Monday, March 16, 2009

Nitya Mantras

THE LALITA TRIPURASUNDARI NITYA MANTRAS:


The 15 Nitya Devis Mantras:

1.
Kameshvari:
" Aim Hrim Shrim Am Aim Sa Ka La Hrim Nitya klinne Mada drave Sauh Am
Kameshvari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah.
2. Bhagamalini:
"Aim Hrim Shrim Am Aim Bhagabuge Bhagini Bhagodari Bhagamale Bhagavahe
Bhagaguhye Bhagayoni Bhaganipatini Sarvabhaga vashankari Bhagarupe Nitya klinne
Bhagasvarupe Sarvani Bhagani Me Hyanaya Varade Rete Surete Bhaga klinne
Klinna drave Kledaya Dravaya Amoghe Bhaga viche Kshubha Kshobhaya Sarvasatvan
Bhagodari Aim Blum Jem Blum Bhem Blum Mom Blum Hem Blum Hem Klinne
Sarvani Bhagani Me Vashamanaya Strim Hara Blem Hrim Am Bhaga malini Nitya Shri
Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
3. Nityaklinna:
"Aim Hrim Shrim Nityaklinne Madadrave Svaha im Nityaklinna Nitya Shri Padukam
Pujayami Tarpayami Namah."
4. Bherunda:
"Aim Hrim Shrim Im Om Krom Bhrom Kraum Jhmraum Cchraum Jraum Svaha Im
Bherunda Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah,"
5. Vahnivasini:
"Om Hrim Vahnivasiniyai Namah."
6. Mahavajrswari:
"Um Hrim Klinne Aim Krom Nityamadadrave Hrim Um Mahavajreshvari Nitya Shri
Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
7. Shivaduti:
"Aim Hrim Shrim Shivadutyai Namah Shivadutinitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
8. Tvarita:
"Om Hrim Hum Khe Ca Che Ksah Strim Hum Kse Hrim Phat."
9. Kulasundari:
"Aim Hrim Shrim Aim Klim Sauh Kulasundari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
10. Nitya-Nityamba:
"Ha Sa Ka La Ra Daim Ha Sa Ka La Ra Dim Ha Sa Ka La Ra Dauh Nitya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
11. Nilapataka:
"Aim Hrim Shrim Phrem Strum Krom Am Klim Aim Blum Nityamadadrave Hum Phrem Hrim Em Nilapataka Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
12. Vijaya:
"Aim Hrim Shrim Bha Ma Ra Ya Aum Aim Vijaya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
13. Sarvamangala:
"Aim Hrim Shrim Svaum Om Sarvamangala Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah."
14. Jwalamalini:
"Om namo bhagavati Jvalamalini devadevi sarvabhuta samhara karike jatavedasi
Jvalanti jvala jvala prajvala prajvala Hrim Hrim Hum Ram
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Jvalamalini Hum Phat Svaha."
15. Chitra:
"Aim Hrim Shrim Ckaum Am Chitra Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami
Namah."

No comments:

Post a Comment