Sunday, November 15, 2009

108 Names of Mata Amritanandamayi Devi Amma Ammachi

108 Names of Mata AmritanandamayiHere are Mata Amritananda Mayi's 108 Names:

Om Purna Brama Swarupin ye namaha 1
Om Sachidananda Murta ye namaha 2
Om Atma Rama Graganiya ye namaha
Om Yoga Linan-tarat-ma-ne namaha
Om Antar Muka Shwa-bava ye namaha 5
Om Turiya Tunga Stali-ju-she namaha
Om Praba Mandala Vita ye namaha
Om Dura-sada Maha-o-ja-se namaha
Om Tiyakta Dig Vastu Kaladi Sarva Vacheda Rasha ye namaha
Om Saja-tiya Vija-tiya Swiya Beda Nira Kri-te namaha 10
Om Vani Budi Vimir-giya ye namaha
Om Sha-shwad Aviyakta Vart-ma-ne namaha 12
Om Nama Rupadi Shu-niya ye namaha
Om Shu-niya Kalpa Vibuta ye namaha
Om Shade-shwariya Samudra ye namaha 15
Om Duri Krita Sha Durma ye namaha
Om Nitiya Prabuda Samu Shuda Nir Muktatma Praba Muche namaha
Om Karuniya Kula Chita ye namaha
Om Tiyak-ta Yoga Su-shupta ye namaha 19
Om Kerala Kshma Vatir-na ye namaha 20
Om Manusha Stri Vapur-bri-te namaha 21
Om Dar-mish-ta Su-gunanan-da Dema-yanti Swayam Bu-ve namaha
Om Mata Pitri Chira Chirna Puniya Pura Palat-ma-ne namaha
Om Ni-shab-da Janani Garba Nirgamat Buta Karma-ne namaha
Om Kali Shri Krishna San-kasha KOmala Shiya-mala Twi-she namaha
Om Chira Nash-ta Punar Lab-da Bargava Ksheta Sampa-de namaha
Om Mrita Praya Brigu Kshe-tra Punar Udita Teja-se namaha
Om Soshili-yadi Guna Krish-ta Jan-gama Sta Varala ye namaha
Om Manushiya Mriga Pakshiyadi Sarva Sam-Sevitan-gra ye namaha
Om Nesar-gika Da-ya-tirta sna-na Kli-nan-tarat-ma-ne namaha 30
Om Daridra Janata Hasta Samar-pita Nijan-da-se namaha 3
Om Aniya Vaktra Pra Buk-tana Purita Swiya Ku-ksha ye namaha
Om Sam-prap-ta Sarva Bu-tat-ma Swat-ma Satanu Buta ye namaha
Om Ashi-kshi-ta Sayam Swanta Spurat Krishna Vibuta ye namaha
Om Achina Maduro Dara Krishna Li-la-nu Sanda ye namaha
Om Nan-dat-maja Muka Loka Nitiyo Kantita Cheta-se namaha 6
Om Govinda Vipra Yogadi Dava Dag Dantarat-ma-ne namaha
Om Viyoga Shoka Samur-cha Muhur Patita Varsh-ma-ne namaha
Om Sarame Yadi Vihita Shush-rusha Lab-da Buda ye namaha

Om Prema Bakti Bala Krish-ta Pradur Bavita Sharn-gi-ne namaha 40
Om Krishna Loka Maha Hilada Dwasta Shokan-tar-at-ma-ne namaha
Om Kanchi Chan-draka Manjira Vamshi Shobi Swabu Dri-she namaha
Om Sarva Trika Hri-shi-ke-sha Sanidiya Lahari Spri-she namaha 43
Om Su-smera Tan Muka Loka Vi-smerot Pula Drish-ta ye namaha 44
Om Tat Kanti Yamuna Sparsha Hrish-ta ROmanga Yash-te ye namaha
Om Apra-ti-kshita Samprapta Devi Rupo Palab-da ye namaha
Om Pani Padma Swa-pa-dwina Shobama-nambika Dri-she namaha
Om Devi Sadiyas Tiro-dana Tapa Viya-dita Cheta-se namaha
Om Dina Rodana Nir Go-sha Dirna Dikar-na Vart-ma-ne namaha 49

Om Tiyak-tana Pana Nidradi Sarva De-hika Dar-ma-ne namaha 50
Om Kura-radi Sa-ma-nita Ba-kshiya Po-shita Varsh-ma-ne namaha
Om Vina-nishi-yanti Sangita Lalita Shruti Nala ye namaha 52
Om Apara Paramananda Lahari Magna Cheta-se namaha
Om Chandika Bikara Kara Darsha-na Lab-da Shar-ma-ne namaha
Om Shanta Rupamrita Jari Parana Nir-vritat-ma-ne namaha 55
Om Sharada Smara Ka-shesha Swabava Guna Sam-pa-de namaha
Om Prati Bim-bita Chandreya Sharado Baya Murta ye namaha
Om Tana-taka Binayana Nitiya Ranga-yitat-ma-ne namaha
Om Chandreya Sharada Keli Kalo-lita Sudab-da ye namaha 59

Om Ute-jita Brin-gu Kshe-tra Deva Chetaniya Ram-ha-se namaha 60
Om Buya Pratiya Varu-darsha Diviya Sam-skara Ra-sha ye namaha
Om Apra-kri-tat Buta-nanda Kaliyana Guna Sinda-ve namaha
Om A-i-shwariya Viriya Kirti Shri Jnana Veragiya Vesh-ma-ne namaha
Om Upata Bala Gopala Vesha Busha Vibuta ye namaha 64
Om Smera Snig-da Kada-ksha ye namaha
Om Swera-diyu Shita Veda ye namaha
Om Pin-cha Kun-dala Manjira Vam-shika Kin-kini Bri-te namaha
Om Bakta Loka Kila Bish-ta Purana Pri-nane-cha-ve namaha
Om Pita Ruda Maha Devi Bava Ba-swara Murta ye namaha

Om Busha-nambara Vesha Shri Dipiya Manan-ga Yash-ta ye namaha
Om Su Prasana Mukam-buja Vara Bayada Pana ye namaha 71
Om Kirita Ra-shana-karna Pura Swarna Padi Bri-te namaha
Om Jiva Lida Maha Rosi Bibat-sa Vrinita Twa-che namaha
Om Twag Roga Dwamsa Nish-nata Goran-ga Para Murta ye namaha
Om Ste-ya Himsa Sura-pana-diya She-sha Darma Vi-dwi-she namaha
Om Tiyaga Veragiya Metriyadi Sarva Sa-dwa-sana Pu-she namaha
Om Pada-shrita Mano-ruda Du-sam-skara Raho-mu-se namaha 77
Om Prema Bakti Suda-sik-ta Sadu Chita Guha-jiyu-she namaha
Om Suda-mani Maha Nam-ne namaha 79
Om Suba-shita Suda Mu-che namaha 80
Om Amritananda Maya Kiya Jana Karna Puta Spri-she namaha
Om Dripta Data Vira-kita ye namaha
Om Namrar-pita Bu-bu-ksha-ve namaha 83
Om Ut Shrish-ta Bogi Sanga ye namaha
Om Yogi San-ga Ri-ram-sa-ve namaha
Om Abinan-dita Danadi Shuba Karma Bi-vrida ye namaha
Om Abi-vandita Ni-she-sha Stira Jan-gama Srish-ta ye namaha
Om Prot-sahita Brama Vidya Sampra-daya Pra-vrita ye namaha
Om Puna-rasa-dita Shresh-ta Tapo-vipina Vrita ye namaha 89

Om Buyo Guru Kula Vasa Shi-ksha-not Suka Meda-se namaha 90
Om Aneka Nesh-tika Brama-chari Nir-matra Veda-se namaha
Om Shi-shiya Sam-kra-mita Swiya Pro-jwa-lat Brama Varcha-se namaha
Om Ante-vasi Jana-shesha Chesh-ta Patita Drish-ta ye namaha
Om Mohan-da Kara San-chari Loka-nu-gra-hi Rochi-she namaha
Om Tama Klish-ta Mano Vrish-ta Swa-prakasha Shuba-shishe namaha
Om Bakta Shudanta Ran-ga-sta Badra Dipa Shika Twi-she namaha
Om Sapriti Bukta Bakto-ganiyar-pita Sneha Sarpi-she namaha
Om Shishi-ya Variya Saba Madiya Diyana Yoga Vidit-sa-ve namaha
Om Sha-shwa-loka Hita-chara Magna Dehen-driya-sa-ve namaha
Om Nija Puniya Pradananiya Papa-dana Chikir-sha-va namaha 100
Om Para Swariya-pana Swiya Naraka Prapti Lipsa-ve namaha
Om Ratot-sava Chalat Kaniya Kumari Martiya Murta ye namaha
Om Vimo-har-nava Nir-magna Brin-gu Kshe-tro-jihir-sha-ve namaha
Om Puna-san-tanita Dwe-payana Sat-kula Tan-ta-ve namaha
Om Veda Shastra Pura-neti-hasa Sha-shwata Banda-ve namaha
Om Brin-gu Kshe-tra Sa-mun-milat Para Devata Teja-se namaha
Om Devi ye namaha
Om Premamritananda-ma-ye Nitiyam Na-mo Namaha 108

Om Amriteshwariye Namaha
Om Amriteshwariye Namaha
Om Amriteshwariye Namaha

Om Shanti Shanti Shanti

4 comments:

 1. it is wondrous to me, me dispels my desparation. It savalages me.

  ReplyDelete
 2. it givs a feeling of empty, clar an calm. I should sleep well, as it has paved hte way.I will continu in my efforts with it. Better will come of its implemenation. Again and again I will resort to iy sd s place of refuge, for it is good medicine. It is a soothinh bslm for mental torments. I hope o clear my way forward in life. A life of devotrf Seva may emerge. I pray as much.

  ReplyDelete
 3. As I continue in the continuation of this recita, I hope to propell myself forward toward the ultimate fulfillment into AritaKarmaYoga. I eo hope for the reinstatement or my CA Drivers license. Even as Amachi emerged from difficulties. I too quest for emergence and tereafter place myself into the cruxible of her AnritaKarmaYoga Program at San Ramon. I strive for a new rendition of Kaanta through Ammachi.At 63 I hope to dedicate the rest of my days to Ammachi. For now this recital is my colsoulation. I fervantly plea for my own enrollment in AmritaKarmaYogaPROgram.

  ReplyDelete
 4. This is great for me. Thank you for posting. Great salvation for my troubled mind. Jai Mata. Jai Kali Devi. Jai Amma. Jai Amriteshwari. Jai Kali Amma!!!!!

  ReplyDelete