-ha

Mana stoke tanaye mana ayush-i mano gosh-u mano ashveshu ri-i-sh-hah
Viran mano rudra bamito avadi ravishmanto namasa vid-ema te

Arate gogh-na utta purushaghne kshayad viraya sum-namas-me te astu
Raksha chano abi cha deva bruyata chana sharma yacha dwibarha-a-a

Stuhi shrutam gartasadam yuvanam mri-gana bima mupahat numugram
Mruda ya-ritre rudra sta vano an-yante asman nivapantu sena-ha

Parino Rudra-sya hetir vrinaktu pari twesh-hasya durma tiragayo-ho
Ava stira maga vadbya stanush-va mi-dwashto kaya tanayaya mrudaya

Midushtama shivatama shivo na sumana bava
Parame vruk-sha-ha ayudam nidaya kritim vasana achara pinakam vibrada gahi


Vikirida vilohita namaste astu bagavaha
Yaste sahasra-gum-heta yonyam asman niva pantu ta-ha .

Sahasra ni sahasra daba huvo stava hetaya-ha
Tasa-mi-shano bagava para china muka kridi

Avuvaka 11

Sahasra ni sahasra sho ye rudra adi-bum-ya-am
Tesha-gum sahasra yoyane avadan vanitan masi


Asmin maha tyarnave anta rikshe bava adi
Nilagriva shiti-kanta-a sharva ada-ha kshama charah-ha

Nilagriva shiti-kanta diva-gum rudra upashrita-ha
Ye vrik-shesh-hu saspinyara nilagriva vilohitah-ha


Ye butanam adipatayo vishikasa kapardina-ha.
Ye an neshu vividhyanti patreshu pibato janane-eh

Ye patam patira kshaya ai-labrida ya vyudha-ha
Ye tirtani pracharanti sri kavanto ni-shangina-ha
Ya yetavantashcha bu-ya-gum sashcha disho rudra vitastire
Tesha-gum sahasra yoyane Avadanvani tanmasi

Namo rudre-biyo ye pritivyam ye-eh antarik-she ye divi-ye-shamanam
Vato varsh-am-ish-hava stebhyo dasha pra-chir-dasha dakshina dasha
Prati-chirdashodi-chirdashor-dwastebiyo namaste no mri-dayantu te yam dwishmo Yashcha no dweshti tam vo yambe da-dami

Tryambakam yajamahe sugandim pushti vardanam
Urva rukamiva bandanan mrityor muksiya mamritat-a-te

Yo rudro agno yo apsu ya osha dish-u
Yo rudro vishva buvana vivesha tasme rudraya namo astu

Tamush-tuhi yah swish-hu sudanva yo vishvasya kshayati besh-hayasya
Yak shwa mahe somanasaya rudram nabob rdevamasuram duvasya


Ayam me hasto bagavanayam me bagavatara-ha
Ayam me-eh vishva besh-hayo-gum-aya shiva bimarshana-ha


Ye te sahasramayutam pasha mrityo martyaya hantave
Tan yagyasya mayaya sarvana va yayamahe.
Mrityave swaha mrityave svaha -ah

Om namo bhagavate rudraya. vishhnave mrityur-me pahi
Prananam granti-rasi rudro ma vishan-taka-ha
Te-nan-nena-ah-pyaya swa Sada shivoham
Om shanti shanti shantihttp://www.youtube.com/watch?v=XAlKnIXf5eY&feature=related - chamakam

Sri Rudram
Chamakam (Yajur-Veda chapter 18)


Om Agna vishnu sajoshasema vardantu vam gira-ha Dyum nervaye biragatam

“Vajash chame prasavash chame prayatish chame
prasitish chame ditish chame kratush chame
swarash chame shlokash chame shravash chame
shrutish chame jyotish chame suvash chame
pranash chame panash chame vyanash chame
sush chame chitam chama aditam chame
vak chame manash chame chak-shush chame
shrotram chame dakshash chame balam chama oyash chame
sahash chama ayush chame jara cha ma atma chame
tanush chame sharma chame varma chame
gnani chame stani chame pari-gum chame sharirani chame”

“Jyeshtyam chama adipatyam chame manyush chame
bamash chame mash chame bash chame
jema chame mahima chame varima cha me
pratima chame varshma chame traguya chame
vridam chame vridish chame satyam chame
shrada chame jagach chame danam chame
vashash chame twi-shish chame krida chame
modish chame jatam chame janish-hyamanam chame
suktam chame sukri-tam chame vitam chame
vedyam chame butam chame bavish-hyach chame
sugam chame supatam chama ridam chama ridish chame
kliptam chame kliptish chame matish chame sumatish chame “

“Shan chame mayash chame priyam chame nukamash chame
kamash chame somana-sash chame badram chame
shreyash chame vasyash chame yashash chame
bagash chame dravinam chame yanta chame
darta chame chemash chame dritish chame
vishwam chame mahash chame samvich chame
gyatram chame sush chame prasush chame
siram chame layash cha-maritam chame
amritam chame yakshmam chame namayach chame
jivatush chame dirgayutwam chame namitram chame
bayam chame sugam chame shayanam chame
susha chame sudinam chame .”

”Urk chame sunrita chame payash chame
rasash chame gritam chame maduchame
sagdish chame sapi-tish chame krishish chame
vrishtish chame jetram chama od-bidyam chame
rayish chame rayash chame pushtam chame
pushtish chame vibuchame prabuchame
bahuchame bu-yash chame purnam chame
purnataram chame chitish chame kuyavash chame
nam chame chuch chame vrihiyash chame
yava-ash chame masha-ash chame tila-ash chame
mud-gash chame kalva-ash chame goduma-ash chame
masura-ash chame priyamgavash chame navash chame
shyamaka-ash chame nivara-ash chame ““Ashma chame mri-tika chame girayash chame
parvatash chame sikatash chame vana-spatayash cha me
hiranyam chame yash chame sisam chame
trapush chame shyamam chame lo-ham chame
gnish chama apa chame virudash chama oshadayash chame krishtapachyam chame akrishtapachyam chame gramyash chame pashava aranyash cha yagyena kalpantam
vitam chame vitish chame butam chame butish chame
vasu chame vasatish chame karma chame
shaktish chame tash chama emash chama itish chame gatish chame ““Agnish chama indrash chame somash chama indrash chame
savita chama indrash chame saraswati chama indrash chame
pusha chama indrash chame brihaspatish chama indrash chame
mitrash chama indrash chame varunash chama indrash chame
twash-ta chama indrash chame data chama indrash chame
vish-nush chama indrash chame shwino chama indrash chame
marutash chama indrash chame vishve chame deva indrash chame
pritivi chama indrash chame tariksham chama indrash chame
dyosh chama indrash chame dishash chama indrash chame
murda chama indrash chame prajapatish chama indrash chame “


“A-gum-shush chame rashmish chame da-a-biyash chame
adipatish chama upa-gum-shush chame
taryamash chama aindravayash chame
metravarunash chama ashvinash chame
pratipas-tanash chame shu-krash chame
manti chama agrayanash chame
veshwadevash chame druvash chame
veshwanarash chama ritugrahash chame
tigra-hya-ash chama aindragnash chame
veshvadeva-ash chame maru-twatiya-ash chame
mah-endrash-a chama adityash chame
sawitrash chame saruswatash chame
poshnash chame patnivatash chame hariyo-yanash chame “


“Idmash chame barhish chame vedish chame
dishniyash chame sruchash chame tamasash chame
gravanash chame swaravash chama uparavash chame
*Adishavane chame dronakalashash chame vayavyani chame putabrichame
adavaniyash chama agnidram chame
ha virdanam chame grihash chame
sadash chame purodashash chame
pachatash chame avabritash chame swagakarash chame “


“Agnish chame darmash chame kash chame
suryash chame pranash chame shwamedash chame
pritivi chame ditish chame ditish chame
dyosh chame shakwari rangulayo dishash chame
yagyena kalpantam rik chame sama chame stomash chame
yajush chame diksha chame tapash chama ritush chame
vratam chame horatrayo-or-vrishtya briha-dratantare chame
yagyena kalpetam ““Garba-ash chame vatsash chame travish chame
travi chame dityavat chame dityohi chame
panchavish chame panchavi chame trivatsash chame
trivatsa chame turyavat chame turyohi chame
pashtavat chame pashtohi chama uksha chame
vasha chama rishabash chame vehash chame nadwan chame
denush chama ayur yagyena kalpatam prano yagyena kalpatam apano yagyena kalpatam vyano yagyena kalpatam chakshur yagyena kalpatam shrotram yagyena kalpatam mano yagyena kalpatam vag yagyena kalpatam atma yagyena kalpatam yagyo yagyena kalpatam”

.

“Eka chame ti-srash chame pancha chame sapta chame nava chama ekadasha chame trayodasha chame panchadasha chame saptadasha chame
navadasha chama eka-vi-gum-shatish chame trayovi-gum-shatish chame
panchavi-gum-shatish chame saptavi-gum-shatish chame navavi-gum-shatish chama

ekatri-gum-shach chame trayastri-gum-shach chame chatasrash chame
shto chame dvadasha chame shodasha chame
vi-gum-shati-ish chame chaturvi-gum-shatish chame ashtavi-gum-shatish chame
vatri-gum-shach chame shatri-gum-shach chame cha-twari-gum-shach chame”

“chatush cha twari-gum-shach cha shta-tigum cha twari-gum-shach chame
vajash cha prasavash cha pijash cha kratush cha suvash cha murda cha
vyashniyash cha ntyayanash cha ntyash cha bovanash cha
buvanash cha adipatish cha”

.

Chamakam Shanti pataIda deva hurma nuryagyanir brihaspati ruk tamani shasish-gum adwish vedeva sukta vacha pritivi matar ma ma hi-gum sir madu manishye madu yanishye madu vakshyami madu vadishyami madu matim devebiyo vacha mudyasa-gum shushrushenya-am manushye-e biyastam ma deva avantu shobaye pita ranumam dantuOm shanti shanti shanti

2 comments:

 1. thanks a lot dear friend it is very much helpful to me
  Great Job

  ReplyDelete
 2. // gyatram chame sush chame prasush chame //

  May I know the meaning of above line.

  Thanks In Advance

  ReplyDelete