Thursday, March 19, 2009

Chandi Path Devi Mahat Miyam Durga Sapta Shati

By the Grace of God and Guru,


Here is a phonetic english translation of the Chandi Path Devi Mahat Miyam Durga Aapta Sati included in the the following:


1. DEVI KAVACHAM
2. DEVI ARGALA STUTI
3. DEVI KILAKAM
4. CHANDI PATH - DURGA SAPTA SATI - DEVI MAHAT MYAM(700 VERSES)
5. SIDDHA KUNJIKA STOTRAM


DEVI KAVACHAM
Om asiya shri chandi kavach asiya bram rishi hi anustup chanda ha chamunda devata angaya sokta mataro bijam dig banda devatas tatwam shri jagad amba prit yarte sapta shast patanga twena jape viniyoga ha
Om namash chandikaye
Markandeya uvacha:
1. Yad guhiyam para mam loke sarva raksha karam nrunamYan na kasiya chidakiya tam tan me bruhi pita maha
Bramo uvacha:
2. Asti guhiya ta mam vipra sarva buto pakara kamDeviyastu kavacham punyam tach chrunushwa maha mune
3. Pratamam shela putrid cha dwiti yam brama chariniTriti yam chadra gan teti kushman deti chaturta kam
4. Pancha mam skandam ateti sastam katiya ya niti chaSaptamam kala ratri ti maha goriti chas ta mam
5. Navamam sidi datri nava durga prakirti taUk tanye tani nam ani brama neva mahat mana
6. Agni nada hiya manas tu shatru madiye ga tora ne Visame durga me cheva bayart ta sharanam gata
7. Na tesham jayate kim chida shubam rana sam kate Napa tasiya pashiyami shoka duka bayam na hi
8. Yestu baktiya smruta nunam tesham vrudi praja yate Ye twam smaranti deveshi rakshase tan na sam shaya
9. Preta samsta tu chamunda varahi mahishasana A endri gaja sama ruda veshnavi garu dasana
10. Maheshwari vrusha baruda komari shiki vaha na Lakshmi padmasana devi padma hasta hari priya
11. Sweta rup dara devi ishwari vrusa vahana Brami hamsa sama ruda sarva barana busita
12. It yeta matara sarva sarva yoga saman vita ha Nana barana shobadiya nana ratno pasho bita ha
13. Drusiyante rata ma ruda deviya kroda sama kula ha Shankam chakram gadam shaktim halam cha musa layudam
14. Keta kam toaram cheva parashum pasha meva cha Kunta yudam trisulam cha sharn gama yudam ut ta mam
15. Detiyanam deha nashaya bakta nama baya ya chaDara yanti yayu danit tam devanam cha hitaya ve
16. Namaste astu maha rodre maha gora para krame Maha bale mahot sahe maha baya vinashini
17. Trahi mam duspre kshiye shatru nam baya var dini Prachiyam rakshati mam endri agne yam agni devata
18. Daksine evato vara hi neri tiyam kadga dari ni Pratichiyam varu ni rakshed vaya viyam mruga vahi ni
19. Ude chiyam komari eshaniyam shula darini Ur dwam bramani me rakshed adstad veshnavi tada
20. Evam dasha disho rakshe chamunda shava vahan Jayame chagrata patu vijaya patu prush tata ha
21. A jita vama parshwe tu dakshine chapa raji ta Shi kamu diyotini raksed uma murd ni viya vas tita
22. Mala dari lalate cha bruvo rakshed yashawini Trinetra cha bruvor madiye yama ganta cha nasike
23. Shankini chakshu shor madiye shrotra yordwara vasi ni Kapalo kalika rakshet kana mule tu shankari
24. Nasikayam suganda cha uta roshte cha charchika Adare chamruta kala jivayam tu cha saraswati
25. Dantan rakshatu komari kanta deshe tu chandika Gantikam chi traganta cha maha maya cha taluke
26. Kama ksi chibu kam rakshed vacham me sarva mangala Grivayam badra kali cha prush tavam she danur dari
27. Nila griva bahi kante nalikam nalaku bari Skandayo kadgini rakshed bahu me vajra darini
28. Hasta yor dandini rakshed ambika cha angulishu cha Nakan chuleshwari rakshet kukso rakshet naleshwari
29. Stanu rakshen maha devi mana shoka vinashini Hrudaye lalita devi shula darini
30. Nabo cha kamini rakshed guhiyam guhyeshwari tata Putana cha medram cha gudam mahisha vahini
31. Katiyam bagagavati rakshed januni vindiya vasini Jange maha bala rakhet sarva kama prada yini
32. Gulpayor narasimhi cha pada prushte tu tejasi Padan angulishu shri rakshet pada dastala vasini
33. Nakan damstra kara li cha keshamsh che vor dwa keshini Roma kupeshu koberi twacham vagishwari tata
34. Rakta maj javasa mam san yasti medamsi parvati Andrani kala ratrish cha pitam cha mukuteshwari
35. Padma vati padma koshe kape chudamanis tata Jwala muki naka jwalam abediya sarva sandishu
36. Shukram bramani me rakshed chayam chatreshwari tata Aham karam mano budim rakshen me darma darini
37. Prana panao tata viyanam udanam cha sama nakam Vajra hasta ca me rakshet pranam kaliyana shobhana
38. Rase rupe gande cha shabe sparshe ca yogini Sat twam rajas tamash cheva rakshen narayani sada
39. Ayu rakshatu varahi darmam rakshatu veshnavi Yasha kirtim cha lakshmin cha danam vidiyam cha chakrini
40. Gotram indrani me rakshet pashun me raksha chandike Putran rakshen maha laksmir baryan rakshatu beravi
41. Patanam supata rakshen margam kshema kari tata Rajadware maha laksmir vijaya sarvata stita
42. Raksha hinan tu yat stanam varjitam kavachena tu Tad sarvam raksha me devi jayanti papa nashini
43. Pada mekam naga che tu yadi che chubam atmana ha Kavachena vruto nitiyam yatra yatreva ga chati
44. Tatra tatra ta labash cha vijaya sarva kami ka haYam yam chinta yate kamam tam tam prap noti nish chitam Parameshwari yama tu lam prapsiyate butale puman
45. Nirbayo jayate martiya san grameshwa para jita ha Trelokiye tu bavet pujiya kavach chena vruta puman ne
46. Idam tu deviya kavacham deva nama pi durla bam Ya patet prayato nitiyam trisandiyam shrada yan vita ha
47. Devi kala bave tasiya trelokiye shwa para jita ha Jived varsa shatam shagram apamrutiyu vivar jita ha
48. Nashiyanti viyadaya sarve luta vispo taka daya ha Stavaram janga mam cheva krutri mam chapi yadwisham
49. Abi charani sarvani mantra yan trani butale Buchara kecharash chaiva jala jash cho padashika ha
50. Sahaja kulaja mala dakini shakini tata Anta riksha chara gora dakiniyansh cha maha bala
51. Graha buta pisha chash cha yaksha gan darva rakshasa ha Brama rakshasa vetala kush manda bera vadaya ha
52. Nashiyanti darshana tasiya kava che hrudi sam stite Mano natir baved ragna tejo vrudi karam param
53. Yasha vardate sopi kirti mandita butale Japet sapta shatim chandim krutwa tu kavacham pura
54. Yavad buman dalam date sashela vana kana nam Tavat tistat ti mediniyam santati putra paotriki
55. Dehante paramam stanam yat surerapi durla bam Prap noti purusho nitiyam maha maya prasadata
56. Labate parama rupam shivena saha modate
Om
DEVI ARGALA STUTI
Om asiya shri argali stotram mantrasiya vishnur rsihi hi anustup chanda shri maha lakshmir devata shri jagadamba prit yarte sapta shati patanga twena jape viniyoga ha
Om namash chandikaye
Markendeya uvacha:
1. Om jayanti mangala kali badrakali kapaliniDurga kshama shiva datri swaha swada namostute
2. Jaya twam devi chamunde jaya butarti harini Jaya sarvagate devi kala ratri namostute
3. Madu kedaba vidravi vidatru varade nama haRupam dehi jayam dehi yaso dehi dwisho jahi
4. Mahishasura nirnashi baktanam sukade nama ha Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
5. Rakta bija vade devi chanda munda vinashiniRupam dehi jayam dehi yaso dehi dwisho jahi
6. Shumbasiyeva nisumbasiya dumrakshasiya ca mardini Rupam dehi jayam dehi yaso dehi dwisho jahi
7. Vandi tangiyuge devi sarva sobagiya dayini Rupam dehi jayam dehi yaso dehi dwisho jahi
8. Achintiya rupa charite sarva shatru vinashiniRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
9. Natebiya sarvada baktiya chandike durita paheRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
10. Stuvadbiyo bakti purvam twam chandike viyadi nashiniRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
11. Chandike satatam ye twam archa niyantiha baktita haRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
12. Dehi sobagiyam arogiyam dehi devi param sukamRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
13. Videhi dwishatam nasham videhi bala mu chakeRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
14. Videhi devi kaliyanam videhi paramam shriyamRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi jahi
15. Sura sura shiro ratna nigrusta chara nembike Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
16. Vidiya vantam yasha swantam lakshmi vantam janam kuruRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
17. Prachanda detiya darpagne chandike prana taya me Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
18. Chaturbuje chatur vaktra samstute parameshwariRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
19. Krishnena samstute devi shashwad baktiya sadambikeRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
20. Himachala suta nata sam stute parameshwariRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
21. Indrani pati sad bava pujite parameshwariRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
22. Devi prachanda dor danda detiya darpa vinashiniRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
23. Devi bakta jano dama data nandoda yembikeRupam dehi jayam dehi yasho dehi dwisho jahi
24. Patnim manoramam dehi mano vrutanu sarinimTarinim durga samsara sagarasiya kulot bavam
25. Idam stotram paditwa tu maha stotram paden nara haSa tu sapta shati samkiya vara map noti sam padam

DEVI KILAKAM
Om asiya sri kilaka mantrasiya shiva rishi hi anustup chanda ha shri maha saraswati devata shri jagad amba prit yartam sapt shati patanga twena jape viniyogaha
Markandeya uvacha:
Om namash chandikaye
1. Om vishuda gnana dehaya trivedi diviya chakshuseShreya prapti nimitaya nama somarda darine
2. Sarva metad vija niyan mantranam abi kila kamSo pi kshema mavap noti satatam japa tat para ha
3. Sidiyant yu cha tana dini vastuni sakala niyapiEtena stu vadam devi stotra ma trena sidiyati
4. Na mantro nosadam tatra na kin chid api vidiyateVina japiyena sidiyeta sarvam ucha tana dikam
5. Sama gran yapi sidiyanti loka shankam imam hara haKrutwa nimantra yamasa sarvam evam idam shubam
6. Stotram ve chandika yastu tacha guhiyam chakara sa haSamap tirna cha puniyasiya tam yata vani yantra nam
7. Sopi kshema map noti sarvam eva na samshaya haKrush nayam va chatur dashiyam astamiyam va sama hita ha
8. Dadati prati gruhnati naniyetesha prasi da tiItam rupena kilena maha devena kilitam
9. Yo nish kilam vida yenam nitiyam japati sam spu tamSa sida sa gana sopi gandarvo jayate nara ha
10. Na chevap yata tastasiya bayam kwa piha jaya teNapa mrutiyu vasham yati mruto moksha ma vap nuyat
11. Jna twa prabiya kurvita kurvano vinashiya tiTato jna tweva sam pan nam idam prara biyate bude he
12. Soba giyadi cha yat kin chid drushi yate lalana janeTat sarvam tat prasa dena tena japiyam idam shubam
13. Shanes tu japiyamane smin stotre sampati rucha ke haBavat yeva sama grapi tata prabiyam eva tat
14. Eshwariyam yat prasa dena sobagiya rogiya sampada haShatru hani paro moksa stuyate sa na kim jane ha
Sri Devi MahatmyamPratama Charita(First Part)
Sri Durgaye Namaha
Ata shri durga saptashati pradmo adiyayah


DEVI MAHAT MYAM - DURGA SAPTA SHATI - CHANDI PATA

Chapter 1: Description of Killing of Madu and Kedaba
VINIYOGAHA
Om pratama charitrasiya brahma rishi hi mahakali devata Gayatri chandaha nanda shakti hi rakta dantika bijam Agnis ta twam rigveda ha swarupam sri maha kali prit yarte Pratama charitra jape viniyogaha
DIYANAM
Kadgam chakra gade shu cha pa parigan chulam bushun dim shira Shankam sam dadatim kare strinayanam sarvanga busha vritam Nilash madiyutim asiya pada dasha kam seve maha kalikam Yama stot swapite haro kamalajo hantum madum ketabam
Om namash chandi kaye
1. Om aim markandeya uvacha
2. Savarni surya tanayo yo manu katiyate stama haNishamaya tadut patim vistarad gadato mama
3. Maha maya nuba vena yata manvantara dipa haSa babuva maha baga savarrn istanayo rave he
4. Swaro chi sentare purvam chetra vamsha samud bava haSurato nama rajabut samaste kshiti mandale
5. Tasiya pala yata samiyak praja putra nivorasanBabuvu shatravo bupa kola vi dwamsi na stada
6. Tasiya tera bavad yudam ati prabala dandina haNyunerapi sa teriyude kola vidwamsi bir jita ha
7. Tata swapura mayato nija desha dipo bavat teAkranta sa maha bagas testa da prabala ribi hi
8. Ama tiyer bali bir duster durba lasiya durat mabi hiKosho balam chapa rutam tatrapi swapure tata ha
9. Tato mrugaya viyajena hruta swamiya sa bupati hiEkaki hayama ruhiya jagama gahanam vanam
10. Sa tatra shrama madrak chid dwija variyasiya medasa haPrashanta shwa pada kir rnam muni shisiyo pasho bitam
11. Tasto kamchitsa kalam munina tena satkruta haItash che tash cha vicharams tasmin muni vara shrame
12. So chinta ya tada tatra mama twa krushta chetana haMat purve palitam purvam maya hinam puram hi tat at
13. Mad britiyes terasad vruter darmata palyate na vaNa jane sa pradano me shurahasti sadamada
14. Mama veri vasham yata kan boga nupa lap siyate Ye mama nugata nityam prasada dana bojane he
15. Anuvratim druvam te diya kurvantiyan yamahi brutam Asamyagwaya sileste kurvad bi satatam viyayam
16. Samchita so ti dukena chayam kosho gami shyatiEta chan yacha satatam chinta yamasa partiva
17. Tatra viprashram abiyase veshiyamekam dadarsha haSa prashtastena kastwam bo hetush chagamanetra ka
18. Sashoka iva kasma twam durmana iva laksiyase.Itya karnya vacha stasiya bupate prana yo ditam
19. Pratiyuva cha sa tam veshiya prashraya vanato nirupam
20. Veshiya uvacha:
21. Samadir nama veshiyo hamut pano dani nam kule
22. Putra darer nira stash cha dana lobada sadubiVihinash cha danedare waja putre radaya me danam
23. Vanam biyagado duki nira stas chapta bandbi
24. Pravrutim swajanam cha daranam chatra samstitaKim nu tesham gruhe che ma maksimam kim nu sampratam
25. Katam te kim nu sad vruta durvruta kim ne me suta ha
26. Rajo uvacha:
27. Yer ni rasto bavam lubde putra dara dibir dane
28. Teshu kim bavata sneham anubad nati manasam
29. Veshiya uvacha:
30. Eva metadiyata praha bavana smad gatam vacha ha
31. Kim karomi na bad nati mama nistu ratam mana ha Ye santiya jiya pitru sneham dana lubder nirakrute ha
32. Pati swajana hardam cha hardi teshweva me mana ha Ki me tanabi janami jana napi maha mate
33. Yat prema pravanam chitam viguneshwapi bandu suTesham krute me nishwa so dorma nasiyam na jayate
34. Karomi kim yana mana stesh va pritishu nishturam
35. Markandeya uvacha:
36. Tatasto sahito vipra tam munim samu pa stito
37. Sama dir nama veshiyo so sa cha partiva satama ha Krutwa tu to yatan yayam yatar ham tena sam vidam
38. Upavisto kata kash chich chakratur veshiya partivo
39. Rajo uvacha:
40. Bagavams twam aham prashtum icham yekam vadaswa tat
41. Dukaya yan me manasa swachit tayat tatam vina Mama twam gata rajiyasiya rajiyangeshwa kileswa pi
42. Janatopi yata gnasiya kimetan muni satamaAyam cha nikruta putre darer brutiyes tadoj jita ha
43. Swajanena cha samtiyak tas tesu hardi tata piyatiEva mesa tata ham cha dwavap yat yanta dukito
44. Drusta dose pi visaye mama twa krusta manaso Tat kimetan maha baga yan moha gnani norapi
45. Mamasiya cha bavat yesa vive kandasiya mudata
46. Rishi ruvacha:
47. Gnanamasti sama stasiya jantor visaya gochare
48. Visa yascha maha baga yati chevam prutak prutak Divanda pranina kechid ratra vandas tata pare
49. Kechid diva tata ratro pranina stuliya drush taya Gnanino manuja satiyam kim tute na hi kevalam
50. Yato hi gnanina sarve pashu paksi mrugadaya haGnanam cha tan manusiyanam yate sam mruga paksinam
51. Manu siyanam chaya tesham tuliya manyat tato bayo ho Gnane pi sati pashiyetan patan gagna cha vachagn chushu
52. Kana moksha drutan mohat pidiya mana napi chuda Manusa manu javiyagra sabilasa sutan prati
53. Lobat pratiyu pakaraya nan vetan kim na pashiya siTata pi mama tavarte mohagarte nipatita
54. Maha maya praba vena samsara stiti karinaTan natra vismaya karyo yoga nidra jagat pate he
55. Maha maya haresh chesa taya samo hiyate jagate Gnaninam api chetam si devi bagavati hi sa
56. Balada krusiya mohaya maha maya prayachatiTaya visrujiyate vishwam jagade tach chara charam
57. Sesa prasana varada nirunam bavati muktaye Sa vidya parama mukter hetu buta sanatani
58. Samsara banda hetush cha seva sarveshwareshwari
59. Rajo uvacha:
60. Bagavan ka hi sa devi maha mayeti yam bavan
61. Braviti kada mut pana sa karma siyash cha kim dwija Yat prabava cha sa devi yat swarupa yadud bava
62. Tat sarvam shro tumich chami twato Brahma vidam vara
63. Rishi ruvacha:
64. Nitiyeva sa jagatan murtis taya sarvam idam tatam
65. Tatapi tat samut patir bahuda shruya tam mama Devanam karya sidiyartam avir bavati sa yada
66. Ut paneti tada loke sa nitiya piyabidi yate Yoga nidram yada vishnur jagat yekarna vikrute
67. Astirya sheshama bajat kal pante bagavan prabu Tada dwava suro goru vikiyato madu kedabo
68. Vishnu karna malod buto hantum brahmanam udiyato sa nabi kamala vishno stito brama prajapati
69. Drush twa tavasuro chogro prasup tam cha janar danamTustava yoga nidram tamekagra hrudaya stita ha
70. Vibodanartaya harer hari netra krutalayamVishwesh warim jagad datrim stiti samhara karinim
71. Nidram bagavatim vishno ratulam tejasa prabu ho
72. Bramo uvacha:
73. Twam swaha twam swada twam hi vasat kara swarat mika
74. Suda twam akshare nitye trida matrat mika stita Arda matra stita nitya yanuch charya vishesata ha
75. Twa meva sadiya savitri twam devi janani para Twaye tad dariyate vishwam twaye tat srujiyate jagat
76. Twayetat palyate devi twa mat siyante cha sarvada Vishrushto srush ti rupa twam stiti rupa cha palane
77. Tata sam hruti rupante jagato siya jagan maye Maha vida maha maya maha meda maha smruti
78. Maha moha cha bavati maha devi maha suriPrakrutis twam cha sarvasIya guna traya vibavani
79. Kala ratrir maha ratrir moha ratrish cha daruna Twam shris twam ishwari twam hris twam budir boda laksana
80. Laja pustis tata tustis twam shanti hi kshan tireva cha Kadgini sulini gora gadini chakrini tata
81. Sankini chapini banabusundi parigayuda Somya somyatara shesa somye biyas twati sundari
82. Para paranam parama twameva parameshwari Yacha kimchit kwachi dwastu sada sada sadwa kilat mike
83. Tasiya sarva siya ya shakti sa twam kim stuyase tada Yaya twaya jagat srashta jagat patiyati yo jagate
84. Sopi nidra vasham nita kastwam stotu miheshwara Vishnu sharira grahana maha mi shana eva cha
85. Karitaste yato tastwam ka stotum shaktiman bavet et Sa twam itam prabave swerudare devi samstuta
86. Mohayeto dura darsha vasuro madu kedaboPrabodam cha jagat swami niyatama chiyuto lagu
87. Bodash cha kriya tama siya hantu meto mahasuro
88. Rishi ruvacha:
89. Evam stuta tada devi tamasi tatra vedasa
90. Vishno prabo da nartaya nihantum madu ketaboNetra siya nasika bahu hrudayebiyas tatorasa
91. Nirgamya darshane tasto brahamno viyakta janmana ha utasto ca jagan nato taya mukto janardana ha
92. Ekar nave hishayanat tata sa dadruse cha tomadu kedabo durat mana vati virya para kramo
93. Kroda raktr kshana vantum brahmanam janito diyamo Samutaya tata stabiyam yuyude bagavan hari
94. Pancha varsha sahasrani bahu praharano vibu hoTavap yati balon mato maha maya vimo hito
95. Uk tavanto varo smato vriyatamiti keshavam
96. Sri bagavan uvacha:
97. Baveta madiya me tusto mama vadiya vubavapi
98. Kiman yena varenatra etavadi vrutam mama
99. Rishi ruvacha:
100. Vanchitabiya miti tada sarvam apo mayam jagat
101. Vilo kiya tabiyam gadito bagavan kamale kshana haAvam jahi na yatrorvi salilena pari pluta
102. Rishi ruvacha:
103. Tatet yuk twa bagavata shanka chakra gada brurtaKrutva chakrena vech chine jagane shirasi tayo ho
104. Evamesha samut pana brahmana samstuta swayamPrabava masiya deviya stu buya srunu vadami te
Om
Iti sri markandeya purane savar nike manwatare devi mahat mye madu kedaba mado nama pratamodiyaya madiyama charitam dwitiyo adiyayaha
Chapter 2: Killing of the armies of Mahishasura
VINIYOGAHA
Om madiyama charitrasiya visnur rishi hi maha lakshmir devata Us nik chandaha shakam bari shakti hi durga bijam vayus tatwam yajur vedah swarupam sri maha lakshmi priti yar tam madiyama charitra jape viniyogaha
DIYANAM
Om aksasrak parashum gadeshu kulisham padmam danu kundikam dandam shaktim atim cha charma jalajam gantam sura baja nam shulam pasha sudar shane cha dadatim haste prasana nanam seve seri ba mardinimiha maha laksmim saroja stitam1. Om hrim rishi ruvacha:
2. Deva sura mabud yudam purnamab dasatam puraMahishe asura namadipe devanam cha purandare
3. Tatra sure maha viri yer deva seniyam para jitamJi twa sakalan devan indro bun mahishasura ha
4. Tata para jita deva padma yonim praja patimPuras krutiya gatas tatra yatresha garuda dwajayo
5. Yata vrutam tayo stadwan mahishasura chestitamTridasha katayam asur devabi bava vista ram
6. Suriye endragniya nilendunam yama siya varuna siya chaAniyesham chadi karan sa swaya meva diti stati
7. Swargan nira kruta sarve tena deva gana buviVicharanti yata martiya mahishena durat mana
8. Eta dwa katitam sarva mama rari viche stitamSharanam va prapana smo vada stasiya vichin tiyatam
9. It tam nishamiya devanam va chamsi madusudana haChakara kopam shambush cha brukuti kuti lanano
10. Tato tikopa purnasiya chakrino vadana tata haNischakrama maha tejo brahmana shanka rasiya chat
11. Anyesham che va devanam shakra dinam shari rata haNirgatam samuha teja tache kiyam samaga cha ta
12. Ativa tejasa kutam jwalan tamiva parvatamDadrususte sura statra jwala viyapta digantaram
13. Atu lam tatra tateja sarva deva shari rajamEkas tam tada buna ri viyapta loka trayam twisha
14. Yada bucham bavam tejas tena ja yata tan mukamYam yena cha bavan kesha bahavo vishnu tejasa
15. So miyena stanyor yugmam madiya chendrena cha bava teVarunena cha jangoru nitamba steja sa buva ha
16. Brahmanas tejasa pado tadangulyor ka tejasaVasunam cha karan guliya kobe rena cha nasika
17. Tasiyastu danta sambuta praja patiye na teja saNayana tritayam jnajne tata pavaka teja sa
18. Bruvo cha sandiyayo steja shravana vanilasiya chaAnyesham cheva devanam sambavas tejasam shiva
19. Tata samasta devanam tejo rasi samud bavamTam vilo kiya mudam prapura mara mahishar dita ha
20. Shulam shulad vinish krushiya dado tasiye pinaka drukChakram cha datavan krushna samut padiya swacha krata ha
21. Shan kam cha varuna shaktim dado tasiye huta shana haMaruto data vamsh chapam bana purne tate sudi
22. Vajram indra samud patiya kulisha damara dipa haTado tasiye sahasra ksho ganta merava tad gajat te
23. Kala danda diyamo dandam pasham chambu patir dadaoPrajapa tish chaksha malam dado brama kaman dalum
24. Samasta roma kupesu nija rashmin diva kara haKalash cha datavan kadgam tasiyash charma cha nir malam
25. Kshiro dash chamalam hara majare cha tatam bare Chuda manim tata diviyam kundale kata kani cha
26. Arda chandram tata shubram keyuran sarva bahu shu Nupuro vimalo tadwad greveya kama nuta mam
27. Angul yaka ratna ni samasta swan gulishu cha Vishwa karma dada-o tasiye parashum chatinir malam
28. Astraniya neka rupani tata bediyam cha dam shana mam lanapankajam malam shira siyurasi chaparam
29. Adada jaladis tasiye panka jam chati sho banamHimavan vahanam simham ratna ni vividani cha
30. Dada vashuniyam suraya pana patram dana dipa haSeshash cha sarva nagesho maha mani vibushitam
31. Naga haram tado tasiye date ya prit vimi mam Anye rapi sure devi busane ayu des tata
32. Samanita nana do che sata hasam muhur muhu haTasiya na dena gorena kruts nama puritam naba ha
33. Amayatati mahata prati sabdo mahana bu teChu ksubu sakala loka samu drash cha cha kambire
34. Chachala vasuha chelu sakalash cha mahi dara ha haJayeti devash cha muda tamu chu simha vahi nim
35. Tustu vur munayash che nam bakti nam ratma murtaya haDrush twa samastam sam ksubdam trilokiya amararaya ha
36. Samnad dakila senyaste samu tastu ruda yuda ha Akimeta diti kroda abasiya mahishasura ha
37. Abiya davata tam sabdam asheser asurer vruta ha Sa dadar sa tato devim viyapta loka trayam twisha
38. Pada krantiya nata buvam kirito likitam baram Kshobita sesha pata lam danur jyani swanena tam
39. Disho buja sahasrena saman tad viyapiya sam stitam Tata prava vrute yudam taya deviya suradwisam
40. Shastras trer bahuda mukter adi pita digan taram Mahishasura senanish chiksura kiyo mahasura ha
41. Yuyude chamarash chanyesh chaturanga balan vita haRata nama yute sadbir udagrakiyo mahasura
42. Ayudiyata yutanam cha sahasrena maha hanu hoPancha shadbish cha niyuter asiloma mahasura ha
43. Ayutanam shate shadber bas kalo yuyude raneGaja vaji sahasro ger aneker pari vari ta ha
44. Vruto ratanam kotiya cha yude tasmi nayu diyata Bida lakiyo yutanam cha pancha shadbi rata yute he
45. Yu yude sam yuge tatra ratanam pari vari ta ha Anye cha tatera yutasho ratan nagahayer vruta ha
46. Yu yudu sam yuge deviya saha tatra mahasura ha Koti koti sahashres tu rata nam danti nam tata
47. Ha yanam cha vrto yude tatra bun mahishasura ha Tomar er bindi palesh cha shakti bir musales tata
48. Yu yudu sam yuge deviya kadge parashu patishe-hi Kechicha chi kshupu shakti kechit pasham stada pare
49. Devim kadga prahar estu te tam hantum pracha kramu hoSapi devi ta tastani shastraya starni chandika
50. Lila yeva prachi cheda nija shastra stravar shani Anaya stanana devi stiyumana sura rishi bi
51. Mumocha sura dehesu sastraniyas trani cheshwari So api krud druhasato deviya vahana keshari
52. Chachara sura seniyeshu vaneshwiva hutashana haNishwasan mumuche yamsh cha yudiya mana rane Ambika
53. Ta eva sadiya sambuta gana shata sahasrasa ha Yuyu duste parshu bir bindi palasi patishe hi
54. Nashayanto esura ganan devi shakti yupa bramhita ha Avada yanta patahan gana shan kam sta tapare
55. Mrudan gamsh cha tate vanye tasmin yuda mahot saveTato devi trishulena gadaya shakti vrush tibi hi
56. Kadga dibish cha shata sho nijaga namahasuran ne Pata yamasa chevaniyan ganta swana vimo hitan ne
57. Asuran buvi pasena ba dwa chanyana karsa yate Kechid dwida krutas tiksne kadgapatesta tapare
58. Vipo titan ipa tena gadiya buvi sherateVemush cha kechid rudiram musalena brusham hata ha
59. Kechini patita bumo bina shulena vaksa asi Niran tara sharo gena kruta kechid rana jire
60. Shiyenanu karina pranan mumu chu trida shardana ha Kesham chid bahavash chinash chinagrivas tata pare
61. Shiram si petura niyesha manye madiye vida ritaVichina jangas twa pare petur urviyam mahasura ha
62. Eka bawa kshi charana kechi diviya dwida kruta haChinepi chanye shirasi patita punaru tita ha
63. Kabanda yuyudur deviya grahita parama yuda ha nanrtush cha pare tatra yude turya layash rita ha
64. Kabandash china shirasa kadga shaktir sti panaya haTista tisteti basanto devi manye mahasura ha65. Patite rata nagashwer asuresh cha vasundaraAgamiya sabavat tatra yatra but sama hara na ha
66. Shoni toga maha nadiya sadiyas tatra prasusruvu ho Madiye chasura seniyasya varanasura vajinam
67. Kshanena tan maha seniyam asuranam ta tambikaNiniye kshayam yata vanis tatruna daru maha chayam
68. Sa cha simho maha nadam ut srujan duta keshara haShari rebiyo emara rina ma suniva vichin vati
69. Deviya ganesh cha tes tatra krutam yudam mahasureYate sam tutu sur deva pushpa vrusti mucho divi
Om
Iti markandeya purane savar nike manwantaredevi mahatmye mahishasura seniya vado nama dwiti yo adiyayaha
Chapter 3: Killing of Mahishasura
DIYANAM
Om udiyad banu sahasra kantim Aruna kso mam shiro ma likam Rakta lip ta yo daram Jap vatim vidiyama bitim varam Ha stab jedadatim trinetra Vila sad vaktra ravinda shri yam Devim bad dahi mashu ratna Mukutam vande ravindas titam1. Om rishi ruvacha:
2. Nihan yama nam tat senyam avalokiya mahasura hasena nish chiksura kopa diyayo yod du ma tambikam
3. Sa devim shara varshena va varsha samare sura haYata meru giresh rungam toya varsena toyada ha
4. Tasiyach chi twa tato devi lila yeva sharot karan neJagana turagan baner yan taram che va vajinam
5. Chich cheda cha danu sadiyo dwajam chati samu chritamViviyada cheva gatresu chin nadan vanama suge he
6. Sachin nadana virato hatashwo hata sarati hiAbiyada vata tam devim kadga charma daro sura ha
7. Simha maha tiya kadgena tiksna darena murdaniAjagana buje saviye devi mapiyati vega van ne
8. Tasiya kadgo bujam prapiya papala nrupa nandanaTato jagra ha shulam sa ko padaruna lochana ha
9. Chiksepa cha tatas tatu badra kaliyam mahasura haJa jwaliyam anam tejobi ravi bimba mivam barat te
10. Drustwa tada patach chulam devi shulama mun chata tach chulam shatada tena nitam sa cha mahasura
11. Hate tasmin maha viriye mahisasiya cha mupata oA jaga ma gaja rudash chama rastri dasher dana ha
12. So pi shaktim mumo chata deviyastam ambika drutamHum kara bi hatam bumo pata ya masa nish prabam
13. Bagnam shaktim nipa titam drustwa kroda saman vita haChi kshepa chamara shulam bane stadapi sach chinat te
14. Tata simha samut patiya gaja kumban tares tita haBahu yudena yuyude tenoch chestrida sharina
15. Yud diya mano tata sto tu tasman nagan mahim gata oYuyu date ati sam rabdo praha rerati darune he
16. Tato vegat kamut patiya ni patiya cha mrigarinaKara praha rena shirash chama rasiya pratak krutam
17. U dagrash cha rane deviya shila vraksha dibir hata haDanda musti talesh cheva kara lash cha ni patita ha
18. Devi kruda gada patesh churna yamasa cho datamBas kalam bindi palena bane stam ram ta tan dakam18. Ugrasiyam ugra viriyam cha tateva cha maha hanumTrine tra cha trishulena jaga na parameshwari
20. Bida lasiya sina kayat pata ya masa ve shira haDur daram dur mukam chobo sharer ninye yama kshayam
21. Evam samksi yamane tu swaseniye mahishasura haMahishena swarupena trasa yama satan ganan ne
22. Kamsh chit tunda praharena khuraksepes tata paran neLangu lataditamsh chanyan chrunga biyam cha vidaritan ne23. Vegena kams chida paran nadena bramanena chaNi swasa pava nenaniyan pata yamasa butale
24. Nipatiya pramata nikam abiya davata so sura haSimham hantum maha deviya kopam chakre ta tombika
25. So api kopan maha viriya kurakshanna mahi tala haShrun gabiyam parvata nu chamsh chikshepa cha nanada cha
26. Vega bramana viksuna mahi tasiya viyashiriya taLangulena hatash chabdi plava yamasa sarvata ha
27. Duta shrunga vibinash cha kandam kandam yayur gana haShwa sa nilasta shatasho nipetur nabaso chala ha
28. Iti kroda samad mata mapa tan tam mahasuramDrustwa sa chandika kopam tadwa daya tada karot te
29. Sa ksiptwa tasiya vepa sham tam babanda mahasuramTatiyaja mahisham rupam so pi bado maha mrude
30. Tata simho bavat sadiyo yavat tasiymbika shira haChin nati tavat purusha kadga panira dursh yata
31. Tata evashu purusham devi chi cheda saya ke hiTam kadga charmana sardam tata so bun maha gaja ha
32. Karena cha maha simham tam chakarsa jagar ja chaKarsa tastu karam devi kadgena nira krun tata
33. Tato mahasuro buyo mahisam va puras tita haTateva kshoba ya masa trelokiyam sachara charam
34. Tata kruda jagan mata chandika pana mutamamPapo puna punash che va jahasa runa lochana
35. Nanar da chasura so pi bala viriya madod data haVishana biyam cha chiksepa chandikam prati budaran ne
36. Sa cha tan prahitam stena churna yanti sharot kare hiUvacha tam madod duta mukara gaku lak sharam
37. Deviyuvacha:
38. Garja garja kshanam muda madu yavat piba miyahamMaya twayi hat treva garjisiyan tiyashu devata
39. Rishi ruvacha:
40. Evamuk twa samut patiya sa ruda tam mahasuramPadena kramiya kante cha shule nena mata dayat
41. Tata so pi pada krantas taya nija mukta tata haArdanish kranta evasid deviya vi riyena sam viryata
42. Ardanish kranta evaso yudiya mano mahasura haTaya mahasina deviya shirash chi twa nipa tita ha
43. Tato haha krutam sarvam detiya senyam nanasha ta tePrahar sham cha param jagmu sakala devata gana ha
44. Tustu vustam sura devim saha diviyer maha rishi biJagur gandarva patayo nanrutush chap saro gana ha
Om
Itishri markandeya purane savarnike manwantaredevi mahat miye mahishasura vado nama tritiyo adiyaya
Chapter 4: The prayer of Sakradi[2] devatasDIYANAM
Om kalabra bam kata ksera rikula bayadam molibad dendure kam Shankam chakram krupanam trishika mapi kare rudwa hantim trine tram simhas kandadi rudam tribuvannam akilam tejasa pura yantim Dhyayed durgam jaya kiyam tidasha parivrtam sevitam sidi kame hi
1. Om rishi ruvacha:
2. Shakra daya suragana nihate ativiryeTasmin duratmani surari bale cha deviyaTam tustu vu pranati namra shiro daramsaVagbi praharsha pula kodgama charu deha
3. Deviya yaya tatam idam jagadat ma shaktiyaNish shesha deva gana shakti samuha murtiyaTam ambikam akila deva maharshi pujiyamBaktiya nata smavida datu shubani sa na ha
4. Yasiya prabavam atulam bagavan ananta haBrahma harash cha na hi vak tumalam balam chaSa chandika akila jagat pari palana yaNashaya chashuba bayasiya matim karotu
5. Ya shri swayam sukrutinam bava neshwa laksmi hiPapatmanam kruta diyam hruda yeshu budi hiShrada satam kula jana prahavasya laj jaTam twam nata sma pari palaya devi vishwam
6. Kim varna yama tava rupam achintiyam etate Kim chati viriyam asura kshaya kari buriKim chaha veshu charitani tavad butani Sarveshu deviyasura deva ganadi keshu
7. Hetu samasta jagatam trigunapi dosher hiNa gnaya se hari hara dibi rapiya paraSarva shraya kilam idam jagadam sa butamAviya kruta hi parama prakrutis twam adiya
8. Yasiya samasta surata samudira nenaTruptim prayati saka leshu makesu deviSwahasi ve pitru ganasiya cha trupti heturUch charyase twamata eva jane swada cha
9. Ya mukti hetu ravi chintiya maha vrata twamAbiyasiya se suniya ten driya tatwa sare heMokshar tibir muni bi rasta samasta doser heVidiyasi sa bagavati parama hi devi
10. Shabat mika suvi malar giya jusam nidanamUd gita ramiya pada pata vatam cha samnamDevi trayi bagavati bava bava nayaVarta cha sarva jagatam para marti hantri
11. Medasi devi vidita kila shastra saraDurgasi durga bava sagara nora sangaShri keta bari hrudaye kakruta divasaGori twameva shasi moli kruta pratista
12. Isat sahasama malam pari purna chandraBibanu kari prahrutama kanthi kantamAtiyad butam pra rutam ata rusa tata piVaktram vilokiya sahasa mahisha surena
13. Drustwa tu devi ku pitam brukuti kara lamUdiyach cha shanka sadrshch chavi yana sadiya haPranan mumocha mahishas tada tiva chitramKer jiviyate hi ku pitan taka darshanena
14. Devi prasida para ma bavati bavayaSadiyo vinasha yasi kopa vati kula niVi gnatam eta dadu neva yada sta metan teNitam balam suvi pulam mahishasura siya
15. Te sam mata jana padeshu danani teshamTesham yasham si na cha sidati darma vargaDan yasta eva ni brudat maja brtiya daraYesham sada biyuda yada bavati prasana
16. Darm yani devi saka lani sadeva karmaniYatiya druta pratidinam sukruti karotiSwargam prayati cha tato bavati prasadal teLoka traye api palada nanu devi tena
17. Durge smruta harasi biti ma shesa janto hoSwaste smruta mati mativa shuba dada siDaridriya duka baya harini ka twa daniyaSarvo pa kara kara naya sadar dra chita
18. Ebir hater jagad upeti sukam tate teKurvantu nama nara kaya chiraya papamSam grama mrutiyum adi gamiya divam prayantuMatweti nuna mahitan vini hamsi devi
19. Dushteva kim bavati praka roti basmaSarva surana risu yat prahinosi shastramLokan prayantu ripavo api hi shastra putaItam matir bavati te swapi tetis sadwi
20. Kadga praban ikara vis puranes tatogreShulagra kanti niva hena drusho asu ranamYan nagata vilaya mamshumad indu kandaYogiyananam tava viloka yatam tad etat
21. Dur vruta vruta shamanam tava devi shilamRupam tate tada vi chintiyam atulya manye heViriyam cha hantru hruta deva para kramanamVerishwapi prakati teva daya twaye tam
22. Kenopama bavatu tesiya parakramasiyaRupam cha shatru baya karya ti hari kutraChit te krupa samara nishturata cha drushstaTwa yeva devi varade buvana traye pi
23. Trelokiyam etad akilam ripu nashanenaTratam twaya samara murdani te api hatwanNita divam ripu gana bayam apiya pastamAsma kamun mada surari bavam namaste
24. Shule napa hi no devi pahi kadgena chambikeGanta swanena na pahi chapa jiyani swanena cha
25. Prachiyam raksha pratichiyam cha chandike raksha dakshineBramanena atma shu lasiya utarasiyam tate shwari
26. Som yani yani rupani trelokiye vicha ranti teYani chatiyarta gorani te rakshas mams tata buvam
27. Kadga shula gada dini yani chastrani tembikeKara pala va sangini te rasman raksha sarvata ha
28. Rishi ruvacha:
29. Evam stuta surer diviye kushumer nandanod bave heArchita jagatam datri tata ganda nulepane he
30. Bakta samastes tridashe diviye dupestu dupitaPraha prasada sumuki samastan pranatan suran ne
31. Deviyuvacha:
32. Vriyatam tridasha sarve yada smato bi vanchitam
33. Deva uchuso:
34. Bagavatiya krutam sarvam na kinchid ava shisiyate
35. Yadayam nihata shatrur asmakam mahishasura haYadi chapi varo deyas twaya smakam maheshwari
36. Sam smruta sam smruta twam no him seta parama pada Yash cha martiya stave rebi twam stosiya tiya malanane
37. Tasiya vit taridi vibaver dana da radi sampa damVrudaye asmat prasana twam baveta sarvada ambike
38. Rishi ruvacha:
39. Iti prasatida dever jagator ate tatat manaTatet yuktwa badrakali babu vantar hita nrupa
40. Iti yetat katitam bupa sambuta sa yata puradevi deva shari rebiyo jagat traya hite sini
41. Punash cha gori de hatsa samud buta yata bavat teVadaya dusta detiyanam tada shumba nishumbayo ho42. Raksha naya cha lokanam devanam upa kariniTach chru nushwa maya kiyatam yata vatka tayami te
hrim om

Iti markandeya purane savarnike manwantare devi mahatmye shakradi stutir nama chaturto adiyayahaChapter 5: The argument between devi and the emissary
VINIYOGAHA
Om asiya shri ut tara charitrasiya rudra rishi hi maha saraswati devata anustup chanda ha bima shakti hi bramari bijam surya tatwam sama veda swarupam maha saraswati prit yarte ut tara charitra pate viniyoga ha
DIYANAM
Om ganta shula halani shanka musale chakram danu sayakam hastab je dadatim gananta vilas sach chitam shutuliya prabam
Gori deha samud bavam tri jagatam adara butam maha purva matra saraswatim anubaje shumbadi detiyar denim
1. Om klim rishi ruvacha:-
2. Pura shumba nishumbamiyam asurabiyam sachi pate heTrelokiyam yagna bagashcha hruta mada bala shrayat te
3. Taveva suryatam tadwad adikaram taten davamKobera mata yam yam cha chakrate varunasiya cha
6. Taveva pavanar dim cha chakratur vani karma chaTato deva vinir duta brasta rajiya para jita ha
5. Hrutadi kara stridashas tabiyam sarve nirakruta haMaha asurabiyam tam devim sam smarantiya apara jitam
6. Taya smakam varo dato yata patsu smruta kila haBavatam nashayishi yami tat ksanat parama pada ha7. Iti krutwa matim deva hima vantam nageshwaramJag mustatra tato devim vishnu mayam pratush tuvu hu
8. Deva Ouchu:-
9. Namo deviye maha deviye shivaye satatam namaNama prakrutyer bhadrayer niyata pranata sma tam
10. Rodraye namo nitiyaye gorye datriye namo namahaJiyotsnaye chendu rupinye sukaye satatam nama
11. Kaliyanye pranata vrudye sidiye kurmo namo namahaNerutiye bubrutam lakshmiye sarvanye te namo namaha
12. Durgaye durga paraye sharaye sarva karinyeKiyatiye tateva krushnaye dumraye satatam namaha
13. Ati som yati rodraye natastasiye namo namahaNamo jagat pratis taye deviye krutiye namo namaha
14. Ya devi sarva buteshu vishnu mayeti shab ditaNamastasiye namo namaha 15. Namastasiye namo namaha 16. Namastasiye namo namaha
17. Ya devi Sarva buteshu chetanetiyabi diyate Namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
20. Ya devi Sarva buteshu budi rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
23. Ya devi Sarva buteshu nidra rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
26. Ya devi Sarva buteshu ksuda rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
29. Ya devi Sarva buteshu chaya rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
32. Ya devi Sarva buteshu shakti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
35. Ya devi Sarva buteshu trushna rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
38. Ya devi sarva buteshu ksanti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
41. Ya devi sarva buteshu jati rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
44. Ya devi sarva buteshu laja rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
47. Ya devi sarva buteshu shanti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
50. Ya devi sarva buteshu shrada rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
53. Ya devi sarva buteshu kanti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
56. Ya devi sarva buteshu lakshmi rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo
59. Ya devi sarva buteshu vriti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
62. Ya devi sarva buteshu smriti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
65. Ya devi sarva buteshu daya rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
68. Ya devi sarva buteshu tusti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
71. Ya devi sarva buteshu matra rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
74. Ya devi sarva buteshu branti rupena samstitaNamastasiye namo namaha namastasiye namo namaha namastasiye namo namaha
77. Indriyanama adishtatri butanam cha kileshu yaButeshu satatam tasiye viyapte deviye namo namaha
78. Chiti rpena ya krutsnametad viyapiyai stita jagatNamastasiye namo namaha 79. Namastasiye namo namaha 80. Namastasiye namo namaha
81. Stuta sure purva mabishta samshrayaTata surendrena dinesu sevitaKarotu sa na shuba hetur ishwariShubani badrani yabi hantu cha pada ha82. Ya sampradam chodata detiya tapiter hiasmabi risa cha surair nama siyateYa cha smruta tat ksana meva hanti na haSarva pado bakti vinamra murti bi hi
83. Rishi ruvacha:
84. Evam stavadi yuktanam devanam tatra parvatiSnatu mabiyayo toye janaviya nrupa nandana
85. Sabravitan suran subrur bavad bi stuyate atra kaSharira kosha tash chasiya samud buta bravich chiva
86. Stotram mametad kriyate shumba detiya nira kruter hiDeve sameter samare nishumbena para jite hi
87. Sharira kosha diyat tasiya parvatiya nis sruta ambikaKoshit kiti samasteshu tato lokeshu giyate
88. Tasiyam vinirgatayam tu krushna butsa pi paravatiKali keti sama kiyata himachala kruta shraya
89. Tatombika param rupam bibranam sumano haramDa darsha chando mundash cha brutiyo shumba nishumbayo ho
90. Tabiyam shumbaya chaki yata ativa sumano haraKapiyaste stri maha raji basa yanti Himachalam
91. Neva tadruk kwacha drupam drustam kena chidut tamamJnayatam kapiyasho devi gru hiyatam cha sureshwara
92. Stri ratna mati charvangi diyota yanti dishas twisaSa tu tistati detiyendra tam bavan drashtu mar hati
93. Yani ratnani manayo gaja ashwa dini ve praboTrelokiya tu sama stani sam pratam banti te gruhe
94. Eravata samane/to gaja ratnam purandaratParijata tarush chayam tate voch che shrava haya ha
95. Vimanam hamsa sam yuktam eta tistati ten ganeRatna buta miha nitam yadasid vedaso ad butam
96. Nidi resa maha padma sama nito dane shwarat teKinjal kinim dado chab dir malamam lana pankajam
97. Chatram te varunam gehe kan chana shravi tistatiTata yam siyan dana varo ya pura sit praja pate he
98. Mrutiyo rulkrantida nama shaktirisha twaya hrutaPasha salila rajasiya bratu stava parigrahe
99. Nishumbasiya abdi jatash cha samasta ratna jataya haVanirapi dado tubiyam agni shoche cha vasasi
100. Evam detiyendra ratnani samastan ya hrut tani teStri ratna mesa kaliyani twaya kasman na gru hiyate
101. Rishi ruvacha:102. Nisham yeti vacha shumba sa tada chanda mundayo hoPreshayamasa sugrivam dutam deviya mahasuram
103. Iti cheti cha vaktaviya sa gatwa vach/an mamaYata chabiyeti sampritya tata kariyam twaya lagu
104. Sa tatra gatwa yatraste shelod deshe ati shobaneSa devi tam tata praha shlaksnam maduraya gira
105. Duta Uvacha:
106. Devi detiyeshwara shumba trelokiye parameshwara haDuto ham presita stena twat sakasha miha gata ha
107. Aviyahat agna sarvasu ya sada deva yonisuNir jita akila detiyari sa yadaha srunushwa tat te
108. Mama trilokiyam akilam mama deva vasha nuga haYagna baga naham sarva nupash nami prutak prutaker
109. Trelo kiye vara ratna ni mama vasiyan yashesa hatTat eva gaja ratnam cha hrutwa devendra vahanam
110. Kshiro da matanod butam aswa ratnam mama mare heUch che shrava sasam gnam tat prani patiya samar pitam
111. Yani chanyani devesu gandarv esu ragesu chaRatna butani tani may yeva shobane
112. Stri ratna butam twam devi loke manya amahe vayamSa twam asma anupaga cha yato ratna bujo vayam
113. Mam va mamanujam vapi nishumbamuru vikramamBaja twam chanchala pangi ratna butasi ve yata ha
114. Parameshwari yama tulam prapisyase mat parigrahat teEtad budiya samalo chiya mat pari graham tam vraja
115. Rishi ruvacha:
116. Iti yuk ta sa devi gambiran tasmi ta jaga oDurga bagavati badra yayedam daryahe jagat te
117. Devyuvacha:
118. Satiya muktam twaya natra mitiya kinchit twa yoditamTrelokiya adipati shumbo nisumbash chapi tadrusa ha
119. Kim twatra yat prati gnatam mitiya tat kriyate katamSruyatam alpa budi twat prati gna ya kruha pura
120. Yo mam jaya tisam grame yo me darpam viyapo hatiYo me prati balo loke sa me barta bavi shiyati
121. Tada gach chatu shumbo tra nishumbo va mahasura hamam jitwa kim chire natra panim gru natu me lagu
122. Duta Uvacha:
123. Ava lip tasim evam twam devi bruhi mamagra tahaTrelokiye ka pumam stiste dagre shumba ishumbayo ho
124. Anyesa mapi detiyanam sarve deva nave yudiTistanti sam muke devi kim puna stri twam ekika
125. Indradiya sakala devas tastur yesam na sam yugeShumbadinam katam tesham stri praya shiyasi sam mukam
126. Sa twam gach cha maye vokta parashwam shumbha nishumbayo hoKesha akarsana nirduta gorava ma gami shiyasi
127. Devyuvacha:
128. Eva metad bali shumbho nishumbash chati viriyavaneKim karomi pratigna me yadanalo chita pura
129. Sa twam gach cha miyoktam yade tat sarva madruta haTada chakshwa asurendraya sa cha yuktam karotu yat te
Om
Iti shri markandeya purane savarnike manwantaredevi mahatmye devi duta samvado nama panchamo adiyaya
Chapter 6: The killing of Dumra lochana
DIYANAM
Om nagadishwara vistaram pani panot tamso ru ratna vali Baswad de halatam diva kara niba netra trayod basitam
Mala kumbaka pala niraja karam chandra ruda chudam param sarva gneshwara beravan kani layam padma vatim chintaye1. Om rishi ruvacha:
2. Iti ya karniya vacho deviya sa duto amarsa purita haSama chashta sama gamiya detiya rajaya vistarat te
3. Tasyia dutasiya tadwa kiyam akarniya surarat tata haSakroda pra/ha detiyanam adipam dumra lochanam
4. He dumra lochanashu twam swaseniya parivarita haTamanaya balad dustam keshakarsana vi walam
5. Tat paritranada kashchi diyadi votistate para haSa hantaviyo amaro vapi yakso gandarva eva va
6. Rishi ruvacha:
7. Tena gnapta stata shigram sa detiyo dumra lochana haSa vruta sastiya sahasranam asuranam drutam yayao
8. Sa drustwa tam tato devim tu hina chala samstitamJagadoch che prayaniti mulam shumba nishumbayo ho
9. Na chet prit yadiya bavati mad bartaram upeshiyatiTato balan nayam yesa kasha karshana vi walam
10. Deviyuvacha:
11. Detiyeshwarena prahiho balavan bala samvrata haBalan na yasi mamevam tata kim te karamiyaham
12. Rishi ruvacha:
13. Iti yukta so abiyada vatam asuro dumra lochana haHum kareneva tam basma sa chakarambika tat ha
14. Ata krudam maha senya masuranam tatambikaVavarsa sayake stisksne tata shakti parashwade hi
15. Tato duta sata kopat krutwa nadam sube ravamPapatasura senayam simho deviya swavahana ha
16. Kamsh chit kara praharena detiya nasiyena chaparan neAkramiya chadare naniyan jagana /cha maha suran ne
17. Kesham chit pata yamasa nake koshtani kesariTata tala praha rena shiram si krutavan prutak e
18. Vichin na bahu shirasa krutastena tata parePapo cha rudiram kosta danyesham duta keshara ha
19. Ksane natad balam sarvam ksayam nitam mahat manaTena kesharina deviya vaha nenati kopina
20. Shrutwa tama suram deviya niha tam dumralochanamBalam cha ksayitam krutsnam devi kehsarina tata ha
21. Chukopa detiyadipati shumba pras puritadara haAgna paya masa cha to chanda mundo maha surao
22. He chanda he munda baler bahubi pari varitaoTatra gach chata gatwa cha sa samaniya tam lagu
23. Kesheshwa krushiya bada va yadi va samshayo yudiTada shesa yude sarver asurer vinahan yatam
24. Tasiyam hata yam dusta yam simhe cha vini pahiteShigrama gamiyatam badwa grahi twa tama tambikam
Om
Iti markandeya purane savarnike manwantare devi mahatmyedumralochana vado namaSasto adiyaya
Chapter 7: Killing of Chanda and Munda
DIYANAM
Om diya yeyam ratna pite shukala patitam shruvatim shiyama langim niyaste kangrim saroje shasi shakala daram val la kim vada yantim
Kalara bad damalam niya mita vila sach choli kam rakta vastram matagim shanka patram madura madu madam chitra kodba siba lam
1. Om rishi ruvacha:
2. Agnap taste tato detiyash chanda munda puro gama haChaturanga balo peta yayura biyudiyata yuda ha
3. Dadrushuste tato devi mi sad dasam viyava stitamSimha siyopari selendra shrunge mahati kanchane
4. Te drustwa tam sama datu mudiyamam cha kuru diyuta haAkrusta chapasi daras tadanye tat sami paga ha
5. Tata kopam chakarocher ambika tanarin pratiKopena chasiya vadanam masivar nama butada
6. Brukuti kutila tasiya lalata palakad drutamKali karala vadana viniskran tasi pashini
7. Vichitra katwan gadara nara mala vibusanaDwipi charma paridana shuskamam sati berava
8. Ati vistara vadana jiwa lalana bisanaNima gna rakta nayana nada purita din muka
9. Sa vegena bi patita gatayanti mahasuran neSenye tatra sura rinam abayaksa yata tad balam
10. Parsni graham kusha grahi yoda ganta saman vitan neSama dayeka hastena muke chiksepa varanan ne
11. Tat eva yodam turage ratam saratina saha haNiksipiya vaktre dashanesh charvan yantiyati beravam
12. Ekam jagraha keshesu grivaya mata chap aramPadena kramiya chevaniyam urasaniyama potayat te
13. Ter muktani cha shastrani maha strani tata asure hiMukena jagra haru sa dashaner matitan yapi
14. Balinam tad balam sarvam asuranam durat manamMamarda abaksayach chanyan anyamsh chata dayat t ata
15. Asina nihata kechit kechit ka dwanga tadita haJagmur vinasham asura danta grabi hata stata
16. Ksanena tad balam sarvam asuranam nipa titamDrustwa chando abidu drava tam kali mati bisanam
17. Shara vare maha bimer bimaksim tam maha sura haChadaya masa chakresh cha munda kshipte sahasrasha ha
18. Tani chakan yanekani vishama anani tan mukamBabu riyatarka bimbani suba huni gano daram
19. Tato jaha satirusa bimam berava nadiniKali karala vaktrantar durdarsha dashano jwala
20. Ut taya cha maha simham devi chanda mada vataGrahi twa chasiya keshesu shira sten asinachinat te
21. Ada mundo abiyadavatam drustwa chandam nipa titamTam apiya patayad bumo sa kadga bihatam rusa
22. Hata shesam tata senyam drustwa chandam nipa titamMundam cha sumaha viriyam disho beje bayaturam
23. Shirash chandasiya kali cha grahi twa mundameva chaPraha prachan data hasa mish rama biyetiya chandikam
24. Maya tava tropa hruto chanda mundo maha pasuYuda yagne swayam shumbam nishumbam cha hanisiyasi
25. Rishi ruvacha:
26. Tava nito tato drustwa chanda mundo mahasuroUvacha kalim kaliyani lalitam chandika vacha ha
27. Yasmach chandam cha mundam cha grahi twa twam upagataChamundeti tato loke kiyata devi bavisiyasi
Om
Iti markandeya purane savarnike manwantare devi mahatmye chanda munda vado nama saptamo adiyaya
Chapter 8: Killing of Rakta Bija
DIYANAM
Om arunam karuna taran gita ksim druta pashaan kusha bana chapa hastam
Animidibira vritam mayuker ahamiti yeva vibavaye bavanim
1. Om rishi ruvacha:
2. Chande cha nihate detiye munde cha vini pati teBahulesu cha senyesu ksayiteswa sureshwara ha
3. Tata kopa para dina cheta shumba prata pavan neUdiyogam sarva se niyanam detiyanam adi desha ha
4. Adiya sarva baler detiya sadashitir udayuda haKambunam chatura shitir niriyantu swabaler vrta ha
5. Koti viriyani panchasad asuranam kulani veShatam kulani dom ranam nirga chantu mama gnaya
6. Kalaka doru ruda moriya kalakeyas tata sura haYu daya saja niryan tu agnaya twarita mama
7. Iti yagna piya sura pati shumbo berava shasana haNirjagama maha senya saharer bahubir vruta ha
8. A yantam chandika drustwa tat senyam ati bisanamJiyaswane purayamasa darani gaganan taram
9. Tata simho maha nadam ativa krutavan nirupaGanta swanena tan nadam ambika chopabiyam hayat te
10. Danur jiya simha gantanam nada purita din mukaNinader bisaner lali jigye vista ritan ana/
11. Tan ninadam upasrutiya detiya senyesh chatur dishamDevi sim hasta da kali sarosher pariva rita ha
12. Eta sminnantare bupa vinashaya suradwisamBava yamara sim hanam ati viriya balan vita ha
13. Bramesha guha vishnunam ta tendrasiya shaktaya haSharirer biyo viniskramya tadrupersh chandikam yayu hu
14. Yasiya devasiya yadrupam yata busana vahanamTadwa deva hita chaktir asuran yod duma yayao
15. Hamsa yukta vima nagre shaksa sutra kaman dalu huA yata bramana shaktir bramani sabidiyate
16. Maheswari vrusha ruda trishula vara dari niMaha hivalaya prapta chandra reka vibusana
17. Komari shakti hasta cha mayura vara vaha naYod dumabiyayayo detiyanam ambika guha rupini
18. Tateva veshnavi shaktir garudo pari sam stitaShanka chakra gada sharnga kadga hasta biyupa yayao
19. Yagna vara hama tulam rupam ya bibrato hare heShakti sapiya yayao tatra varahim bibrati tanum
20. Narasimhi nrusimhasiya bibrati sadrusham vapu huPrapta tatra sata ksepa ksipta naksatra samhati hi
21. Vajra hasta tate vendri gaja rajo pari stitaPrapta sahasra nayana yata shakras tateva sa
22. Tata pari vrutas ta biri shano deva shakti bi hiHanyantam asura shigram mama pritiya ha chandikam
23. Tato deva shari ratu vinis kran tati bisanaChandika shaktir atiyugra shiva shata nina dini
24. Sa chaha dumra jatilam ishanam apara jitaDuta twam gach cha bagavan parashwam shumha nishumbayo ho
25. Bruhi shumbam nishum bamcha dana vava tigarv itaoYe chanye danavas tatra yudaya samupa stita ha
26. Trelokiyam indro labatam deva santu havir buja haYu yam praya tapata lam yadi jivitu mich chata
27. Bala vale padata ched bavanto yuda kankshina haTada gachata trupiyantu machiva pishitena va ha
28. Yato niyukto dotiyena taya deviya shiva swayamShiva duti iti loke asmims tata sa kiyati magata
29. Te api shrutva vacho deviya sarva kiyatam mahasura haA marsa purita jagmur yatra katiyayani stita
30. Tata prata mam evagre shara shaktiyrasti vrustibi hiVavarsurud data marshas tam devi mama raraya ha
31. Sa cha tan prahitan banan chula shakti parashwadan neChi che dali layad mata danur muker mahesh ubi hi
32. Tasiya grastas tata kali shulapada vitaritan neKatwanga potitamsh charin kurvati viyacharat tada
33. Kaman dalu jalakshepa hata viriyan hato jasa haBramani chakaroch chatrun yena yena sma davati
34. Maheshwari trishulena tata chakrena veshnaviDetiyan jagana komari tata shaktiyati kopa na
35. A endri kulisha patena shatasho detiya danava haPetur vida rita privitviyam rudi rogapracar sina ha
36. Tunda prahara vidwasta damsta grakshata vaksasa haVaraha murtiya niyapatamsh chakrena cha vida rita ha
37. Naker vidaritamsh chanyan baksa yanti mahasuran neNarasimhi chacha rajo nada purnita digambara
38. Chan datta haser asuraha/ shiva dutiyabi dushita haPertu priti viyam patitams tamsh chaka data sa tada
39. Iti matru ganam krudam marda yantam mahasuran neDrustwa biyupayer vivi der neshur deva rise nika ha/
40. Palayana paran drustwa detiyan matru ganar ditan neYod dumabiya yayo krudo rakta bijo mahasura ha
41. Rakta bindur yada bumo patatiyasiya shari rata haSamut patati medinyam tat pramanas tasura ha
42. Yu yude cha gada panir indra shaktiya mahasuraTatash chendri swava jrena rakta bijam ata dayat te
43. Kulishena hata siyashu bahu susrava shonitamSamu tastus tato yodas tadrupa stat para karma ha
44. Ya vanta pati tastasiya sharirad rakta bindava haTavanta purusha jatas tad viriya bala vi krama ha
45. Te chapi yuyudus tatra purusha rakta san bava ha Samam matru bir atiyugra shasta patati bisanam
46. Punash cha vajra patena kshata masiya shiro yadaVava ha raktam purushas tato jata sahasrasha ha
47. Veshnavi samare chenam chakre nabi jagana haGada ya tada yamasa a endri tama sureshwaram
48. Veshnavi chakra bin nasiya rudira shrava sambave heSaharasho jaga dwiyaptam tat pramaner mahasure he
49. Shaktiya jagana komari varahi tata sinaMaheshwari trishulena rakta bijam maha suram
50. Sa chapi gadaya detiya sarva eva hanat prutak teMatru kopa sama visto rakta bijo maha sura ha
51. Tasiya hatasiya bahuda shakti shula dibir buviPapata yo ve rakto gastenasan chatasho asura ha
52. Tesh chasura sruk sambuter asure sakalam jagat teViyaptam asiy tato deva baya majag murut tamam
53. Tan visan nan suran drustwa chandika praha satwaraUvacha kalim chamunde vistirnam vadanam kuru hu
54. Mach chatrapa tasam butan rakta bindun mahasuran neRakta bindo pratich cha twan vaktre nanena vegina
55. Baksha yanti chara rane tadut panan mahasuran neEvam esa ksayam detiya ksina rakto gamisiyati
56. Baksiya manas twaya chogra na chot patsiyanti chapareIti yuktwa tam tato devi shule nabi jagana tam
57. Mukena kali jagruhe rakta bija siya shonitamTato asava jaga nata gadaya tatra chandi kam
58. Na chasiya vedanam chakre gada pato alpika mapiTasiya hatasiya dehatu bahu sus rava shoni tam
59. Yatas tatas tad vaktrena chamundo sam prati chatiMuke samud gata yesiya rakta patan mahasura ha
60. Tamsh chakadata chamunda papo tasiya cha shoni tam Devi shulena vajrena banera sibir ristbi hi
61. Jagana rakta bijam tam chamunda pita shoni tam Sa papata mahi pruste shastra sanga samahat ha
62. Ni rak tash cha mahipala rakta bijo mahasura Tataste harsa matulam ava pustri dasha nirupa
63. Tesham matru gano jato nanar tas run yamadod data ha
Om
Iti shri markandeya purane savarnike manwantare devi mahatmye rakta bija vado nama ash tamo adiyaya
Chapter 9: Killing of Nishumba
DIYANAM
Om bandu kakan chana nibam ruche raksa malam pashan kusho ca varadam nija bahu dande
Bibrana mindu shakala baram trinetram ardambike shama nisham va purashra yami
1. Om rajo uvacha:
2. Vichitra midamakiyatam bagavan bawata mamaDeviyash charita mahat miyam rakta bija vada shritam
3. Buyash chech chamyaham shrotum rakta bije ni pati teChakara shumbo yat karma nishumbash chati kopana
4. Rishi ruvacha:
5. Chakara kopam atulam rakha bije ni pati teShumbasuro nishumbash cha hate swanyesu chahave
6. Hanya manam maha seniyam vilokiya marsha mudwahanAbiyada van nishumbo ata mukiyaya asura senaya
7. Tasiya gratas tata pruste parshwa yosh cha mahasurahaSamdastosta puta kruda hantum devi mupa yayu hu
8. Aja gama maha viriya shumbo api swabaler vruta haNihantum chandikam kopat krutwa yudam matrubi hi
9. Tato yuda mati vasi deviya shumba nishumbayo hoSharvarsa mati vogram mega yoriva varsato ho
10. Chich chedastan charam stabiyam chandika swasharot kare teTada yamasa changesu shastroger asureshwaro
11. Nishumbo nishitam kadgam charma chadaya suprabamAta dayan murdini simham deviya vahana mutamam
12. Tadite vahane devi ksura prena simut tamamNishumbasiyashu chich cheda charma chapiyasta chandrakam
13. Chin ne charmani kadge cha shaktim chiksepa so asura haTam apiyasiya dwida chakre chakrena bimuka gatam
14. Kopad mato nishumbo ata shulam jagraha danava haAyantam musti patena devi tacha piya churnayat ha
15. Avidiyata gadam so api chiksepa chandikam pratiSapi deviya trishulena bin na basma twama gata
16. Tata parashu hastam tama yantam detiya pungavamAhatiya devi banoger apatayata butale ha
17. Tsmin ni patite bumo nishumbe bima vikrame Bratara yativa sam kruda prayayo hantum ambikam
18. Sa ratasta tatat yuch cher gruhita parama yude haBujer astabir atulyer viyapiya shesam babo naba ha
19. Tam ayantam sama lokiya devi shankam avadiyat haJiyasab dam chapi danusash chakarativa du saham
20. Purayamasa kakubo nija ganta swanena cha haSamasta detiya senyanam tejo vada vida yina
21. Tata simho maha nades tiya jiteba maha made haPurayamasa gaganam gam tateva disho dasha
22. Tata kali samut patiya gaganam ksma mata dayat haKarabiyam tan ni nadena prak swanaste tiro hitaha
23. At tata hasama shivam shiva duti chakara haTe shabder asurastresu shumba kopam param yayao
24. Durat mam stista tisteti viyaja hara ambika yadaTada jayetiya bihitam dever akasha sam stite ha
25. Shumbena gatiya ya shaktir mukta jwalati bisana haayanti vani kutaba sa nirasta mahol kaya
26. Simha nadena shumbasiya viyaptam lokatra yantaramNirgatani swano goro jita vana vanipate
27. Shumba muktan charan devi shumbastat prahitan charan haChich cheda swasharer ugre shatasho ta sahasrasha ha
28. Tata sa chandika krudha shulena jagana tamSa tada bi hato bumo murch chito nipa pata ha
29. Tato nishumba samprapiya chetana mata karmukaAja gana sharer devim kalim kesarinam tata
30. Punash cha krutwa bahunam ayutam danujeshwaraChakra yudena ditijash chada yamasa chandikam
31. Tato Bagavati kruda durga durgarti nasiniChich cheda tani chakrani swashare sayakamsh cha tan ne
32. Tato nishumbo vegena gada madaya chandikamAbiyadavata ve hantum detiya sena samavruta ha
33. Tasiya patata evashu gadam chich cheda chandikaKadgena shita darena sa cha shulam sama dade
34. Shula hastam sama yantam nishumba mamarardanamHrudi viviyada shulena vega videna chandika
35. Bin nasiya tasiya shulena hrudaya nisruto apara haMaha balo maha viriyas tisteti puruso vadan ne
36. Tasiya niskramato devi prahasiya swanavat tata haShirash chich cheda kadgena tato sava patad buvi
37. Tasiya simhash chakadogram damstra ksuna shiro daran neAsuram stam stata kali shiva duti tata paran ne
38. Komari shakti nirbin na kechin neshur maha sura haBramani mantra putena toyena aniye nirakruta ha
39. Maheswari trishulena bina petur stada apareVarahi tunda gatena kechich churni kruta buvi
40. Kandam kandam cha chakrena veshnaviya danava kruta haVajrena chendre hasta gra vimuktena tata apare
41. Kechid vineshurasura kechin nasta maha havat haBaksitash chapare kali shiva duti mru gadipe ha
Om
Iti markandeya purane savarnike manwantare devi mahatmiye nishumba vado nama navamo adiyaya haChapter 10: Killing of Shumba
DIYANAM
Om ut tapta hema ruchiram ravi chandra vani ne tram danush shara yutan kusha pasha shulam
Ramyer bujash cha dadatim shiva shakti rupam kameshwarim hrudi bajami druten dule kam
1. Om Rishi ruvacha:
2. Nishumbam nihatam drustwa brataram pranasam mitamHanyamanam balancheva shumba kruda abravidvacha/
3. Balavale pa duste twam ma durge garvamavahaAnyasam balamasritiya yudyase yati manani
4. Deviyuvacha:
5. Ekevaham jagatiyatra dwitiya ka mama param Pasiyeta dusta mayyeva vishantiyo madvibutaya/
6. Tata samastasta deviyo bramani pramukhalayamTasiya deviyastano jagmur ekevasi tad Ambika
7. Devi uvacha:
8. Aham vibutiya bahubhiriha ruper yatastadaTat samhrutam maye keva tistam yajo stiro bava
9. Rishi ruvacha:
10. Tata pravavrute yudam deviya shumbasiya chobayo/Pasiyatam sarva devanam asuranam cha darunam
11. Sharavarshe shite sastres tata stresh cheva darune/Tayor yudam abud buya sarva loka bayan karam
12. Divyan astrani shataso mumuche yanya tambikaBabanja tani detiyendras tat prati gata kartrubi hi
13. Muktani tena chastrani diviyani parameshwariBanbanja lila yevogra hunkaroch charana dibi hi
14. Tata shara sater devi mach chadayata so asura haSapi tat kupita devi danush chich cheda cheshubi hi
15. Chin ne danushi detiyendras tata shakti mata dadeChich chechada devi chakrena tama piyasiya kare stitam
16. Tata kadga mupa daya shata chandram cha banumat teAbiyadava tada devim detiyanam adipeshwara ha
17. Tasiya patata evashu kadgam chich cheda chandikaDanur mukte siter banesh charma charka kara malam
18. Hata swa sa tada detiyash chin na danva visarati hiJagraha mud garam goram ambika nidano diyata ha
19. Chich cheda pata tastasiya mud garam nishite share heTatapi so abiyadavatam musti mudiyamya vegavan ne
20. Sa mustim pata yamasa hrudaye detiya pungavaDeviyastam chapi sa devi taleno rasiya tadayat te
21. Tala prahara bihato nipapata mahi tale Sa detiya raja sahasa punareva tato stita ha
22. Ut patiya cha pragru hiyoch cher devim gagana mastita haTatrapi sa nira dara yuyude tena chandika
23. Ni yudam ke tada detiyash chandika cha paras paramChakratu pratamam sida muni vismaya kara kam
24. Tato ni yudam suchiram krutwa tenambika sahaUt patiya bramaya masa chiksepa darani tale
25. Sa ksipto daranim prapiya mustim udiyamya vegita haAbiyada vata dustatma chandika nida nech chaya
26. Tam ayantam tato devi sarva detiya janeshwaramJagatiyam patayamasa bitwa shulena vakshasi
27. Sa gatasu paptorviyam devi shulagra vikshata haChalayan shakalam prutwim sabdi dwipam sa parvatam
28. Tata prasanama kilam hate tasmin durat maniJagat swastiya mativapa nirmalam chaba vanaba ha
29. Ut patamega solka ye pragasamste shamam yayu huSarito marga vahinyas tata samstatra patite
30. Tato deva gana sarve harsha nirbara manasa haBabuvur nihate tasmin gandarva lalitam jagu hu
31. Avadayams tate vanye nanrtush chapsaro gana haVavu punya stata vata suprabo bu diva kara ha
32. Ja jwalush chagnaya shanta shanta dig janita swana ha
Om
Iti markandeya purane savarnike manwantare devi mahatmiye shumba vado nama damask adiyaya
Chapter 11: Prayer to Narayani
DIYANAM
Om balara vidiyutim indu kiritam tunga kucham nayana traya yuktam
Smera mukim varadan kusha pasha biti karam prabaje buvaneshim
1. Om rishi ruvacha: -
2. Deviya hate tatra mahasurendraSendra sura vani puro gama stamKatiya yanim tustu varista labad deVikashi vaktrab javikashi tasha ha
3. Devi prapan narti hare prasidaPrasida matar jagata akilasiyaPrasida visweshwari pahi vishwamTwam ishwari devi chara charasiya
4. Adara buta jagatas twam ekaMahi swarupena yata stitasiApam swarupa stitaya twa yetat teDapiya yate krutsna malangiya viriye
5. Twam veshnavi shaktir ananta viriyaViswasiya bijam paramasi mayaSam mohitam devi samasta metat teTwam ve prasana buvi mukti hetu hu
6. Vidiya samasta stava devi beda haStriya samasta sakala jagatsuTwaye kaya puritam ambayetat teKa te stuti staviya para parok ti hi
7. Sarva buta yada devi swarga mukti prada yiniTwam stuta stutaye ka va bavantu paramok taya ha
8. Sarvasiya budi rupena janasiya hrudi sam stiteSwarga pavargade devi narayani namo stute
9. Kala kas tadi rupena parina ma prada yiniVishvasiyo parato shakte narayani namo stute
10. Sarva mangala mangaliye shive sarvarta sadikeSharanye triyambake gori narayani namo stute
11. Srusti stiti vinashanam shakti bute sana tani/Guna shraye guna maye narayani namo stute
12. Sarana gata dinarta paritrana parayaneSarvasiyarti hare devi narayani namo stute
13. Hamsa yukta vima naste bramani rupa dariniKosham baksha rike devi narayani namo stute
14. Trishula chandrahi dare maha vrushaba vahiniMaheshwari swarupena narayani namo stite
15. Mayura kuk kuda vrute maha shakti dare anage/Komari rupa samstane narayani namo stute
16. Shanka chakra gada sharnga grahita parama yudePrasida veshnavi rupe narayani namo stute
17. Grahi togra maha chakre damstrod druta vasum dareVaraha rupini shive narayani namo stute
18. Nrusimha rupeno grena hantum detiyan kruto diyameTrelokiya trana sahite narayani namo stute
19. Kiri tini maha vajre sahasra nayano jwaleVrutra prana hare chendri narayani namo stute
20. Shiva duti swarupena hata detiya maha baleGora rupe maha rave narayani namo stute
21. Damstra kara la vadane shiro mala vibusaneChamunde munda matane narayani namo stute
22. Lakshmi laj je maha vidiye shrade pusti swade druveMaha ratri maha maye narayani namo stute/
23. Mede saraswati vare buti babravi tamasiNiyate twam prasi dese narayani namo stute
24. Sarva swarupe sarveshe sarva shakti saman viteBaye biya strahi no devi durga devi namo stute
25. Eta te vadanam somiyam lochana traya busitamPatu na sarva biti biya katiya yani namo stute
26. Jwala kara la matiyu gram ashesasura sudanamTrishulam patu no biter badrakali namo stute
27. Hi nasti detiya tejam si swanena purya ya jagat teSa ganta patu no devi pape biyona suta niva
28. Asurasrug vasa panka charchitaste karo jwala haShubaya kadgo bavatu chandike twam nata vayam
29. Rogana shesa napa hamsi tustaRusta tu kaman sakalan abistan neTwam ma shri tanam navi pan na ranamTwam ma shrita hiyashra yatam prayanti
30. Etat krutam yat kadanam twa yadiyeDarma dwisam devi maha suranamRupe raneker bahuda atma murtimKru twambike tat prakaroti kanya
31. Vidiyasu shastresu viveka dipesVadiyesu vakiyesu cha ka twa danyaMama twa garte ati maha andakareVibrama yatiye tada tiva vishwam
32. Raksam si yatro gravisash cha nagaYatra rayo dasiyu balani yatraDava nalo yatra tatab di madiyeTatra stita twam pari pasi vishwam
33. Visweshwari twam pari pasi viswamVishwat mika dara yasiti vishwamVishwesha vandiya bavati bavantiVishwashraya ye twayi bakti namra ha
34. Devi prasida pari palaya no ari biterNitiyam yata asura vadada du neva sadiya haPapani sarva jagatam prashamam nayashuUt pata paka janitamsh cha maho pa sargan ne
35. Pranatam prasida twam devi vishwarti hari niTrelokiya vasina midiye lokanam varada bava
36. Deviyuvacha:
37. Varadaham suragana varam yan mana se chataTam vrunu dwam prayach chami jagatam upa kara kam
38. Deva uchu hu:
39. Sarva bada prashamanam trelokiya siya akileshwariEva meva twaya karyam asmad veri vinashanam
40. Devyuvacha:
41. Vevasten tare prapte asta vim shati me yugeShumbo nishumbhash chevanya vut patsiyete maha surao
42. Nanda gopa gruhe jata yashoda garba sam bavaTata sto nashayisiyami vindiya chalan vasini
43. Puna rapiyati rodrena rupena pruti vitaleAvatiriya hanisiyami veprachit tamstu danavan ne
44. Baksha yantiyash cha tanugran Veprachit tan mahasuran neRakta danta bavisiyanti dadimi kusumo pama ha
45. Tato mam devata swarge martiya loke cha manava haStuvanto viyaharisiyanti satatam rakta danti kam
46. Buyash cha shata varsikiya mana vrustiya manam basiMunibi sam stuta bumo samba visiyamiya yoni ja
47. Tata shatena netranam niri ksisiyami yan munin neKirta yisiyanti manuja shataksi miti mam tata ha
48. Tato ham akilam lokam atma deha samud bave heBarisiyami sura shaker avruste prana dara ke he
49. Shakam bariti vikiyata/m tada yasiya miyaham buviTatreva cha vadisiyami durgama akiyam maha suram50. Durga deviti vikiyatam tan me nama bavisiyati Punash chaham yada bimam rupam krutva himachale
51. Raksham si baksa yisiyami muninam trana kara nat teTada mam munaya sarve stosiyantiya namra murtaya ha
52. Bima deviti vikiyatam tanme nama bavishiyati Yada runa kiyas trelokiye maha badam karisiyati
53. Tada ham bramaram rupam krutwa asam kiyeyasat padamTrelokiyasiya hitar taya vadisiyami mahasuram
54. Bramariti cha mam loka stada stosiyanti sarva ta ha Itam yada yada baha dana vota bavisiyati
55. Tada tada vatiriyaham karisiyam yari sam ksayam
Om
Iti markandeya purane savarnike manwantaredevi mahatmiyenarayani stutir nama ekadaso adiyayaChapter 12: The greatness of the story of Devi
DIYANAM
Om vidiyud dama sama prabam mruga pati skanda stitam bisanam kanya bi kara vala keta vilasad dasta bira sevitam
Hastesh chakra gadasi keta vishi kamsh chapam gunam tar janim bibra namana lat mikan shashi daram durgam trinetram baje1. Devyuvacha:
2. Ebi stavesh cha mam nitiyam stoshiyate ya sama hitaTasiya ham sakala badam nasha yishiyama sam shayam
3. Madu kedaba nasham cha mahishasura gata namKirta yisiyanti ye tadwad vadam shumba nishumbayoho
4. Astamiyam cha chatur dasiyam nava miyam cheka cheka cheta haShrosiyanti cheva ye baktiya mama mahat miyamuta mam
5. Na tesham duskrutam kin chid dus kruto tana chapadaBavisiyati na dari driyam na chevesta viyo janam
6. Shatruto na bayam tasiya dashiyuto va na raja ta haNa shastrana lato yogat kada chit sam bavisiyati
7. Tasman mame tan mahat miyam patita viyam sama hite heShrota viyam cha sada baktiya param swastiya yanam hi tat te
8. Upa sarga nashesam stu maha mari samud bavan neTata trivida mut patam mahat miyam shama yen mama
9. Yatre tat patiyate samyan nitiya maya tane mamaSada na ta dwimok shiyami sam nidiyam tatra me stitam
10. Bali pradane pujayam agni karye mahot saveSarvam ma metach charitamuch chariyam shraviyam eva cha
11. Janata ajanata vapi bali pujam tata krutamPratich chisiya miyaham pritiya vani homam tata krutam
12. Sharat kale maha puja kriyate ya cha varshikiTasiyam mame tan mahat miyam shrutwa bakti saman vita ha
13. Sarva bada vinir mukto dana danya sutan vita haManu shiyo mat prasadena bavisiyati na sam shaya ha
14. Shrutwa mame tan mahat miyam tata chot pataya shubaPara kramam cha yudeshu jayate nirbaya puman ne
15. Ripava samksayam yanti kaliyanam cho papa diyateNandate cha kulam pumsam mahat miyam mama shrun vatam
16. Shanti karmani sarvatra tata du swapna darshaneGraha pidasu chograsu mahat miyam srunuya mama
17. Upasarga shamam yanti gruha pidash cha daruna haDu swapnam cha nrubhir drustam su swapna mupa jayate
18. Bala grahabi butanam balanam shanti kara kamSam gata bede cha nrunam metre kara namut tamam
19. Durvru tanama shesanam bala hani karam paramRaksho buta pisha chanam patana deva nashanam
20. Sarvam mame tan mahat miyam mama san nidi kara kamPashu puspar giyadupesh cha ganda dipes tato ta me21. Vipranam bojaner home prokshani yera har nishamAnyesh cha vivider boge pradaner vatsa rena ya
22. Pritir me kriyate sasmin sukrut sucharite shruteShrutam harati papani tata rogiyam praya chati
23. Raksham karoti bute biyo jan manam kirta nam ma maYudeshu charitam yan me dusta detiya nibar hanam
24. Tasmin chrute veri krutam bayam pumsam na jayateYusmabi stutayo yash cha yash cha brama rishi bi kruta ha
25. Bramana cha kruta stastu prayach chanti shubam matim Aranye prantare vapi davagni parivarita ha
26. Dasiyu birva vruta shunye grahito vapi shatrubi hiSimha viyagranuyato va vane va vana hasti bi hi
27. Ragna krudena chagnapto vadiyo banda gato-opi vaAgu rnito va vatena stita pote mahar nave
28. Patatsu chapi shastresu sam grame brusha daruneSarva badasu gorasu vedana biyardito-opi va
29. Smaran mametach charitam naro muchiyeta sanka tat Mama prabavat simhadiya dasiya vo verinas tata
30. Duradeva pala yante smaratash charitam mama
31. Rishi ruvacha:
32. It yuktwa sa bagavati chandika chanda vikrama
33. Pashiyatam eva devanam tatre vantara diyata Tepi deva niratan ka swadi karan yata pura
34. Yagna baga buja sarve chakrur vini hata raya ha Detiyash cha deviya nihate shumbe deva ripo yudi
35. Jagad vidwam sini tasmin mahogre atula vikrameNishumbe cha maha viriye shesa patala maya yu hu
36. Evam bagavati devi sa nitiyapi puna puna haSambuya kurute bupa jagata pari palanam
37. Taye tan mohiyate vishwam seva vishwam prasuyateSa yachita cha vijanam tuhta /rudim prayach chaii
38. Viyaptam tayetat sakalam bramandam manujeshwaraMaha kaliya maha kale maha mari swarupaya
39. Seva kale maha mari seva shrusti bavatyajaStidim karoti butanam seva kale sanata ni
40. Bava kale nrunam seva lakshmir vrudi prada greheSeva bave tada lakshmir vinasha yopajayate
41. Stuta sam pujita pushper dupa ganda bis tataDadati vitam putramsh cha matim darme gatim shubam
Om
Iti markandeya purane savarnike manwantare devi mahat miyedevi charitta mahat miyam namedwadaso adiyaya
Chapter 13: The getting of boons by Suradha and Vaisya
DIYANAM
Om balar kaman dalabasam chaturbahum trilochanam pashan kusha varabitir dara yantim shivam baje
1. Om rishi ruvacha:
2. Etate katitam bupa devi mahat miya muta mamEvam prabava sa devi yayedam dariyate jagat te
3. Vidiya tateva kriyate bagawad vishnu mayayaTaya twamesa veshiyash cha tate vanye vivekina ha
4. Mo hiyante mohitash cheva moha mesiyanti chapareTam upehi maha raja sharanam parameshwarim
5. Aradita seve nrunam boga swarga pavar gada
6. Markandeya uvacha:
7. Iti tasiya vacha shrutwa surata sa naradipa ha
8. Prani patiya maha bagam tam rusim sham stita vratamNir vinno atimam atwena rajiya pahara nena cha
9. Jagama sadiyas tapase sa cha veshiyo maha muneSam darshanar tam ambaya nadi pulina sam stita ha
10. Sa cha veshiya tapa stape devi suktam param japan neTo tasmin puline deviya krutwa murthim mahi mayim
11. Arhanam chakra tastasiya puspa dup agni tarpane heNiraharo yata haro tan manas ko sama hitao
12. Dada tustut balin cheva nija gatra sruguksi tam Evam samaradayato stribir varsher ya tata mano ho
13. Paritusta jagad datri pratiya ksam praha chandika
14. Devyuvacha:
15. Yat prartiyate twaya bupa twaya cha kula nandanaMatastat prapiya tam sarvam pari tusta dadami vam
16. Markandeya uvacha:
17. Tato vavre nrupo rajiyam avi bram shiyanya janmani Atrevi cha nijam rajiyam hata shatru balam balat te
18. So pi veshiyas tato gnana vavre nirvi nama nasa ha Mametiya hamiti pragna sanga vichiyuti kara kam
19. Devyuavacha:
20. Swalpera hobir nrupate swam rajiyam prapshiyate bavan
21. Hatwa ripunas kalitam tatra tava bavisiyati
22. Mrutash cha buya sam prapiya jan ma devad vivaswata ha
23. Savarniko nama manur bavan buvi bavisiyati
24. Veshiya varya twaya yash cha varo asmato abivan chita ha
25. Tam prayach chami samsidiye tava gnanam bavisiyati
26. Markandeya uvacha:
27. Iti datwa tayor deva yata bila shitam varam
28. Babu vantar hita sadiyo baktiya tabiyam abistuta Evam deviya varam lab dwa surata ksatriyar saba
29. Surya janma sama sadiya savanir bavita manu
30. Evam deviya varam lab dwa surata ksatriyar saba ha Surya janma sama sadiya savanir bavita manu
klim om
Iti markandeya purane savarnike manwantare devi mahat miye surada veysiyor vara pradanam nama trayodasor adiyaya ha

Sidda Kunjika Stotram
The Hymn of the Key Mantras to the Perfection of the Chandi Recitation
Shiva uvach:
1. Shrunu devi pravaksiyami kunjika stotram utam Yena mantra praba vena chandija pa shubo bavet
2. Na kavacham nargala stotram kilakam na rahasiya kam na sukatam nap diyanam ca na niyaso na cha vacranam
3. Kunjika pata matrna durga pata palam labet ati guhiyataram devi devana mapi durla bam
4. Gopaniyam prayat nene swayoniriva parvati maranam mohanam vasiyam stambano chata nadikam pata matrena sam sidiyet kunijka stotram uta mam:
(the mantra)
Om aim hrim klim chamudaye viche om glaum hum klim jum sa jwalaya jwalaya jwala jwalaprajwala prajwala aim hrim klim chamudaye viche jwala ham sam lam ksam pat swaha
(end of the mantra)
1. Namaste rudra rupinye namaste madu mardini namah ketaba harinye namaste mahishardini
2. Namaste shumba hantriye ca nishumbasuragatini jagratam hi maha devi japam sidam kurushwa me aim kari srusti rupaye hrim kari prati palika
3. Klim kari kama rupinye bija rupe namo stu te chamunda chanda gati cha ye kari varadayini
5. Viche chabayada nitiyam namaste mantra rupinin
6. Dham dhim dhum dhurjate patni vam vim vum vagadishwari
Kram krim krum kalika devi sham shim shum me shubam
7. Hum hum humkara rupinye jam jam jam jamba nadini Bram brim brum badre bavanye te namo
8. Am kam cham tam tam pam yam sham vim dum aim vim ham ksam dijagram dijagram trotaya trotaya diptam diptam kuru kuru swaha
Pam pim pum parvati purna kam kim kum kechari tata
9. Sam sim sum sapta shati deviya mantra sidim kuru shwa me

idam tu kujika stotram mantra jagarti hetave abakte neva dataviyam gopitam raksh parvati
yastu kujikaya devi hinam sapta shatim patet na tasiya jayate sidi aranye rodanam yata
Om aim hrim klim chamudaye viche om glaum hum klim jum sa jwalaya jwalaya jwala jwalaprajwala prajwala aim hrim klim chamudaye viche jwala ham sam lam ksam pat Swaha.


Om Shanti Shanti Shanti

Mantrahinam Kriyahinam Baktihinam Majeshwari
Yad pujitam Maya Devi paripurnam tadastute
Kayena vacha manas endriyerva
Budi atma nava prakritehe swabavat
karomi yadyat samkalam parasme narayaneti samparme
Om ta sarvam ambaparnum astu
Om tat grivalam pranami
Nitya twadiya charanam kamalani sharanam madiyam
avaham najanami
najanami visarjanam
pujacheva najanami kshamasura
yatkrutam yatkarishyiyami tat sarvam
puja purna palam kuru

In service of God and Guru,
kirstanuci

No comments:

Post a Comment