Monday, April 20, 2009

Devi Gita

Devi Gita
transcribed phonectically by kirstanuci@aol.com
C hapter 1

Janamejaya Uvacha:
1. Gori Lakshmi Saraswatiyo data purvam parambaya
2. Haraya haraye tadwan abipadmod bavaya cha
Tusharadresh cha dakshasiya gori kanyeti vishrutam
3. Kshirodadesh cha kaniyeti maha lakshmiriti smritam
Mula deviyud bavanam cha katam kaniya twam aniyayo ho
4. Asam baviyamidam bati samshayo-tra mahamune
Chindi jnanashina tam twam samsha yache datat para ha
Viyasa Uvacha:
5. Shrunu rajan pravakshiyami rahasiyam paramad butam
Devi baktasiya te kinchida vachiyam na hi vidiyate
6. Devi trayam yada devatraya yadat parambika
Tada prabriti te deva sristi kariyani chakrire
7. Kasmimsh chit samaye rajan detiya hala hala bida
Maha para karma jatas trelokiyam tejitam kshanat
8. Bramano varada nena darpita rajata chalam
Ruru durni jasena bistata vekunta meva cha
9. Kamari ketarish cha yudo diyogam cha chakra tu ha
Shashti varsha sahasranama budiyudam mahot katam
10. Haha karo maha nasid deva danava senayo
Maha tata prayat nene tabiyam te danava hata ha
11. Swa swataneshu gatwa tavabi manam cha chakra tu hu
Swa shaktiyor nikate rajan ya dwasha deva te hata ha
12. Abi manam tayor jnatwa chala hasiyam cha chakra tu hu
Maha laksh mish cha gori cha hasiyam drish twa tayo stu to
13. Deva vativa shankrudo mohi tava dima yaya
Durutaram cha dada tura vamana pura saram
14. Tataste devate tasmin kshane tiyak twa tu tau puna
Antar hite cha bavatam haha kara stada hiyabut
15. Niste jasko cha ni shakti vikship to cha vichetano
Ava mana tayo shaktiyor jato hari hara u tada
16. Brama chinta turo jata kimeta sam upa stitam
Pradano devata madiye katam kariya kshama vamu
17. Akande kim nimi tena shankatam sam upa stitam
Pralayo bavita kim va jagatosiya nira gasa ha
18. Nimi tam neva jane ham katam kariya prati kriya
Iti chinta turo tiyartam dadiyo milita lochana ha
19. Para shakti prakopatu jata meta diti sma ha
Janam stada sava dana padmajo bunir potama
20. Tata stayosh cha yat kariyam swayam eva karot tada
Swa shaktesh cha prabavena kiyat kalam taponidi
21. Tata stayostu swastiyartam manvadin swasu tanata
Avayamasa darmatma sana kadimsh cha satva ra ha
22. Uvacha vachanam tebiya sana tebiya stapo nidi
Kariya sakto hama duna tapa kartum na cha kshama ha
23. Para shakestu tosar tam jagad barayuto smiyaham
Shiva vishnu cha vikship to para shakti prako pata ha
24. Ta smatam parama shaktim yuyam santosa yan twata
Atiyad butam tapa kritwa baktiya paramaya yuta ha
25. Yata to purva vrita cha siyatam shakti yutavapi
Tata kuruta mat putra yasho vridir bavedi va ha
26. Kule yasiya bave janma tayo shaktiyostu tat kulam
Pavaye jagatim sarvam kritakritiyam swayam bavet
Viyasa uvacha:
27. Pita maha vacha shrutwa gata sarve vanantare
Rirada yishava sarve dakshadiya vima lantara ha
Chapter 2

Viyasa uvacha:
1. Ta taste tu vanodeshe himachala tata shraya
Maya bija japa shakta stapash cheru sama hita
2. Diyayatam paramam shaktim laksha varsanya bun rupa
Tata prasana devi sa pratiyaksham darshanam dado
3. Pashan kusha vara biti chatur bahus trilochana
Karuna rasa sampurna sachidananda rupinini
4. Dristwa tam sarvajananim tustu vurmunayo mala ha
Namaste vishwa rupaye veshwanara sumurtaye
5. Namaste jasa rupinye sutratma vapushe namaha
Yasmin sarve linga deha otaprota viya vastita ha
6. Namaha prajna swarupaye namo viyakrta murtaye
Namaha pratiyak swarupaye namaste brama murtaye
7. Namsate swarupaye sarva lakshiyatma murtaye
Iti stutwa jagad datrim bakti gadga daya gira
8. Pranemush charanam bojam dakshadiya munayo mala
Tata prasana sa devi prova chapika bashini
9. Varam bruta maha baga varada ham sada mata
Tasiyatu vachanam shrutwa hara vishnu vostano shamam
10. Tayosta chaktilabam cha vavrire nur pasa tama
Daksho ta punarapiyaha janma devi kule mama
11. Bavet tavamba yena-ham kritakrityo bave iti
Japam diyanam tata pujam stanani vividani cha
12. Vada me parameshani swamukeneva kevalam
Deviyuvacha:
Machaki tiyo trava manach jatavast tayor dwayo ho
13. Netadrusha prakarta viyo me parada kadachana
Aduna mati krupalesha charire swastata tayo ha
14. Bavisiyati cha te shakti twad grihe kshirasa gare
Janisiya ta statra tabiyam prapasiyata prerite maya
15. Maya bijam hi mantro me mukiya priyakara sada
Diyanam virat swarupam me tava twat purata stitam
16. Sachidananda rupam va stanam sarvam jagan mama
Yush mabi sarvada chaham pujiya diyeya cha sarvada
Viyasa uvacha
17. Itiyuk twa netar dade devi manidwipa divashini
Dakshadiya munaya sarve bramanam punara yayu hu
18. Bramane sarva vritantam kataya masuradarat
Haro harish cha swasto to swaswa kariya kshamo nerupa
19. Jato paramba kripaya garvena rahito tada
Kada chidata kale tu mala shakta mavatarat
20. Dakshagehe maha raja trelokiye-piyut-savo-bava
Deva pramudita sarve pushpa vristim cha chakrire
21. Nedur dundu baya swarge kara konahata nerupa
Manamsiyasan prasanani sadu nama malat manam
22. Sarito marga vahiniya suprabo budi vakara
Mangalayam tu jatayam jatam sarvatra mangalam
23. Tasiya nama satim chakre satiyatwat para sam vida
Dado puna shivayata tasiya shaktistu ya-bavat
24. Sa punar jwalane dagda devayogan manor nirupa
Janamejaya uvacha:
Anarta karametat te shravitam vachanam mune
Eta drisham maha dwastu katam dagdam hutashane
ya nama smarananinam sam saragni bayam na hi
26. Kena karma vipakena manor dagdam ta deva hi
Viyasa uvacha:
Shrunu rajan puravritam satidahasiya karanam
27. Kada chidata durvasa gato jambuna deshwarim
Dardarsha devim tatraso maya bijam jaja pa sa
28. Tata prasana deveshi nija kanta gatam srajam
Bramad bramara sam saktam makaranda mada kulam
29. Dada prasada butam tam jagraha shirasa muni hi
Tato nirgatiya tarasa viyoma margena tapasa ha
30. Aja gama sa yatra ste daksha sakshat sati pita
San darshanarta mam baya nanama cha sati pade
31. Pristo dakshena sa munir mala kasiyastiya lokiki
Kantam labda twaya nata nata durlaba buvi manave
32. Ta chrutwa vachanam tasiya provacha shruyu tekshana ha
Deviya prasada matulam prema gadga ditantara ha
33. Prartaya masa tam malam tam munim sa sati pita
Adeyam shakti baktaya nasty trelokiya mandale
34. Iti budiya tu tam malam manave sa samarpayat
Grita shirasa mala manuna nija mandire
35. Stapita shayanam yatra dam patiyo rati sundaram
Pashu karma rato ratro mala gandena modita ha
36. Abavat sa mahi pala stena papena shankare
Shive dwesha matir jato deviyam satiyam tata rupa
37. Rajam stena paradena ta janiyo deha eve cha
Satiya yogagnina dagda ha sati darma didri kshaya
38. Punash cha himavat priste pradura situ tan maha ha
Janamejaya uvacha:
Dahiyamane sati dehe jate kima karo chiva ha
39. Pranadika sati tasiya tadwi yogena katara ha
Viyasa uvacha:
Tata ha param tu ya jatam maya vaktum na shakiyate
40. Trelokiya pralayo jata ha shiva kopagnina nirupa
Vira badra samut pano badra kaliganan vita ha
41. Trelokiyana shanodi yukto virabadro yada bavat
Bramada yastada deva ha shankaram sharanam yayu hu
42. Jate sarva swanashepi karuna nidirishwara ha
Abayam datavam stebiyo bastavak trena tam manum
43. Aji vayan mahatma so tata kinno Maheshwara ha
Yajna vatam upa gamiya ruroda brisha dukita ha
44. Apashiyat tam satim vano dahiya manam tu chit kalam
skande piyaropa yamasa ha sai ti vadan muhu hu
45. Babrama branta chita san nana desheshu shankara ha
Tada bramadayo devash chitama pura nuta mam
46. Vishnu tu twaraya tatra danu rudiyamiya margane he
Chi cheda vayavan satiya sta tat staneshu te patan
47. Tatat staneshu tatra sinana murtidaro hara ha
Uvacha cha tata devan stane shweteshu ye shivam
48. Bajanti paraya baktiya tesham kin china durlabam
Nitiyam sanihita tatra nijangeshu parambika
49. Staneshwe teshu ye martiya purash charana karmina ha
Tesham matra prasidyanti maya bijam visheshara ta
50. Itiyuk twa shankara steshu staneshu viraha tura ha
Kalam niniye nirupa shresta japa diyana sama dibi hi
Janamejaya uvacha:
51. Kani stanani tani siyu sida pitani chanaga
Kati shankiyani namani kani tesham cha me vada
52. Tatra stitanam devinam namani cha kripa kara
Kritato ham bave yena tadwa dashu maha mune
Viyasa uvacha:
53. Shrinu rajan pravakshiyami devi pitani sam pratam
Yesham shrava nama trena papahino baven nara ha
54. Yeshu yeshu cha pite shupasiyeyam sidi kan kshibi hi
Buti kame rabidiyeya tani vakshiyami tatwa ta ha
55. Varanasiyam vishalakshi gori mukanivashini
56. Prayage Lalita prokta kamuki gandamadane
Manase kumuda prokta dakshine chotare tata
57. Vishva kama bagavati vishva kama prapurani
Gomante gomati devi mandare kamacharini
58. Madot kata chetrate jayanti hastina pure
Gori prokta kaniya kuje ramba tu malayachale
59. Ekam rapite samprokta devi sa kirti matiyapa
Vishve vishveshwaim prahu puruhutam cha pushkare
60. Kedara pite samprokta devi san margadayini
Manda himavata priste gokarne badrakarnika
61. Staneshwari banavi tu bilvake bilvapatrika
Shri shele madavi prokta badra badreshware tata
62. Varaha shele tu jaya kamala kamalalaye
Rudrani rudrakotiyam tu kali kalanjare tata
63. Shalagrame mahadevi shivalinge jala priya
Mahalinge tu kapila makote muketeshwari
64. Mayapuriyam kumara siyat santane lalitambika
Gayayam mangala prokta vimala purusho tame
65. Utpa lakshi sahasrakshe hiraniyakshe mahot pala
Vipashayam amogakshi patala pindra vardane
66. Narayani suparshwe tu tirkute rudra sundari
Vipule vipula devi kaliyani malayachale
67. Sahiyadrave kavira tu harish chandre tu chandrika
Ramana ramtirte tu yamunayam mrigavati
68. Kotavi kota tirte tu suganda madave vane
Godavariyam trisandiya tu gang adware rati priya
69. Shiva kunde shubananda nandini devi katate
rukimini dwara vatiyam tu radha vrindavane vane
70. Devaki maturayam tu patale parameshwari
chitra kute tata sita vindiye vindiya divasini
71. Kara vire maha lakshmi rumadevi vinayake
Arogiya vediyanate tu maha kale maheshwari
72. Abayetiyush na tirteshu nitamba vidiya parvate
Mandaviye mandavi nama swaha maheshwaripure
73. Chagalande prachanda tu chandika marakantake
Someshware vararoha prabase pushkaravati
74. Devamata saraswatiyam paravara tate smirta
Mahalaye maha baga payosniyam pingaleshwari
75. Simhika kritashoche tu kartike twati shankari
Utpala vartake lola subadra shone sangame
76. Mata sidivane lakshmi rananga barata shrame
Jalandare vishva muki tara kish kinda parvate
77. Devadaruvane pushti meda kashmira mandale
Bima devi himadro tu tushtir vishveshwari tata
78. Kapala mochane shudir mata kaya varohane
Shankodare dara nama diritihi pindareke tate
79. Kala tu chadra bagayama chode shivadarini
Venayama mrita nama badariyam urvashi tata
80. Osadish chotara kuro kusha dwipe kusho daka
Manmata hema kute tu kumude satiyavadini
81. Aswate vandaniya tu nadir veshravanalaye
Gayatri vedavadane paravti shiva sanido
82. Devaloke tat endrani bramasiyeshu saraswati
Suriyabimbe praba nama matrinam veshnavi mata
83. Arundati satinam tu ramasu cha tilotama
Chite bramakala nama shakti sarva sharirinam
84. Imaniya stashatani siyu pitani janamejaya
Tat sankiya kasta dishaniyo deviyash cha pari kirtita ha
85. Sati deviyanga butani pitani katitani cha
Aniyaniyapi prasangena yani mukiyani butale
86. Ya smare chirnuyadwa pi namasta shatam utamam
Sarva papa vinirmukto devilokam param vrajet
87. Eteshu sarva pite shu gache diyatra vidanata
Samtarpaye cha pitra dinchra dadini vidiya cha
88. Kuriya cha mahatim pujam bagavatiya vidanata ha
kshama paye jagadatrim jagadambam muhur muhu hu
89. Krita kritiyam swamatma nam janiya janameya
Bakshiya bojiya dibihi saravn bramanan bojayet tata ha
90. Suvasini hi kumarish cha vatu kadim stata nirupa
Tasmin kshetre stita ye tu chandaladiya api prabo
91. Devi rupa smirta sarve puja niyas tato hi te
Pratigraha dikam sarvam teshu kshetreshu varjayet
92. Yata shakti purash chariyam kuriyan mantrasiya sata ma ha
Maya bijena deveshim tata pita divashinim
93. Puja yedanisham rajan purash charana kridbavet
Vita shatiyam na kurvita devi bakti paro nara ha
94. Vasanti pita rastasiya so pi devi pure tata
Ante lab dwa param jnanam baven mukto bavam bude he
96. Namasta shata japena bahava sidatam gata ha
Ya treta likitam shakshat pustake vapi ti stati
97. Graha mari baya dini tatra neva bavanti hi
Sobagiyam vardate nitiyam yata parvani varidihi
98. Na tasiya durlabam kim chi nama sta shata japina ha
krita kritiyo bave nunam devi bakti parayana ha
99. Namanti devatas tam ve devi rupo hi sa smirta ha
Sarvata pujiyate deve kim punar manu jota me he
100. Shrada kale pate deta nama sta shatam utamam
tripta stat pitara sarve prayanti paraman gatim
101. Imani mukti kshetrani sakshat sam vin mayani cha
Sidi pita ni rajendra sam shrayen matim nara
102. Pristam yat tat twaya rajan nuktam sarvam mahe shitu hu
rahasiya tira hasiyam cha kim buya shrotu mi chasi

Chapter 3

Janamejaya uvacha:
1. Dara dara disha mo lava virasit param maha ha
Ya duktam bavata purvam vistarat tadwa daswa me
2. Ko vira jiyet matiman pi banchakti kata mritam
Sudam tu pibatam mritiyu sa neta chrinvato bavet
Viyasa uvacha:
3. Daniyo krita kritiyo shikshito mahat ma bi hi
Bagiyavanasi ya deviyam nirviyaja bakti rasti te
4. Shrinu rajan puravritam sati dehegni barjite
Branta shivastu babrama kwachi deshe stiro bavat
5. Pra pancha mana rahita sama digata manasa
Diyayan devi shwarupam tu kalam niniye sa atmavan
6. Sobagiya rahitam jatam trelokiyam sachara charam
Shaktihinam jagat sarvam sabdi dwipam saparvatam
7. Ananda shuskatam yata sarvesham hridayantare
Udasina sarva lokash chinta jarjara cheta sa
8. Sada duko dado roga grasta stada vartanam
9. Adi buta dide vanam satiya bava nirupa bavan
Ata smi neva kale tarakakiyo maha shura
10. Brama data varo detiyo bavat trelokiyana yaka
Shivo rasa stu ya putra sa te hanta bavishiyati
11. Iti kalpita mritiyu sa deva deve maha sura
Shivo rasa suta bava jagarja cha nanada cha
12. Tena chopa druta sarve swastanat prachiyuta sura
Shivo rasa suta bavaa chinta ma purdura tiyayam
13. Nangana shankara siyasti katam tat suta sam bava
Asmakam bagiya hina nam katam kariyam bavishiyati
14. Iti chinta tura sarve jag murve kunta mandale
Shasham surhari me kante sa chopayam jagada ha
15. Kutash chinta tura sarve kama kalpa druma shiva
16. Asma kamana ya deva tad upekshasti naniya cha
Shiksheveyam jagan matra krita sma chiksha naya cha
17. Lalane tadane maturna karuniyam yatar bake
Tadwa deva jagan maturni yantriya gunadosha yo
18. Aparado bavatiyeva tanayasiya pade pade
Kopara sahare loke kevalam mataram vina
19. Tasma diyuyam parambam tam sharanam yata ma chiram
Nirviya jaya chitta vritiya sa va kariyam vidasiyati
20. Itiyadishiya suran sarvan maha Vishnu swajaya ya
Samiyuto nir jagama shu deve saha sura dipa
21. Aja gama maha shelam himavantam naga dipam
Aba vamsh cha sura sarve purash charana karmina
22. Amba yajna vidana jna ambaya jnancha chakrire
Tritiya divra taniyashu chakru sarve sura nirupa
23. Kechit sama dinishnata ke chi nama parayana
Kechit sukta para ke chi nama parayanot suka
24. Mantra parayana para kechit kri chradi karina ha
Antariya gapara kechit kechit niyasa parayana
25. Hrilekaya parashkte pujam chakru ratandrita
Itiyevam bahuvarshani kaloga janamejaya
26. Akasma chetra masiya navamiyam cha brigordine
Pradurb buva pura tastan maha shruti boditam
27. Chatur dichu chatur veder murti mad birabish tutam
Koti suriya prati kasham chandra kotisu shitalam
28. Vidiyut koti samana bama runam tat param maha
Neva chordwam na tiriyak cha na madiye parija grabat
29. Adiyanta rahitam tatu na hasta diyan gasa miyutam
Na cha stri rupa matava na pum rupa mato bayam
30. Dipitiya pidanam netranam teshama sin mahi pate
Punash cha deriya malam biya yavata dadrishu sura
31. Tavat tadeva stri rupena badiviyam mano haram
Ativa ramani yangim kumarim nava yovanam
32. Udiyat pina kucha dwandwan in ditam boja kud malam
Ranat kinkini kajala sin jan manjira mekalam
33. Kanakan gada keyura greveya kavi bushitam
Anargiya mani sambin nagala banda vira jitam
34. Tanu keta kasam raja nila bramara kunta lam
Nitamba bimba subagam roma raji vira jitam
35. Karpura shakalon mishra tambula puritana nam
Kanat kana kata tanka vitan kava danam bujam
36. Ashtami chandra bimba bala lata maya ta bruvam
Raktara vindana yana munasam madura daram
37. Kunda kud mala danta gram mukta hara vira jitam
Ratna sambi namu kutam chandra reka vatam sinim
38. Mali kamala tima lakesha pasha vira jitam
Kashmira bindu nitilam netratraya vilasinim
39. Pashan kusha vara biti chatur bahum trilo chanam
Rakta vastra paridanam dadimi kusuma prabam
40. Sarva shringara vesa diyam sarva deva nama skritam
Sarvasha purikam sarva mataram sarva mohinim
41. Prasada sumu kimambam manda smita mukam bujam
Aviyaja karuna murtim dadrishu purata sura
42. Dristwa tam karuna murtim pranemu sadaram sura
Vaktum nashak nuvan kinchi dwash pasa mru daniswana
43. Katanchit steriya malam biya bakiya chanata kandara
Prema shru purnana yana stushtu vur jagadambikam
Deva uchu:
44. Namo deviye maha deviye shivaye satatam namaha
Namah prakritye badraye niyata pranata sma tam
45. Tam agni varnam tapasa jwalantim
Verochanim karma phalenshu jushtam
Durgam devim sharanam prapadiya mahesura nashayitrye te nama ha
46. Devim vachmajanayanta deva stam vishwarupa pashavo vadanti
Sa no madresha murjan duhana denur vagas manupa sustutetu
47. Kalaratrim bramastutam veshnavim skanda mataram
Saraswati maditim daksha duhitaram namama pavanam shivam
48. Maha lakshmiye ca vidmahe sarva shaktiye cha
Dhimahi tano devi prachodayat
49. Namo virat swarupinye nama su tratma murtiye
namo viyakrita rupinye namah shri brama murtaye
50. Yada jnana jagad bati rajusar pasrga divat
Ya jnana laya mapnoti numastam buneshwarim
51. Numa stat pada lakshiyar tam chide kara sarupinim
Akanda nanda rupam tam veda tat pariya bumikam
52. Pancha kosha tirik tam tama vasta traya sakshinim
Numa stwam pada lakshiyar tam pratiyagatma swarupinim
53. Namah pranava rupinye namo hrim kara murtaye
Nana mantra mikaye te karunaye namo nama ha
54. Iti stuta tada dever manidwi padivasini
Prah vacha maduraya mata kokila niswana
Shri Deviyuvacha:
55. Vadantu vibuda kariyam yadartamiha sangata
Varada ham sada bakta kama kalpa druma smi cha
56. Tistantiyam mayi ka chinta yushma kam bakti shalinam
Samu darami mad baktan duka samsara sagarat
57. Iti prati jnam me satiyam janita vibudo tama
Iti prema kulam vanim shrutwa san tusta manasa
58. Nirbaya nirjara raja nuchur dukam swa kiyakam
Deva uchu:
Na jnatam kinchi dapiyatra bava tiyasti jagatraye
59. Sarva jnaya sarva sakshi rupinya parameshwari
Tarake nasurendrena pidita smo divanisham
60. Shivan gaja dwadas tasiya nirmito bramana shive
Shivangana tu nevasti janasi twam maheshwari
61. Sarva jna purata kim va vaktaviyam pamarejane
Eta du deshata proktama param tarkayambike
62. Sarvada charanam boje bakti siyat tava nishchala
Praritaniya midam mukiyama param deha hetave
63. Iti tesham vacha shrutwa provacha parameshwari
Mama shakti stu ya gori bavishiyati himalaye
64. Shivaye sa pradeya siyat sa va kariyam
vidashiyat
Bakti riya charanam boje buyadiyush ma kama darat
65. Himalayo hi manasa mam upasteti baktita
Tatas tasiya grihe janma mama priya karam matam
Viyasa uvacha:
66. Himala yopi ta chrutwati yanu graha karam vacha
Bashpe sam ruda kantaksho maha rajnim vacho bravit
67. Maha taram tam kurushe yasiyan ugraha mi chasi
No chet kwaham jada stanu kwa twam sachit swarupini
68. Asam baviyam janma shates twat pitri twam mama nage
Ashwa medadi puniyerva puniyerva tat sama dije
69. Adiya pranpanche kirti siya jagan mata suta bavat
Aho himalaya siyasiya daniyoso bagiya vanity
70. Yasiyastu jatare santi bramandanam cha kotaya
Sheva yasiya suta jata k ova siyat tat samo buvi
71. Na janesmat pitinam kim stanam siya nirmi tam param
Eta drishanam vasaya yesham vamshe sti madrisha
72. Idam yata cha dattam me kripya prema purnaya
Sarva Vedanta sidam cha twa drupam bruhi me tata
73. Yogam bakti sahitam jnanam cha shrutisa matam
Vadaswa parameshani twame vaham yato bave
Viyasa uvacha:
74. Iti tasiya vacha shrutwa prasana mukapan kaja
Vaktu mara batambasa rahasiyam shruti guhitam

Chapter 4

Sri Deviyuvacha:
1. Shrunvantu nirjara sarve viyaharantiya vacho
Yasiya shrava nama trena madru patwam prapa diyate
2. Aham evasa purvam tu naniyat kinchi naga dipa
Tad atma rupam chit samvit para brame kana makam
3. Apratarkiya manir desiya mano pamiya mana mayam
4. Na sati san a na sati sa noba yatma virodata
Eta dwi lakshana kachi dwastu buta sti sarvada
5. Pava kasiyosh niya teve yamush nam shoriva diditi
Chandrasiya chandrike veyam mameyam sahaja druva
6. Tasiyam karmani jivanam jiva kalash cha sanchare
Abedena vilina siyu sushpto viya vaha ravat
7. Swa shaktesh cha sama yoga daham bijat matam gata
Swadara varanat tasiya dosha twam cha sama gatam
8. Chetaniyasiya sama yoga nimita twam cha katiyate
Prapancha pari nama cha sama vayi twa muchiyate
9. Kechit tam tapa itiyahustama kechi jadam pare
Jnanam mayam pradanam cha prakritim shakti mapiyajam
10. Vimarsha iti tam prahu shevashaatra visharada
Avidiya mitare prahur veda tatwa ta chinta ka
11. Evam nana vidani siyurnama ni nigama dishu
Tasiya jada twam drishiya twa jnana nashat tato sati
12. Chetaniyasiya na drishiya twam drishiya twe jadam eva tat
Swa prakasham cha chetaniyam na parena prakashitam
13. Anava sta dosha satwa na swena pi prakashitam
Karma kartri viroda shiyat tasmat tadi pavat swayam
14. Prakasha mana maniyesham basakam vidi parvata
Ata eva cha nitiya twam sida samvit tanor mama
15. Jagrat swap nasu shuptiyado drishiyasiya viyabi charata
Sam vido viyabi charash cha na nubuto sti karhi chit
16. Yadi tasiya piya nubava star hiyayam yena sakshina
Anubuta sa evtra shista sam vidwapu pura
17. Ata eve cha nitiya twam proktam sa chastra kovide
Ananda rupata chasiya para premas pada twat a
18. Ma na buvam hi buyasam iti premat mani stitam
Sarvasiya niyasiya mitiya twa dasanga twan sputam mama
19. Apari chanat piyeva mata eva mata mama
20. Jnanasiya jadashesa twam na drishtam na cha sam bavi
Chi darma twam tata nasty chitash china hi vidiyate
21. Tasmadatma jnana rupa suka rupash cha sarvada
Satiya purno piyasangash cha dweta jala vivar jita
22. Sa puna kama karma diyukta ya swi yama yaya
Purvan ubu tasam skarat kala karma vipa kata
23. Aviveka cha tatwa siya sisrikshavan prajayate
Abudi purva sargo yam kati taste naga dipa
24. Eta di yan maya proktam mama rupa malo kikam
Aviyakritam tada viyaktam maya shabalam iti yapi
25. Prochiyate sarva shastreshu sarva karana karanam
Tatwa nama di butam cha sachidananda vigra ham
26. Sarva karma gani butam icha jnana kriya shrayam
Hrim kara mantra vachiyam tada di tatwam tad uchiyate
27. Tasma dakasha utpana shabda tan matra rupaka
Bavet sparshat mako vayus tejo rupatmakam puna
28. Jalam rasat makam pashchat tata ganda mika dara
Shabde kaguna akasho vayu sparsha ravan vita
29. Shabda sparsha rupa gunam teja iti yuchiyate bude
Shabda sparsha rupa rase rapo veda guna smrita
30. Shabda sparsha rupa rasa gande pancha guna dara
Tebiyo bavan mahat sutram ya lingam pari chakshate
31. Sarvat makam tat sam proktam sukshma deho yam atmana
Aviyaktam karano deha sa chokta purvam eve hi
32. Yasmin jagad bija rupam stitam lingod bava yata
Tata stulani butani panchi kara namar gata
33. Pancha sankiyani jayante tat prakaras twa tochiyate
Purvok tani cha butani pratiyekam vibajed dwida
34. Eke kam bagam ekasiya chaturda vibajed gire
Swa swe tara dwiti yamshe yojanat pancha pancha te
35. Tat kariyam cha vira deha stula deho yam atmana
Pancha buta sta satwam she shrotradinam samud bava
36. Jnan endriyanam rajendra pratiyekam militestu te
Anta karana mekam siyad vriti beda chatur vidam
37. Yada tu san kalpa vi kalpa kritiyam
Tada bavet tan mana iti yabikiyam
Siyad budi samjnam cha yada praveti
Sunish chitam samsha ya hina rupam
38. Anusan dana rupam ta chitam cha pari kiritam
Ahan kritiyama vritiya tu tada han karatam patam
39. Tesham rajom sher jatani kramat karm endriyani cha
Pratiyekam mili testu prano bavati pancha
40. Hridi prano gude pano na bistastu sa manaka
Kanta deshe piyudana siyad viyana sarva shariraga
41. Jnan endriyani pancheva pancha karm endriyani cha
Pranadi panchakam cheva diya cha sahitam mana
42. Etat sukshma shariram siyan mama lingam yad uchiyate
Tatra ya prakrit prokta sa rajan dwi vida smirta
43. Satwat mika tu maya siya vidiya gunami shrita
Swa shrayam ya tu sam rakshet sa mayeti niga diyate
44. Tasiyam yat prati bimbamsiyad bimba butasiya cheshitu
Sa ishwara sama kiyata swa shraya jnanavan para
45. Sarva jna sarva karta cha sarvan ugraha kara ka
Avidiya yam tu yat kinchit prati bimbam naga dipa
46. Tad eva jiva sam jnam siyat sarva duka shrayam puna
Dwayorapiha sam proktam deha trayam avidiya ya
47. Deha trayabi mana chapiya bu nama trayam puna
Pra janstu karanatma siyat sukshama dehi tu tejasa
48. Stula dehi tu vishwa kiyasti vida pari kirtit
Evam isho pi sam prokta isha suta virat pade
49. Pratamo viyasti rupastu sam astiyatma para smirta
Sa hi sarvesh swara saksh jivan ugraha kamiya ya
50. Karoti vividam vishwam nana boga shra yam puna ma chakti prerito nitiyam mayi rajan pra kalpita

Chapter 5

Deviyuvacha:
1. Man maya shakti san klirptam jagat sarvam chara charam
Sa pi ma ta pritanmaya nastiyeva paramat tata
2. Viya vahara drisha seyam vidiya mayet vishruta
Tatwa drishtiya tu nastiyeva tatwam eva sti kevalam
3. Sa ham sarvam jagat shrish twa tadan ta pravishamiya ham
Maya karma disa hita gire prana pura sara
4. Lokan tara gatirno chet katam siya diti hetuna
Yata yata bavan tiyeva maya beda stata tata
5. Upadi bedad bina ham gata kasha dayo yata
Uchani chadi vastuni basayan bashara sada
6. Na dushiyati tateva ham dosher lipta kada pi na
Mayi budi yadi karti twam diyasiyeva pare jana
7.Vadanti chat ma karmeti vimuda na subudaya
Ajnana beda tasta dawn maya ya beda tasta ta
8. Jiveshwara vibagash cha kalpito maya yeva tu
Gata kasha maha kasha vibaga kalpita yata
9. Tat eva kalpito bedo jivama paramat mano
Yata jiva bahu tvam cha maya yeva na cha swat
10. Ta teshwara bahu twam cha maya ya na swaba vata
Deh endriyadi sangata vasana beda bedita
11. Avidiya jiva bedasiya heturnanya prakirtita
Gunanam vasana beda bedita ya dara dara
12. Maya sa para bedasiya heturna niya kada chana
Mayi sarvam idam protamo tam cha darani dara
13. Ishwaro ham cha sutratma virad atma ham asmi cha
Brama ham vishnu rudro cha gori brami cha veshnavi
14. Suryo ham tarakash cha ham tarakeshasta tasmiyaham
Pashupakshi Swarupa ham chandalo ham cha taskara
15. Viyado ham krura karma ham sat karma ham maha jana
Stri pum na pum saka karopiyaham eve na sam shaya
16. Ya cha kinchit kwachi dwastu drishiyate shruya tepi va
Antar bahish cha tat sarvam viya piyaham sarvada stita
17. Na tadasti maya tiyaktam vastu kinchi chara charam
Yadiyasti cheta chuniyam siya dwan diya putro pamam hi tat
18. Rajuri yata sarpa mala bede ka vibati hi
Tate veshadi rupena bamiyaham natra samshaya
19. Adish tana tire kena kalpitam tana basate
Tasman mat sa tayevetat sa tava naniyata bavet
Himalaya uvacha:
20. Yata vadasi deveshi samash tiyatma vapus twidam
Tat eva drash tumi chami yadi devi kripa mayi
Viyasa uvacha:
21. Iti tasiya vacha shrutwa sarve devaha savish nava
Nanan durmu ditat mana puja yantash cha tadwa cha
22. Ata devama tam jna twa bakta kama duga shiva
Adarshayan nijam rupam bakta kama prapurini
23. Apasiyam ste maha deviya vira drupam parat param
Diyor ma stakam bave diyasiya chandra suryo cha chakshushi
24. Disha shrote vacho vedah prano vayu prakirtita
Vishwam hridayam itiyahu pritivi jaganam smritam
25. Nabastalam nabisaro jiyotish chakra mura stalam
Mahar lokastu griva siya jano loko mukam smirtam
26. Tapo loko rara tistu satiya loka dada stita
Indra dayo bahava siyu shabda shrotram maheshi tu
27. Na satiyada sro nase sto gando giranam smirto bude
mukam agni sama kiyato diva ratri cha pakshmani
28. Bramastanam bruvi jirumbo piyapa stalu prakir tita
Raso jiva samakiyata yamo damsh tra prakir tita
29. Danta sneha kala yasiya haso maya prakir tita
Sargas twa panga Moksha siyad vridor dwosh to mahesh i tu
30. Loba siya dada roshto siya darma margastu prish tabu
Praja patish cha medram siyadiya srashta jagati tale
31. Kukshi samudra girayo stini deviya mahesh itu
Nadiyo nadiya sama kiyata vriksha kasha prakir tita
32. Komara yovana jara vayosiya gati rutama
Bala haka stu kasha siyu sandiye te vasasi vibo
33. Rajanchri jagadamba yash chandram astu mana smirta
Vi jnana shaktistu hari rudron ta karanam smirtam
34. Ashwa di jatayasarva shroni deshe stita vibo
Ata ladi maha loka katiyado baga tam gata
35. Eta drisham maha rupam da drishu sura pungava
Jwala mala sahasra diyam lelihanam cha jivaya
36. Damstra kata kata ravam vamantam vani makshibi
Nana yuda daram viram brama kshatro danam cha yat
37. Sahasra shirashanayanam sahasra charanam tata
Koti suriya prati kasham vidiyut koti sama prabam
38. Bayan karam maha goram hridaksh nostra sa kara kam
Dridrishuste sura sarve haha karam cha chakrire
39. Vikam pamana hridayam urchama purdu ratiya yam
Smaranam cha gatam tesham jagadambe yam itiyapi
40. Ata te ye stita vedash chatur dikshu maha vibo
Boda yam asura tiyugram murchata murchitan suran
41. Ata te deriya malam biya lab dwa cha shrutim uta mam
Prema shru purnana yana ruda kantastu nirjara
42. Baspa gadga daya vacha stotum samu pacha krire
Deva uvacha:
Aparadam kshama swamba pahi dinams twa dud bavan
43. Kopam sam hara deveshi sabaya rupa darshanat
Ka te stuti prakar taviya pamare nirja reriha
44. Swa siyapiya jneya evaso yavan yash cha swai karma
Ta darvag jaya mana nam katam sa vishayo bavet
45. Namaste buvaneshani namste pranavat mike
Sarva Vedanta sam side namo hrim kara murtaye
46. Yasmad agni samut pano yasmat suriyash cha chandra ma
Yasma dosha daya sarvas tasme sarvat mane nama ha
47. Yasma cha deva sam buta sadiya pakshina eva cha
Pasha vash cha manush siyash cha tasme sarvat mane nama ha
48. Prana pano vrihi yavo tapa shrada ritam tata
Brama chariyam vidish cheva yasmat tasme namo nama ha
49. Sapta pranarchiso yasmat samida sapta eva cha
Homa sapta tata Lokas tasme sarvat mane namaha
50. Yasmat sa mudra giraya sindava pracharanti cha
Yasma dosha daya sarva rasas tasme namo nama ha
51. Yasma diya jna samud buto Diksha yupash cha dakshina
Richo yajumshi samani tasme sarvat mane nama ha
52. Nama purastat priste cha namaste par shwayor dwayo
Ada ur dwam chatur dikshu matar buyo namo nama ha
53. Upasam hara deveshi rupa meta dalo kikam
Tad eva darsha yasmakam rupam sundara sundaram
Viyasa uvacha:
54. Iti bitan suran drish twa jagadamba kripa nava
Sam hritiya rupam goram ta darsha yama sa sundaram
55. Pashan kusha vara biti daram sarvaga komalam
Karuna purnana ya nam manda smita mukam bujam
56. Drish twa tat sundaram rupam tada biti vivar jita
Shanta chita prane muste harsha gadga dani swana

Chapter 6

Sri Deviyucha:
1. Kwa yuyam manda bagiya ve
Kwedam rupam mahad butam
Ta tapi bakta vatsaliya didrisham darshitam maya
2. Na veda diyaya neri yogerna danes tapase jiyaya
Rupam drash tum idam shakiyam kevalam mat kripam vina
3. Prakritam shrinu rajendra paramat matra jivatam
Upadiyogat samprapta kartri twa di kama piyuta
4. Kriya karoti vivida darma darme kahe tava
Nana yonista ta prapiya suka dukesh cha yujiyate
5. Punas tat sam skriti vasha nana karma rata
Nana dehan samap noti suka dukesh cha yujiyate
6. Gati yantra vade tasiya na virama kada pi hi
A jnanam eva mulam siyat tata kama kriyas tata
7. Tasma da jnana nashaya yateta niyatam nara
Eta di jan masa phaliyam yada jnanasiya nashanam
8. Purushar ta samap tish cha jivan mukta dasha pi cha
A jnana nashane shakta vidiyeva tu pati yasi
9. Na karma ta jam nopastir viro da bavato gire
Pratiyu tasha jnana nashe karmana neva baviya tam
10. Anarta dani karmani puna puna rushanti hi
Tato ragas tato dosha stato narto mahan bavet
11. Tasmat sarva prayat nena jnanam sam padaye nara
Kurva neveha karma nitiyata karma piya vashiyakam
12. Jnana deva hi kevaliya mata siyat ta sam uchaya
Saha yatam vrajet karme jnanasiya hita kari cha
13. Iti kechi dwa danti yatra ta dwiro dana sam bavet
Jnana dirid granti beda siyatrid granto karma sam bava
14. Yogapadiyam na sam baviyam virodat tu tata stayo
Tama prakasha yoriya dwadiyo gapadiyam na sambavi
15. Tasmat sarvani karmani vedikani maha mate
Chita shudiyantam eva siyustani kuriyat prayat nata
16. Shamo dama stiti ksha cha veragiyam satwa sam bava
Tavat pariyantam eva siyu karmani na tata param
17. Ta dante cheva sam niyasiya sam shrayed gurumat mavan
Shrotriyam bramanish tam cha baktiya nirviya jaya puna
18. Vedanta shravanam kuriya nitiyam eva matan drita
Tatwamasiya divakiyasiya nitiyam artam vicharayet
19. Tatwamasiya divakiyam tu jiva bramekiya boda kam
Ekiye jnate nirba yastu madrupo hi prajayate
20. Padar tava gati purvam vakiya tava vagatis tata
Tat padasiya cha vakiyarto gire ham pari kirita
21. Twam padasiya cha vachiyarto jiva eva na sam shaya
Ubayor ekiyam asina padena prochiyate buda
22. Vachiyar tayor vi ruda twa dekiyam neva gateta ha
Lakshana ta prakar taviya tatwa mo shrutisam stayo
23. Chin matram tu tayor lakshiyam tayor ekiyasiya sam bava
Tayor ekiyam tata jna twa swabe dena dwayo bavet
24. Deva data sa eva yam iti vala kshana smrita
Stula dide hara hita brama sam padiyate nara
25. Panchi krita maha buta sam buta stula deha ha
Bogala yo jara viya disamiyuta sarva karma nam
26. Mitiya buto yama bati sphutam maya maya twat a
So yam stula upadi siyadat mano me nageshwara
27. Jnana karm endriya yutam prana pancha kasamiyu tam
Mano budi yutam cheta suksh mam tat kavayo vidu
28. Apanchi krita buto tam sukshma deho yamat mana
Dwiti yoyam upadi siyat suka dera vabo daka
29. Anadiya nirvachiyam idama jnanam tu tritiyaka
Deho yamat mano bati karanat ma nageshwara
30. Upa divilaye jate kevalat ma vashishiyate
Deha traye pancha kosha anta sta santi sarvada
31. Pancha kosha paritiyage brama pucham hi labiyate
Neti netitiya diva kiyer mama rupam yadu chiyate
32. Na jayate mriyate tat kada chin
Na yam butwa na babuva kash chit
Ajo nitiya shashwa to yam purano
Na haniyate haniya mane sharire
33. Hatam chen maniyate hantum hatash chen maniyate hatam
Ubo to na vijanito na yam hanta na haniyate
34. Anora niyan maha to mahi yan
Atma siya jantor nihit to guha yam
Tama kratu pashiyati vitashoko
Datu prasadan mahi mana masiya
35. Atma nam ratinam vidi shari ram ratam eva tu
Budi tu sharatim vidi mana pragraham eva cha
36. Indriyani hayana hurvisha yam steshu gocharan
Atmendriya mano yuktam bokte tiya hurmanishina
37. Yas twa vidwan bavati cha manas kash cha sada shuchi
Na tat pada mavap noti sam saram chadiga chati
38. Yas tu vi jnanavan bavati sa manaska sada shuchi
Sa tu tat pada mavap noti yas mad buyo na jayate
39. Vi jnana sara tiriyas tu mana pra grahava nara
So dwana paramap noti madiyam yat param padam
40. Itam shrutiya cha matiya cha nish chitiyat mana mat mana
Bavayen mamat marupam nidi diyasa gato pi cha
41. Yoga vrite pura swa smin bavaye daksha ratra yam
Devi prana vasam jnasiya diyanar tam mantra vachiyayo
42. Hakara stula deha siyadra kara sukshma deha ka
Ikara karanat maso hrim karo ham turiya kam
43. Evam sama sti dehe pi jna twa bija trayam kramat
Samash tiviyash tiyo reka twam bavayen matiman nara
44. Sama dikalat purvam tu bavayi tweva ma drita
Tato diyaye nili naksho devim mam jagad ishwarim
45. Prana pano samo kritwa nasa biyan tara charino
Ni vrita vishaya kanksho vita dosho vimat sara
46. Baktiya nirviya jaya yukto guha yam ni swane stale
Hakaram vishwamat ma nam rakare pravilapayet
47. Rakaram tejasam devamikare pravila payet
Ikaram prajnamat ma nam hrim kare pravila payet
48. Vachiya vacha kata hinam dweta bava vivar jitam
Akandam sachidanandam bavaye tachi kantare
49. Iti diyanena mam rajan sakshat kritiya naro tama
Mad rupa eva bavati dwayo rapiye kata yata
50. Yoga yuktiya naya drish twa mamat ma nam parat param
A jnana siya sakariya siya tat kshane nashako bavet

Chapter 7

Himalaya uvacha:
1. Yogam vada mahe shani sangam sam vit pradaya kam
Sri Deviyuvacha:
2. Na yogo nabasa prishte na bumo na rasa tale
Ekiyam jivat manora huriyogam yoga visha rada
3. Tat prati yuha sada kiyata yoga vig na kara naga
Kama krodo loba moho mada mat sariya sam jna ko
4. Yoganger eva bi twa tan yogino yogamap nuyu
Ya mam niya mam asana pranayamo tata param
5. Pratiya haram dara nakiyam diyanam sardam sama dina
Ashtan ganiya hure tani yoginam yogasa dane
6. Ahimsa satiya masteyam bramachariyam dayar javam
Kshama dritir mita hara shocham cheti yama dasha
7. Tapa santosha astikiyam danam devasiya pujanam
Sidanta shravanam cheva hrir matish cha japo hutam
8. Dashete niyama prokta maya parva tana yaka
Padma sanam swasti kam cha badram vajrasanam tat
9. Virasanam iti proktam kramadasana pancha kam
10. Angush to cha nibad niya dasta biyam viyut kramat tata
Padmasanam iti proktam yoginam hridayanga mam
11. Janurvorantare samiyak kritwa padatale shube
Rijukaya vishediyogi swasti kam tat pra chakshate
12. Shivaniya parshwayor niyasiya gulpa yug mam sunish chitam
vrisha nada pada parshni parshni biyam pari bandayet
13. Badrasanam iti proktam yogibi pari puji tam
Urvo pado krama niyasiya janvo pratiyan mukan guli
14. Karo vida diya dakiya tam vajrasanam anuta mama
Ekam pada mada kritwa viniya siyorum tato tare
15. Rijukayo vishe diyogi virasanam iti ritam
Idaya karsha ye dwayum bahiyam shoda shama traya
16. Dara yet puritam yogi chatu shashtiya tu matraya
Sushumna madiya gam samiyag dwa trim shan matraya shane
17. Nadiya pingala ya cheva rechaye diyoga vi tama
Pranayama mi mam prahuriyoga shastra visha rada
18. Buyo buya kramat tasiya bahiyam evam sama charet
Matra vridi krame neva samiyag dwadasha sodasha
19. Japa diyanadi sardam sagar bam tam vidur buda
Tada petam vigar bam cha pranayamam pare vidu
20. Kramada biyasiyata pumso dehe swedod gamo dama
Madiyama kam pasami yukto bum itiyaga paro mata
21. Uta masiya guna vap tiriya va chi lana mishiyate
Indriyanam vichara tam visha yeshu nirar galam
22. Bala daha ranam tebiya pratiya haro bidi yate
Angush ta gulpa janu ru muladara linga nabi shu
23. Hrid griva kanta deshe shu lambi kayam tato nasi
Brumadiye mastake murdini dwada shnate yata vidi
24. Dara nam prana maruto dara neti nigadiyate
Sama hitena manasa chetaniyan tara vartina
25. Atma niya bishta devanam diyanam diyana miho chiyate
Sama twa bavana nitiyam jivatma paramat mano
26. Sama dima hurmunaya prokta mastan ga lakshanam
Idanim kataye te ham mantra yoga man uta mam
27. Vishwam shariram iti yuktam pancha butat makam naga
Chandra suriyagnite jobir jiva brame kiya rupa kam
28. Tisra kotiyasta dardena sharire nadayo mata
Tashu mukiya dasha prokta stabiya stisro viyava stita
29. Pradana meru dan detra chandra suriyagni rupini
Ida vame stita nadi shubra tu chandra rupini
30. Shakti rupa tu sa nadi sakshada mrita vigraha
Dakshine ya pinga lakiya pum rupa suriya vigraha
31. Sarva tejo mayi sat u sushumna vani rupini
Tasiya madiye vichi trakiye icha jnana kriyat ma kam
32. Madiye swayam bulingam tu koti suriya sama prabam
Ta dur dwam maya bijam tu harat ma bindu nada kam
33. Ta dur dwam tu shika kara kundala rakta vigraha
Deviyat mika tu sa prokta mada bina naga dipa
34. Tad bahiye hema rupa bam vadisanta chatur dalam
Druta hemasama prakiyam padmam tatra vi chinta yet
35. Ta dur dwan twa nala prakiyam sada lam hiraka prabam
Badilan tasa dwar nena swadish tana man uta mam
36. Mula mada rasat konam mula daram tato vidu
Swashab dena param lingam swadish tanam tato vidu
37. Ta dur dwam nabi deshe tu mani puram maha prabam
Mega bam vidiyuda bam cha bahu tejo mayam tata
38. Manivad binam tat padmam mani padmam tatochiyate
Dasha bish cha daleri yuktam dadi pan takshran vitam
39. Vishu nadish titam padmam vishuvaloka naka ranam
Ta dur dwe naha tam padma mudiya dadi tiyasa nibam
40. Kadi tanta dale rekam patresh cha sama dish ti tam
Tan madiye bana lingam tu suriya yuta sama prabam
41. Shabda brama mayam shabda naha tam tatra drishiyate
Anahata kiyam tat padmam munibi pari kirti tam
42. Ananda sadanam tatu purusha dishti tam param
Ta dur dwan tu vishu dakiyam dalam shodasha pankajam
43. Sware shodasha biriyuktam dum ravar nam maha prabam
Vishu dam tanute yasma jivasiya hamsa lokanat
44. Vishu dam padma makiya tam akasha kiyam maha butam
Ajna chakram ta durdwe tu atmana dishtitam param
45. Ajnana sam krama nam tatra tena jneti prakir titam
Dwi dalam haksha samiyuktam padmam tat su mano haram
46. Kelashakiyam ta dur dwan to rohini tut a dur dwa ta
Evam twa dara chakra ni proktani tava su vrata
47. Sahasra rayu tam bindu sta nam ta dur dwami ritam
Iti yetat katitam sarvam yoga marga manu ta mam
48. Ado puraka yogena piyadare yo jayen mana
49. Linga beda krame neva bindu chakram cha prapayet
Shambu na tam param shakti meki butam vi chin tayet
50. Tatro tita mritam yatu druta laksha raso pa mam
Paya yi twatu tam shaktim maya kiyam yoga sidi dam
51. Shat chakra devata statra santar piya mrita dara ya
Ana yetena margena mula daram tata sudi
52. Eva mabiya siya manasiya piya hanya hani nish chitam
Purvok tadu shita mantra sarve sidiyanti na niyata
53. Ja rama rana duka diyer muchiyate bava banda nat
Ye gunas anti deviya me jagan ma turiya ta tata
54. Te guna sada kavare bava tiyeva na cha niyata
Iti yevam kati tam tata vayu dara nam uta mam
55. Idanim dara nakiyam tu shrunushwa vahito mama
Di kala diyanava chi na deviyam cheto vidaya cha
56. Tan mayo bavati kshipam jiva braye kiya joya nat
Atava samalam cheto yadi kshipram na sidi yati
57. Tada vayava yogena yogi yogan sama biyaset
Madiya hasta pada davan get u madure naga
58. Chitam sasta payen mantra stanam stanam jayat puna
Vishu da chita sarvasmin rupe sam sta payen mana
59. Yavan mano layam yati deviyam sam vidi parvata
Tava dish tama num mantra japa home sama biyaset
60. Mantra biyasena yogena jneya jnanaya kalpate
Na yogena vina mantro na matrena vina hi sa
61. Dwayo rabiya sayo go hi brama sam sidi kara nam
Tama private gehe gato dipena drishiyate
62. Evam maya vrito hiyatma manuna gochari krita
Iti yoga vidi kritsna sanga prokto maya duna
Guru padeshato jneyo naniya ta shastra koti bi


Chapter 8

Shri Deviyuvaca:
1. Itiya di yoga yuktatma diyayen mam brama rupinim
Baktiya nirviya jaya raja nasane sam upa stita
2. Avi sanihitam guha charam nama mahat padam
A tretat sarvamar pitame jat prana nimisha cha yat
3. Eta janata sada sa dwa reniyam
Param vi jnana diya dwarish tam prajanam
Yadar chi madiya danu biyo nu cha
Yasmi mi loka nihita lokinash cha
4. Tad ete daksharam brama sa prana stadu van mana
Tad etat satiyama mritam tad we daviyam somiya vidi
5. Dan urgri two panisha dam maha stram
Sharam hiyu pasha nishi tam sanda yita
Ayam ya tad bavaga tena che tasa
Lakshiyam tad evaksharam somiya vidi
6. Pranavo danu sharo hiyatma brama ta lakshiya muchiyate
Aprama tena veda viyam sharavatan mayo bavet
7. Yasmin diyosh cha pritivi chanta riksham
Otam mana saha pranesh cha sarve
Tam evekam janatat mana maniya
Vacho vi mun chata mrita siyesa setu
8. Ara iva rata nabo sam hata yatra nadiya
Sa eshon tash cha rate bahuda jaya mana
9. Om itiyeva diya yatat manam swasti
Va paraya tamasa parastat
Diviye bramapure viyom ni atma sam pratish tita
10. Mano ma ya prana sharira neta
Pratish tito ne hridayam sani daya
Ta dwi jnanena pari pashiyanti dira
Ananda rupama mritam ya dwi bati
11. Bidiyate hridaya grabtish chi diyante sarva samshaya
Kshiyante chasiya karmani tasmin driste para vare
12. Hiran maye pare koshe vira jam brama nishkalam
Ta chubram jyotisham jyoti stadiya dat mavido vidu
13. Na tatre suryo bati na chandra tara kam
Nema vidiyuto banti kuto yam agni
Tam eva banta manu bati sarvam
Tasiya basa sarvam idam vibati
14. Brame vedama mritam purastad brama
Paschad brama dakshina tash chota rena
Adash chod dwam cha pra sritam
Brame vedam vishvam varish tam
15. Eta driganu bavo yasiya sa kritarto naro tama
Brama buta prasanat ma na shochati kankshati
16. Dwiti ya dwe bayam rajam stada bava bibeti na
Na ta dwi yogo me piyasti ma dwi yogo pi tasiya na
17. Aham eva sa soham ve nish citam vidi parvata
Ma darshanam tu tatra siyadiya tra jnani stito mama
18. Na ham tirte na kelash vekunte van a kar hichit
Vasami kintu ma jnani hridayam bojama diyame
19. Mat puja koti phala dam sakrin ma jnaninor chanam
Kulam pavitram tasiya sti Janani krita kriti yaka
20. Vishwam bara punya vati chi layo yasiya cheta sa
Brama jnanam tu yat prish tam twaya parvata sa tama
21. Katitam tan maya sarvam nato vakta viyam asti hi
Idam jyesh taya putraya bakti yuktaya shiline
22. Shishiyaya cha yatok taya vakta viyam na niyata kwa chit
Yasiya deve para baktir yata deve tata guro
23. Tasiyete katita hiyarta praka shante mahat mana
Yeno padishta vidye yam sa eva parameshwara
24. Yasiya yam sukritam kartuma sa marta stato rini
Pitro rapiyadika prokto brama janma prada yaka
25. Pitri jatam janma nastam setam jatam kada chana
Tasme na druhiye ditiyadi nigamo piya vada naga
26. Tasma cha strasiya sidanto brama data guru para
Shive ruste guru strata guro rushte na shankara
27. Tasmat sarva prayat nena srigurum toshaye naga
Kayena manasa vacha sarvada tat paro bavet
28. Aniyata tu krita gina siyat krita gine nasty nish kriti
Indrena tarvana yokta shirash cheda prati jnaya
29. Ashwi biyam katane tasiya shirash chi nam cha vajrina
Ashwi yam ta chiro nash tam drish twa vediyo suro tamo
30. Puna samiyo jitam swiyam tabiyam munishira stada
Iti sanka tasam padiya brama vidiya naga dipa
31. Lab da yena sa daniya siyat krita kritiyash cha budara

Chapter 9

Himalaya uvacha:
1. Swiyam baktim vada swamba yena jnanam sukena hi
Jayeta manujasiya siya madiya masiya vira gina
Deviyuvacha:
2. Margatrayo me vikiyata Moksha prapto naga dipa
Karma yogo jnana yogo bakti yogash cha sa tama
3. Traya nama piyayam yoga kartum shakiyo sti sarva ta
Sula ba twa mana sa twat kaya chita diyapi danat
4. Guna bedan manusiyanam sa bakti stri vida mata
Para pidam sam udishiya dambam kri twa pura saram
5. Mat sariya kroda yukto yastasiya baktistu tama si
6. Nitiyam sakamo hridayam yashorti bogalolupa
Tata pala sama vaptiye mam upa steti bakti ta
7. Beda budiya tu mam swa smada niyam janati pamara
Tasiya bakti sama kiyata naga dipa tu rajasi
8. Parame sharpa nam karma papa sanksha lanaya cha
Vedokta twa davasiyam tat karta viyam tu maya nisham
9. Iti nish chita budistu beda budim upa shrita
Karoti pritaye karme baktita sa naga sat wiki
10. Para bakte prapi keyam beda budiya valam banat
Purva prokte hiyube bakto na prara prapike mate
11. Aduna para baktim tu prochiya manam ni boda me
Mad guna shravanam nitiyam mama namanu kitanam
12. Kaliyana guna ratna nama kara yam mayi stiram
Che taso varta nam cheva tela dara sa mam sada
13. Hetustu tatra ko vapi na kada chid bavedapi
Samipya sarsh ti sayujiya salo kiyanam chesana
14. Mat sevato dikam kin chi neva janati karhi chit
Seviya seva kata bava tatra moksam na van cha ti
15. Para nura kitya mam eva chintayediyo hiyatandrita
Swa bede neva mam nitiyam janatina vi beda ta
16. mad rupa twena jivanam chinta nam kurute tu ya
Yata sw siyat mani pristita teva cha parat mani
17. Chetaniyasiya samana twa na bedam kurute tu ya
Sarvatra varta mana nam sarva rupam cha sarvada
18. Namaste yajate cheva piya chanda lan tam Ishwara
Na kutrapi droha budim kurute beda varjanat
19. Mat stana darshane shrada mad bakta darshane tata
Ma chastra shravane shrada mantra tantra dishu prabo
20. Mayi prema kula mati roman chita tanu sada
Prema shru jala purnaskha kanta gadga dani swana
21. Ananiye neva bavena pija yediyo naga dipa
Mam ishwarim jaga diyonim sarva karana karanam
22. Vratani mama diviyani nitiya nemi tikan yapi
Nitiyam ya kurute baktiya vi tashatiya vivar jita
23. Madut sava di driksha cha madut sava kriti stata
Jayate yasiya niya tam swa bava deva budara
24. Uche gayamsh cha nama ni mam eva kalu nirtiyati
Ahan kara dira hito dehat tada miya varji ta
25. Prarab dena yata ya cha kriyate tatata bavet
Na me chinta sti tatrapi deha sam raksha na dishu
26. Iti baktistu ya prokta para baktistu sa smirta
Yasiyam deviya tirik tu na kin chi dapi baviyate
27. Itam jata para baktir yasiya budara tatwa ta
Tadeva tasiya chin matre madrupe vilayo bavet
28. Baktestu ya para kashta seva jnanam prakir titam
Veragiyasiya cha sima sa jnane tadubayam yata
29. Bakto kritayam yasiyapi prarab da vashato naga
Na jayate mama jnanam manidwipam sag a chati
30. Tatra ga twa kilan bogana cha napi char chati
Tadante mama chi drupa jnanam samiyag bave naga
31. Tena mukta sadeva siya jnanan muktir na cha niyata
32. Mama sam vit para tano stasiya prana vra janti na
Brameva sam stadap noti brameva brama veda ya
33. Kantam chami karasa mama jnanatu tiro hitam
Jnana da jnanana shena lab dam eva hi labiyate
34. Vidita vidita daniya nago tama vapor mama
Yata darshe tatat manni yata jale tata pitri loke
35. Chaya tapo yata swa cho vivikto ta dwa deva hi
Mama loke bave jnanam dweta bava vir jitam
36. Yastu vera giyava neva jnana hino mriyeta chet
Brama loke vase nitiyam yavat kalpam tata param
37. Suchinam shri matam gehe bave tasiya jani puna
Karoti sadanam pash cha tato jnanam hi jayate
38. A nekajan mabi rajan jnanam siya nekajan mana
Tata sarva prayat nena jnanar tam yat namashra yet
39. No chen mahan vinasha siya jan metad durla bam puna
Tatra pi pratame varne veda prap tish cha durla ba
40. Sama dishat kasam patir yoga sidi stateva cha
Tato tama guru prapti sarvam eva tre durla bam
41. Tat endriya nam patuta sam skrita twam tano stata
A nekajan ma puniye stu mokshe cha jayate tata
42. Sadane sapale piye vam jaya mane piyo nara
Jnanar tam neva yatate tasiya janma nira takam
44. Gritam iva payasi nigudam
Bute bute cha vasanti vi jnanam
Satatam manta yita viyam
Manasa mantana butena
45. Jnanam labdwa kritata siya diti Vedanta din dima
Sarvamuktam samsena kim buya shrotu mi cha si


Chapter 10
1. Himalaya uvacha:
Kati stana ni deveshi drash taviyani mahi tale
Mukiyani cha pavitrani devi priyata mani cha
2. Vrataniyapi tata yani tustidaniyutsava api
Tat sarvam vada me mata krita kritiyo yato nara
Sri Deviyuvahca:
3. Sarvam drishiyam mama stanam sarve kala vratat maka
Utsava sarva kaleshu yato ham sarva rupini
4. Tata pi bakta vatsaliyat kinchit kinchi dato chiyate
Shrunu shwava hito butwa naga raja vacho mama
5. Kola puram maha stanam yatra lakshmi sada stita
Matu puram dwitiyam cha renu kadisti tam param
6. Tula ja puram triti yam siyat sapta shrungam tateva cha
Hingu laya maha stanam jwala mukiya stateva cha
7. Shakam bariya param stanam bramariya stanam utamam
Sri rakta danti kasta nam durga sta nam tateva cha
8. Vindiya chala niva siniya stanam sarvo tamo ta mam
9. Bimadeviya param stanam vimala stanam eva cha
10. Nilambaya param stanam nila parvata mastake
Jambunadeshwari stanam tata shri nagaram shubam
11. Guhiya kaliya maha stanam nepale yat pratish titam
Minakshiya para mam stanam ya cha proktam chidambare
12. Vedaraniyam maha stanam sundariya sama dishtitam
Ekam baram maha stanam para shaktiya pratish titam
13. Mada lasa param stanam yogeshwariya stateva cha
Tata nila saraswatiya stanam chi neshu vishru tam
14. Vediyante tu bagala stanam sarvo tamam matam
Shri ma chi buvaneshwariya mani dwipam mama smritam
15. Shri ma Tripura beraviya kamakiya yoni manda lam
Bumandale kshetra ratnam maha maya di vasitam
16. Nata para taram stanam kwachi dasti dara tale
Pratima sam bave devi yatra saksha draja swala
17. Tatratiya devata sarva parvatat maka tam gata
Parvateshu vasantiyeva maha tiyo devata api
18. Tatratiya pritivi sarva devi rupa smrita bude
Nata para taram stanam kamakiya yoni mandalat
19. Gayatriyash cha param stanam sri mat pushkarami ritam
Amareshe chandika siyat prabase pushkarekshini
20. Nemise tu maha stane devi sa linga darini
Puruhuta pushka rakes asado cha ratistata
21. Chanda mundi maha stane dandini parameshwari
Bara buto baved butir nakule nakuleshwari
22. Chandrika harish chandre shrigiro shankari smrita
Japiyeshware trishula siyat sukshma cham ratrakesware
23. Shankari tu maha kale sharvani madiyama bide
Kedaraiye maha kshetre devi sa margadayini
24. Berava kiye beravi sa gayayam mangala smirta
Stanupriya kurukshetre swayambuvi yapi nakule
25. Kanakale bavedugra vishvesha vimaleshware
Atahase maha nanda mahendre tu mahan taka
26. Bime bimeshwari prokta stane vastra pate puna
Bavani shankari prokta rudrani twarda koti ke
27. Avimukte vishalakshi maha baga maha laye
Gokarne badra karni siyad badra siyad badra karnake
28. Utpa lakshi suvarna kshe stan visha stanusam jnake
Kamalalaye tu kamala prachanda chagalandake
29. Kurandale trisandiya siyan makote mukuteshwari
Mandaleshe shandaki siyat kali kalan jare puna
30. Shanku karne dwani prokta stula siyat stulakeshware
Jnaninam hridayam boje hrileka parameshwari
31. Proktani mani stanani deviya priyata mani cha
Tatat kshetrasiya mahat miyam shrutwa purvam nago tama
32. Taduktena vidanena pascha devim pra puja yet
Atava sarva kshetrani kashiyam santi nago tama
33. Tatra cheva vase nitiyam devi bakti parayana
Tani stanani sampashiyan japan devim niran taram
34. Diyayam sta charanam bojam mukto bavati banda nat
I mani devina mani prata rutaya ya pate
35. Basmi bavanti papani tat kshana naga satwaram
Sada kale pate detaniya malani dwi ja grata
36. Mukta stat pitara sarve prayanti paramam gatim
Aduna katayi shiyami vratani tava suvrata
37. Nari bishcha naresh cheva karta viyani prayat nata
Vrata mana tatriti yakiyamrasa kaliyani nivratam
38. Ardrananda karam nam na tritiyaya vratam cha yat
Shukra vara vratam cheva tata Krishna chatur dashi
39. Boma vara vratam cheva pradosha vratam eva cha
Yatra devo maha devo devim sam stapiya vishtare
40. Nirtiyam karotipuruta sardam dever nisha muke
Tatro poshiya raja niyado pradoshe puja ye chi vam
41. Prati paksham vishe sena ta devi priti kara kam
Soma vara vratam cheva mamat priya kri naga
42. Ta trapi devim sam pujya rato boja nama charet
Nava ratra dwayam cheva vratam priti karam mama
43. Eva maniya niyapi vibo nitiya nemi tikani cha
Vratani kurute yo ve mat pritiyar tam vimat sara
44. Prap noti mama sayujiyam sa ma bakta sa me priya
Utsa vana pi kurvita dolot sava mukan vibo
45. Shayanot savam yata kuriyat tat jaga ranot savam
Ratot savam cha me kuriya dama not savam eva cha
46. Pavitrot savam evapi shravane priti kara kam
Mama bakta sada kuriya deva maniyan mahot savan
47. Mad baktan boja yet pritiya tata cheva suvasini
Kumarir vatu kamsh chapi mad budiya tad gatan tara
48. Vita shatiyena rahito yaje detan suma di bi
Ya evam kurute baktiya prativarsha matan drita
49. Sa daniya krita kritiyo so mat prite patra manjasa
Sarva muktam sam asena mama priti prada yakam
Na shishiyaya prada taviyam na baktaya kada chana

Chapter 11

Himalaya uvacha:
1. Deva devi mahe shani karuna sagarem bike
Bruhi puja vidim samiya giyata vada duna hijam
Sri Deviyuvacha:
2. Vakshiye puja vidim raja nambikaya yata priyam
Atiyanta shradaya sardam srhunu parvata pingava
3. Dwi vida mama puja siya bahiya cha biyan tara pi cha
4. Vedikiyarcha pi dwi vida murti bedena budara
Vediki vedike kariya veda Diksha saman vite
5. Tan trokta Diksha vad bistu tantri ki sam shrita bavet
Itam puja rasiyam cha na jnatwa viparita kam
6. Karoti yo naro muda sa pata tiyeva sarvata
Tatra ya vediki prokta prata mam tam vada miyaham
7. Yan me sakshat param rupam drishta vanasi budara
Ananta shirshanaya naman ta charanam mahat
8. Sarvashatisa mayuktam prera kam yat parat param
Tad eva pujaye nitiyam na me diyayet smare dapi
9. Itiyetat prata marchaya swarupam katitam naga
Shanta sama hita mana dam bahan kara varjita
10. Tat paro bava tadiyaji tad eva sharanam vraja
Tad eva chetasa pashiya japa diyaya swa saravda
11. Ananiya ya prema yukta baktiya mad bavama shrita
Yajneri yaja tapo daner mam eve paritoshaya
12. Itam mam anugrahato mokshiyase bava banda nat
Mat para ye mad sakta chita bakta vara mata
13. Prati jane bavada smadu dara miya chirena tu
Diyanena karma yuktena bakti jnanena va puna
14. Prapya ham sarvata rajan na tu kevala karma bi
Darmat sanja yate baktir baktiya sanjayate param
15. Shruti smriti biyam uditam yatsa darma prakir tita
Aniyash strena ya prokto darma basa sa uchiyate
16. Sarva jnat sarva shatesh cha mato veda sam utita
Ajnanasiya mama bavada pramana na cha shruti
17. Smrita yas cha shrutera tam grihi tweva cha nirgata
Manvadinam srhutinam cha tata prama niyami shiyate
18. Kwa chit kada chit tantrar takatakshena paro ditam
Darmam vadan ti som shastu nave grahi yosti vedike
19. Aniyesham shatra karti nama jnana prabava twat a
20. Tasman mumukshur darmar tam sarvata vedama shrayet
Raja jna cha yata loke haniyate na kada chana
21. Sarve shaniya mam jna sa shruti sti yajiya katam nirbi
Mada jnara kshanar tam tu brama kshatriya jata ya
22. Maya shrush tasto jneyam rahasiyam me shrute vacha
Yada yada hi darma siya gla nir bavati budara
23. Abiyuta nama darmasiya tada veshan bibar miyaham
Deva detiya viba gash cha piyata eva bava nirupa
24. Ye na kurvanti ta darmam ta chi kshartam maya sada
Sam padi tastu nara kastraso ya chrava nad bavet
25. Yo veda darma mujitiya darma maniyam sam shrayet
Raja pravasaye deshanija detan adarmina
26. Bramanerna cha sambasiya pankti grahiya na cha dwi je
Aniyani yani shastrani loke smin vivi dani cha
27. Shruti smritivi rudani tama saniyeva sarvasha
Vaman kapa lakam cheva ko lakam berava gama
28. Shivena mohanar taya pranito naniya hetu ka
daksha shaped birgo shapa dadi chasiya cha shapata
29. Dagda ye brama navara veda marga bahish krita
Teshamu daranar taya sopana kramata sada
30. Shevash cha vesh navash cheva sora shakta stat eva cha
Ganapatiya agamash cha pranita shank arena tu
31. Tatra veda viru domsho piyukta eva kwa vit kwa vit
Vedi kestad grahe dosho na bavatiyeva kar hi chit
32. Sarvata vedabi natre nadi kari dwijo bavet
Vedadi kara hi nastu bavet tatra di caravan
33. Tasmat sarva prayat nena vadiko vedama shrayet
darmena sahitam jnanam param bram praka shayet
34. Sarveshana parityajiya mam eva sharanam gata
Sarva butadaya vanto mana han kara varjita
35. Ma chita mad gata prana mat stana katane rata
Sam niyasino vanastah cha grihasta brama cha rina
36. Upasante sada baktiya yogameshwara sam jnitam
Tesham nitiya vi yukta nama hama jnana jam tama
37. Jnana surya praka shena nasha yami na sam shaya
Itam vedika pujaya prata maya naga dipa
38. Swa rupa muktam san kshepad dwiti yaya ato bruve
Murto va standile va pi tata suryendu mandale
39. Jale ta va bana linge yantre vapi maha pate
Tata stri hridayam boje diya twa devim parat param
40. Sagunam karuna purnam tarunim arun arunam
Sodarya sarasi mantam sarva vaya vasundarim
41. Shrun gara rasa sam purnam sada baktar tika taram
Prasada sumuki mam bam chandra kanda shi kandi nim
42. Pashan kusha vara biti dara mananda rupinim
Pujaye dupa charesh cha yata vita nusarata
43. Ya vadan tara pujya madi karo bave nahi
Tavad bahiyami mam pujam shraye jate tu tam tyajet
44. Abiyantara tuya puja sat u sam vilaya smrita
Sam videva param rupam upa dira hitam mama
45. Ata sam vidi madrupe cheta stapiyam nira shrayam
Sam vi drupa tirik tam tu mitiya maya mayam jagat
46. Ata sam sarana shaya sakshinimat ma rupinim
Bavaye nirmana skena yoga yuktena che tasa
47. Ata param bhiya puja vistara katiyate maya
Savada nena manasa shrunu parvata sa tama

Chapter 12

Sri Deviyucha:
1. Prata rutaya shirasi sam smaret padmamu jwalam
Karpura bam smaret tatra sri gurum nija rupinam
2. Suprasa nam lasad busa busitam shakti sam yutam
Nama skritiya tato devim kundalim sam smare buda
3. Prakasha manam pratame prayane
Prati prayane piya mritaya manam
Anta pada viya manusan charan tim
Ananda rupa mabalam prapadiye
4. Diya twevam ta chi kama diye sa chida nanda rupinim
Mam diyaye data shocha di kria sarva sama payet
5. Agni hotram tato hutwa mat pritiyar tam dwi jo tama
Homante swasane sti twa puja sankalpa macharet
6. Buta shudim pura kritwa matri kaniya sam eva cha
Hrileka matri kaniya sam nitiyam eva sama charet
7. Mula dare hakaram cha hridaye cha rakara kam
8. Ta tan mantro dita naniyan niyasan sarvan sam charet
Kalpayet swat mano dehpitam darma dibi puna
9. Tato diyaye maha devim pranaya mevi jrim bite
Hridam boje mama stane pancha pretasane buda
10. Brama visnush cha rudrash cha ishwarash cha sada shiva
ete pancha maha preta pada mule mama stita
11. Pancha buta maka hiyete pancha vastat maka api
Aham twa viyakta chi drupa tad ti tasmi sarvata
12. Tato vishtara tam yata shaktitan treshu sarvada
Diya twevam manaser boge pujayen mam jape dapi
13. Japam samarpiya shri deiye tator giyasta panam charet
Patrasadanakam kri twa gurun na twa param
14. Jalena tena manuna chastr mantrena deshika
Digbandam cha pura kritwa gurun na twa tata param
15. Ta danu jnam sama daya bahiya pite tata param
Hridistam bavitam murtim mama diviyam mano haram
16. Avahayet tata pite pranasta pana vidyaya
Asana vahane chargiyam padiyadiya chamanam tata
17. Snanam vaso dwayam cheva busha nani cha sarvasha
Ganda pushpam yata yogiyam da twa deviye swa bakti ta
18. Yantra stanama vriti nam puja nam samiya ga charet
Prativa rama shakta nam shukra vare niyamiyate
19. Mula devi praba rupa smartaviya anga devata
Ta praba patala viyap tam trelokiyam cha vi chin tayet
20. Punara vriti sa hitam mula devim cha pujayet
Ganda di bi sugandestu tata pushpe suva site
21. Nevediye star panesh cheva tam bule dakshina dibi
Toshayen mam twat kritena nam nam sahasra kena cha
22. Kava chena cha suktena hamrudre biriti prabo
Deviya tarva shiro mantrer hrile kopanishad bave
23. Maha Vidya maha mantre stosayen mam muhur mu hu
Kshama paye jagad datrim premar dra hridayo nara
24. Pulakan kita sarvanger bash paru dakshini swana
Nirtiya gitadioshena tosayen mam muhur mu hu
25. Veda parayanash cheva purane sakalerapi
Pratipadiya yato ham ve yasmat testosha yecha mam
26. Nijam sarva swa mapi me sade ham nitiyashor payet
Nitiyaho mam tata kuriyad bramanamsh cha suvasini
27. Batukan pama rananiyan devi budiya tu bojayet
Na twa puna swa hridaye viyut kramena visar jayet
28. Sarvam hrile kaya kuriyat pujanam mama suvrata
Hrileka sarva mantra nam nayika parama smrita
29. Hrileka darpane nitiyama ham tat prati bim bita
Tasmad hrilekaya datam sarva mantre samr pitam
30. Gurum sam pujya bushadiye krita kritiya twna vahet
Ya evam pujaye devim shri mad buvana sundarim
31. Na tasiya durlabam kinchit kada chit kwa chidasti hi
Dehante tu mani dwipam mama yatiyeva sarvata
32. Jneyo deviswarupo deva nitiyam namanti tam
Iti te kantitam rajan maha deviye prapujanam
33. Vi mrishiye tadashe shena piya dikara nuru pata
Kuru me pujanam tena kritar ta stwam bavishiyasi
34. Idam tu gitasha stram me nashi shiyaya vadet kwavit
Na baktaya pradataviyam na durtaya cha dur hride
35. Etat praka shanam matur udgata na muro jayo
Tasma dava shiyam yat nena gopaniyam idam sada
36. Deyam baktaya shishiyaya jyeshta putraya cheva hi
Sushilaya suveshaya devi bakti yutaya cha
37. Shrada kale pate detad brama nanam sami pata
Viyasa uvacha:
Itiyuk twa sa bagavati tatrevan tara diyata
Devash cha mudita sarve devi darshanato bavan
39. Tato himalaye jajne devi hemavati tu sa
Ya goriti prasida sidata sa shankaraya cha
40. Tata skanda samud buta stara kastena gatita
Samudra mantane purvam ratna niyasurnara dipa
41. Tatra deve stuta devi lakshmi praptiyar tama darat
Tesha manugrahar taya nirgata tu rama tata
42. Vekuntaya sure data tena tasiya shamo bavet
Iti te katitam rajan devi mahat miyam utamam
43. Gori laskhmiyo samut pati visha yam sarva kama dam
Na vachiyam twe tadaniya sme rahasiyam katitam yata
44. Gita rahsiya buteyam gopaniya prayat nata
Sarva muktam samasena yat prish tam twaya naga
Pavitram Pavanam Diviyam Kim Buya Shrotumi Chasi….

Om Shanti Shanti Shant
(in service of god and guru kirstanuci@aol.com)

No comments:

Post a Comment