Thursday, March 19, 2009

Narayana Suktam

Narayana Suktam in praise of Lord Vishnu

Sahasra shiresham devam vishwa cham vishwa sham buvam
Vishwam narayanam devama ksharam paramam padam

Vishwa-ta paramam nityam vishwam narayana-gum harim
Vishwa-me vedam Purusha-stad vishwamu paji vati

Patim vishwa syat meshwara-gum shaswata-gum shiva machyutam
Narayanam maha yeyam vishwat-manam para yanam
Narayana paro jyotir atma narayana para-aha
Narayana param brahma tatwam narayana para-aha
Narayana paro dyata dhyanam narayana para-aha

Ya cha kin-chit jagat sarvam drish’yate-e shruya tepi va
Antar bahish-cha tat sarvam vya p’ya narayana stita-ha

Ananta mavya yam kavi-gum sa mudren tam vishwa shambuvam
Padma kosha prati ka-sha-gim hridayam chap yado mukam

Ado nish t’ya vitas syan te nabyamupari tish tati
Jwala mala kulam bati vishwa-sya ya tanam maha-te

Santata-gum shilabistu lambatya koshi sanibam
Tasyante sushira-gum sukshman tasmin-m sarvam pratishtitam

Tasya madye maha nagnir vishwa-chir vishva-to muka -ha
Sogra bugriv bajan tishta naha-ra mahara kavi-i
Triya gurdwa mas dasha-yi rasmaya tasya santata
Santa payati swam deha mapa datala mastaga-ha
Tasya madye vani shika ani-yur-ur dwa v’ya vastita-ha

Nilato yada mad’yastad vid yu le ke va swara-ha
Nivara shuka vatani vi pita ba-aswatyanupama

Tasya-a shi-kaya madye parama-at-ma v’ya vastita-ha
Sa brahma sa shiva sa hari sendra so kshara parama swara-te

Rita-gum satyam param brahma purusham krishna pingalam
urdwaretam virupa-ksham vishwa-rupaya ve namo nama-ha

Narayanaya vidhmahe
Vasudevaya Dhimahi
Tanno Vishnu prachodayat


Vishnornukam viryani pravocham ya partivani rajamsi yo
Askabayadutaram sadastam vichakra manas tredorugayo vishnu
Raratamasi Vishnu syurasi vishnu dhruvamsi veshnavamasi vishnave twa

Om shanti shanti shanti

No comments:

Post a Comment