Wednesday, October 28, 2009

Kali 100 Namess of Kali

100 Names of Kali Adiya Kalika Deviya Shata Nama Stotram

Shri Sada Shiva uvacha:
Shrinu devi jaga dwandiye stotram meta danutaman
Patanat shravana diyasiya sarva sidi swaro bavet
Asobagiya prashamana sarva pa dwini varanam
Shri madadiya kali-kaya suka sanidiya karanam
Stava-siya-siya prasadena tripura-riraham shive
Stotra-siya-siya rishir devi sada shiva uda hrita
Chando nush-tub devata diya kalika pari kirtita
Darma kamarta mokshe-shu viniyoga pra kirtita

hrim kali 1
shrim kali cha
krim kaliyani
kala vati
kamala
kali dar pagni 6
karpar disha kripan vita
kalika
kala mata cha
kala nala sama diyuti
karpardini
kara lasiya
karunamrita sagara 13
kripa mayi
kripa dara
kripa para
kripa gama
krishanu
kapila 19
krishna
krishna nanda vivardini
kala ratri
kama rupa
kama pasha vimochani
kadambini 25
kala dara
kali kal masha nashini 27
kumari pujana prita
kumari puja kala ya
kumari bojana nanda
kumari rupa darini 31
kadamba vana san chara
kadamba vana vasini
kadamba push-pa santosha
kadamba push-pa malini
ki-shori
kala kanta cha 37
kadambari pana rata tata
kadambari priya 40
kapala patra ni rata
kan kala mailya darini
kamala sana santush-ta
kamala sana vasini
kamala laya madiyasta 45
kamala moda modini
kala hamsa gati
kle-biya nashini 48
kama rupini
kama rupa krita vasa 50
kama pita vila sini
kama niya
kalpa lata 53
kama niya vibushana
kama niya guna radiya
koma langi
krisho dari
karanamrita santo-sha 58
karana nanda sidida
karana nanda japesh-ta
kara-nar-chana har-shita
karanar na va sama gna 62
karana vrata palini 63
kasturi sora ba moda 64
kasturi tilako jwala
kasturi puja na rata
kasturi puja ka priya 67
kasturi daha janani
kasturi mriga to-shini
kasturi bojana prita
karpura moda modita 71
karpura mala barana
karpura chanda nok-shita
karpura karana lada
karpura mrita payini
karpura sagara snata
karpura sagara laya 77
kurcha bija japa prita
kurcha japa para yana
kulina
koli kara diya 81
kolika priya karini
kula chara
kotu kini
kula marga pradar shini
ka-shi-shwa-ri
kash-ta hartri 87
kashi-sha varada yini
kashi-shwara krita moda
kashi-shwara mano rama 90
kala manjira charana
kwanat kanchi vibu-shana
kan chana dri krita gara
kan chana chala komudi 94
kama bija japa nanda
kama bija swarupini
kuma tigni kuli narti nashini
kula kamini
krim
hrim
shrim 100

Kakara kutaga-titam kali rupa swarupa-kam
Puja kale patediyastu kalika krita manasa ha
Mantra sidir bave dashu tasiya kali prasi dati

Budim vidiyam cha labate guro ra desha matra ta
Danavan kirtiman buyadana shilo dayan vita

Putra potra suke-shwari-yer modate sadako buvi

Boma vasiyanisha bage ma pancha kasa manvita
Puja ya twa maha kali madiyam tribuvane shwarim

Pati twa shata nami sak-shat kali mayo bavet
nasadiyam vividyate tasiya trishu lokeshu kinchana

Vidiya yam vakpati sak-shat dane dana patir bavet
Sa mudra iva gambiri-ye bale cha pavano pama

Tigman shuriva dush-prek-shiya sha-shivat shuba darshana
Rupe murti dara kamo yoshitam hridayan-gama

Sarvatra jaya mapnoti stava -siya-siya prasa data
Yam yam kamam pura skritiya stotram metadu dira yet
Tam tam kamama vapnoti shri mada diya prasa data
Rane raja kule diyute vivade prane sankate

Dasiyu graste grama dahe simha viyagra vrite tata

Araniye prantare durge graha raja baye-pi va
Jwara dahe chira viyado maha roga-disham kule

Bala graha diroge cha tata du swapna darshane
Dustare salile vapi pote vata vipad gate

Vichintiya paramam maya madiyam kalim parat param
Ya pate chata namami drida bakti saman vita

Sarve pad-biyo vimuchiyeta devi satiyam na samshaya
Na pape-biyo bayam tasiya na roge-biyo bayam kwa chit

Sarvatra vijaya stasiya na kutrapi par bava
Tasiya darshana matrena pala yante vipad gana

Sa vaktra sarva shatranam sa bokta sarva sampadam
Sa karta jati darmanam jnatinam prabureva sa

Vani tasiya vase dwaktre kamala nish-chala grihe
Tanam-na manava sarve prana manti sasam brama

Drish-tiya tasiya trina yante hiyanima diyash-ta sidaya
Adiya kali swarupa-kiyam shata nama prakir-titam

Ash-totara shata vritiya purash chariya-siya giyate
Puraskriyan vitam stotram sarva bish-ta pala pradam

Shata nama stuti mimam adiya kali swarupinim
Pate dwa pata ye dwapi shrinuya chrava ye dapi
Sarva papa vinir mukto bramasa yujiya-map-nuyat
Om Shanti Shanti Shanti

No comments:

Post a Comment