Thursday, October 29, 2009

Durga Sapta Shloki

Ata Sapta Shloki Durga
Shiva uvacha:
Devi twam bakta sulabe sarva kariya vidayinini
Kalo hi kariya sidiyarta mupayam bruhi yatna ta

Devi uvacha:
Shrinu deva pravakshiyami kalo sarvesh ta sadanam
Maya taveva snehe napiyamba stuti prakashiyate
Om Asiya shri durga sapta shloka stotram mantrasiya narayana rishi
Anush-tup chanda shri maha kali maha lakshmi maha saraswati-yo
Devata shri durga pritiyartam sapta shloka durga pate viniyogaha


Jnaninamapi chetam si devi bagavati hi sa
Balada krisya mohaya maha maya praya chati 1

Durge smirta harasi bitima shesa janto
Swaste smirta mati mativa shubam dadasi
Daridriya duka baya harini ka twa danya
Sarvo pakara karanaya sadar dra chita 2

Sarva mangala mangalye shive sarvata sadike
sharaniye tryambake gori narayani namo stute 3

Sharana gata dinarta pari trana para yane
Sarva siyarti hare devi narayani namo stute 4

Sarva swarupe sarve-she sarva shakti saman vite
Baye biya strahi no devi durge devi namo stute 5

Rogana sheshana paham si tushta
Rushta tu Kaman sakala na bish-tan
Twama shritanam na vipa na ranam
Twama shrita-hiya shrayatam prayanti 6

Sarva bada prashama nam trelokiya-siya kile-shwari
Evam eva twaya kariya masma dweri vina shanam 7

Om Shanti Shanti Shanti

No comments:

Post a Comment