Monday, October 12, 2009

Shiva Bala Yogi 108 Names Ashtotara Namavali

go to http://www.meditate-shivabala.org/
for jangama meditation technique


108 Names of Shiva Balayogi & Invocation:

Sumukash Cheka Dantash Cha Kapilo Gaja Karnaka ha
Lambodarsh Cha Vikato Vigna Nasho Vinayaka ha

Dumra Keyur Gana Diyakshu Bala Chondro Gajana ha
Dwadashe Tani Namani Ya Patet Shrunu Yadapi

Vidya Rambe Vivahe Cha Praveshe Nirgame Tata Sangrame
Sam Kate Cheva Vignastasiya Na Jayate Avignam Kurume Deva
Sarva Kariyeshu Sarvada

Vakratunda Maha Kaya Surya Koti Sama Praba
Nirvignam Kurume Deva Deva Sarva Kariyeshu Sarvada

Guru Brama Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshat Para Brama Tasme Shri Guruve Namaha

Prata Smarami Hrudi Samspurad Atma Tatwa
Shiva Bala Yogendraya Diviya Swarupam

Prata Pranamami Hrudi Samspurad Atma Tatwa
Shiva Bala Yogendraya Diviya Swarupam

Prata Sharanam Hrudi Samspurad Atma Tatwa
Shiva Bala Yogendraya Diviya Swarupam

Prata Rakshamam Hrudi Samspurad Atma Tatwa
Shiva Bala Yogendraya Diviya Swarupam

Om Vishveshwaraya Para Bramaya Parameshwaraya
Ardanarishwaraya Sarva Deva Deva Swarupaya
Sarveshwaraya Shiva Bala Yogendraya Namaha

Iti Mantrena Mama Hrudaya Kamala Alankrutartam
Shiva Bala Yogenra Mavahayami Stapayami
Hrut Kalpita Argiya Padiyadi Panchamrita Chamani Vastra
Gandakshata Dupa Diparati Maha Nevediyam Manasa Samar payami

Vishwa Shanti Nimitam Samasta Loka Kaliya Nartam Mama
Gnana Bakti Veragiya Sidiyartam Shri Shiva Bala Yogendrasiya
Ashtotara Shata Diviya Namamrita Mantra Pujamaham Karishye

108 Names of Shiva Bala Yogi:

Om Shri Shiva Bala Yogi Devaya Namaha
Om Shri Para Brama Swarupaya Namaha
Om Tada Pala Lingod Bava Jangama Deva Darshakaya Namaha
Om Chatur Disha Yuga Tapa Sidaya Namaha
Om Atma Tejo Rupaya Namaha
Om Adivara Pupet Avatara Purushaya Namaha
Om Ardanarishwara Swarupaya Namaha
Om Jnana Baskaraya Namaha
Om Akanda Tejo Murti Swarupaya Namaha .9

Om Parvati Priya Sutaya Bimana Suputraya Namaha
Om Bakta Priya Jata Darine Namaha
Om Loka Kaliyana Kariya Tat Paraya Namaha
Om Adibuta Lilamrita Bakta Nugraha Karine Namaha
Om Diyana Marga Atma Bodanandaya Namaha
Om Mano Nigraharta Diyana Marga Pratibo Dakaya Namaha
Om Brumadiya Mano Eka Gratarta Diksha Prada Yakaya Namaha
Om Nirguna Para Brama Stira Rupaya Namaha .17

Om Diviya Padma Sanalan Kritaya Namaha . 18
Om Diyana Valambita Bakta Jana Kalusha Haraya Namaha
Om Bakta Kaliyanarta Nimita Karana Janmaya Namaha
Om Raga Diwesha Kanditaya Namaha
Om Jiva Bramekiya Sanda Yakaya Namaha
Om Nirakara Sarva Viyapta Parat Paraya Namaha
Om Atmanu Bava Satchidananda Shashwa Tanandaya Namaha
Om Jati Mata Bida Niva Rakaya Namaha
Om Sarva Jana Samana Bodakaya Namaha .26

Om Ashrita Jana Paripa Lakaya Namaha
Om Chatur Vida Moksha Pala Prada Yakaya Namaha
Om Surya Mandala Pravesha Diraya Namaha
Om Mo Uno Padeshaka Shri Dakshina Murti Swarupaya Namaha
Om Yoga Sene Maha Diyanam Agna Yogi Vara Swarupaya Namaha
Om Dosha Vinasha Anata Shuba Prada Yakaya Namaha
Om Dasa Posha Loka Pavana Purushaya Namaha
Om Dwan Dwatita Sankalpa Rahitaya Namaha
Om Bava Tita Sad Guruve Namaha .35

Om Nitiyaya Shudaya Digam Baraya Namaha
Om Bramananada Barita Moksha Prada Yakaya Namaha
Om Sarva Bishta Vara Prasadaya Namaha
Om Bramachariya Charita Para Brama Swarupaya Namaha
Om Triguna Tita Tri Murti Swarupaya Namaha
Om Sarva Roga Hara Raga Dwesha Kanditaya Namaha
Om Stita Pragna Chidananda Vigrahaya Namaha
Om Bakta Jana Priya Dina Banduve Namaha .43

Om Sakala Duka Nivarana Vidya Pala Prada Yakaya Namaha
Om Aneka Janma Samprata Karmendana Vidahine Namaha
Om Tapo Shakti Prajwalita Sarva Deva Deva Swarupaya Namaha
Om Akanda Mandalakara Viyatam Yena Sad Guruve Namaha
Om Sarva Mangala Shuba Prada Yakaya Namaha
Om Sakala Graha Bala Sarva Mantra Swarupine Namaha
Om Omkara Nada Brama Swarupaya Namaha
Om Lila Matra Kalpita Shrish-ti Drish-ya Swarupaya Namaha
Om Purna Parat Para Param Kripar Nava Swarupaya Namaha .52

Om Aneka Baktasiya Ishta Deva Sad Guruve Namaha
Om Sharanagata Vatsala Shambava Priyaya Namaha
Om Jangama Diyana Prada Yakaya Namaha
Om Sakala Kashta Niva Ranarta Vibuti Basma Prada Yakaya Namaha
Om Sakala Jiva Janma Sartaka Darshana Prada Yakaya Namaha
Om Gora Tapash Chariya Sadaka Jata Darine Namaha
Om Mumu Kshu Priya Mukti Marga Prati Bodakaya Namaha
Om Baliya Kalena Adibuta Diyana Magniya Maha Tapswiye Namaha .60

Om Sharanagata Bakta Koti Kaliya Nartam Tapa Shakti Danena Shiva Bala Yogendraya Namaha
Om Bagavat Diyana Marga Darshanarta Bava Samadi Kripa Danena Maha Rajaya Namaha
Om Praja Kaliya Narta Varshamrita Darayena Maha Tapaswiye Namaha
Om Seva Karma Drida Bakti Akanda Diyana Marga Bodakaya Namaha
Om Bakti Sadaka Sadana Hitarta Vividashrama Stapaka Yacha Namaha
Om Bakta Koti Hrudaya Kamala Nivasa Yena Maha Rajaya Namaha
Om Mata Pita Guru Devo Bava Maha Rajaya Namaha
Om Bagavan Shankara Guru Param Para Shrita Maha Tapaswiye Namaha .68

Om Loka Kaliya Narta Avatarita Maha Purushaya Namaha
Om Loka Kaliya Narta Vishwa Yatra Pritya Maha Rajaya Namaha
Om Smarana Matrena Mana Kal Masha Duka Vinashaka Maha Tapaswiye Namaha
Om Sakala Papa Nivara Narta Adivara Pupeta Kshetra Nivasa Deva Murtiye Namaha
Om Adivara Pupeta Maha Samadi Stita Para Bramane Namaha
Om Adiyatma Marga Prati Bodaka Bangaloru Kshetra Maha Tapaswiye Namaha
Om Bagiya Nagara Nivasa Bagiyod Bava Maha Murtiye Namaha
Om Ananta Pura Kshetra Ananta Swarupa Shiva Bala Murtiye Namaha .76

Om Himalaya Kshetra Deradun Pura Nivasa Param Atma Sad Guruve Namaha
Om Ganga Devi Pavanarta Jala Krida Priya Shiva Bala Tapaswiye Namaha
Om Kaveri Tira Vivida Lila Priya Bakta Mohaka Maha Purushaya Namaha
Om Godavari Tira Gora Tapash Chariya Lila Rachita Maha Tapaswiye Namaha
Om Narmada Nadiya Siya Mavanita Shiva Linga Sta Pakaya Namaha
Om Tapash Chariya Nirata Shishiya Valambita Shri Jagad Guruve Namaha
Om Mayan Dakara Nivara Narta Bakti Marga Prati Bodakaya Namaha
Om Sakala Kashta Nivara Narta Ana Prasada Vini Yoga Karaka Sad Guruve Namaha .84

Om Loko Paka Raka Tapo Lila Rachita Ramiya Swarupaya Namaha
Om Agniyananda Kara Niva Raka Vidya Prada Yaka Sad Guruve Namaha
Om Kopina Daraka Digam Bara Rupa Yogiye Namaha
Om Guru Bagavan Shankarasiya Rachita Pari Kshot Tirna Dira Purushaya Namaha
Om Darshana Matrena Bakta Janma Sartaka Adibuta Vigrahaya Namaha
Om Bavaroga Harana Vibuti Purushaya Namaha
Om Jnana Bakti Veragiya Biksha Pradayaka Namaha
Om Hrudi Samspurad Atma Tatwa Swarupaya Namaha .92

Om Guru Charanam Buja Nirbara Bakta Kaliya Nakari Kripa Nidaye Namaha
Om Samsa Rada Chirad Bava Mukta Swarupaya Namaha
Om Indriya Manasa Niyama Deva Deva Swarupaya Namaha
Om Nija Bakta Hritka Mala Nivasaya Namaha
Om Loka Kaliya Nartam Sam Bavane Prati Yuga Maha Yuga Purushaya Namaha
Om Vishwa Shanti Nimitam Jangama Diyana Prati Bodakaya Namaha
Om Nija Bakta Koti Mano Vanchita Pala Prada Yakaya Namaha
Om Puna Puna Shata Sahasra Koti Padabi Vandanam Shiva Bala Yogendra Mama Dina Bando Namaha .100

Om Nama Shri Bagavati Shiva Bala Yogendraya Namo Namaha
Om Nama Shri Bagavati Shiva Bala Yogendraya Namo Namaha
Om Nama Shri Bagavati Shiva Bala Yogendraya Namo Namaha
Om Shiva Bala Yogi Nama Smarana Matrena Mukti Prada Yakaya Namaha
Om Shiva Rudra Siya Aradiya Deva Maha Sad Guruve Namaha
Om Shivaya Shiva Bala Yogendraya Para Bramanaya Namaha
Om Shivaya Shiva Bala Yogendraya Para Bramanaya Namaha
Om Shivaya Shiva Bala Yogendraya Para Bramanaya Namaha .108

No comments:

Post a Comment