Wednesday, April 22, 2009

Lalita Saharsranamavali

The Lalita Sahasranam prepared for Namavali Form

http://www.youtube.com/my_playlists?pi=0&ps=20&sf=&sa=0&sq=&dm=0&p=471DB60239EFE46C
devi vidya sadhana playlist


Dhyanam


Sindur aruna vigram trinayanam manikiya moli spurat
Tara nayaka sekaram smita mukim apina vakshoruam,
Panibayam alipurna ratna chashakam raktotpalam vibratim,
Siyam ratna gatasta rakta charanam, diyayet paramambikam.
Arunam karuna tarangi takshim dreta pashan kusha pushpa bana chapam,
Animadibi ravrutam mayuke ra mityeva vibavaye bavanim.
Diyayet padmasana stam vikasita vadanam padma patraya takshim,
Hemabam pita vastram karakali talasad hema padmam varangim,
Sarvalangara yuktam satatam abayadam bakta namram bavanim.
Sri vidyam santamutim sakala suranutam sarva sampat pradatrim.

Sakumkumalepana malikachumbi kasturikam,
Samanda hasitekshanam sashra chapa pasangusam,
Asesha jana mohinim maruna maliya busham bara,
Japa kusuma basuram japa vido smaratembikam.


(add Om before each name and add Namaha after each name)


1 Om shri matre Namaha
2 shri maha rajniye
3 shri mat simhasaneshwariye
4 chid agni kunda sambutaye
5 deva karya samudyataye
6 udyad banu sahasrabaye
7 chatur bahu samanvitaye
8 raga swarupa pashadyaye
9 kroda karan kusho jwalaye
10 mano rupekshu kodandaye
11 pancha tanmatra sayakaye
12 nijaruna praba pura majad bramanda mandalaye
13 champakashoka punaga sogandika lasat kachaye
14 kuruvinda mani shreni kanat kotira manditaye
15 ashtami chandra vibraja dalika stala shobitaye
16 muka chandra kalan kaba mriganabi visheshakaye
17 vadana smara mangalya griha torana chilikaye
18 vaktra laksmi parivaha chalan minaba lochanaye
19 nava champaka pushpaba nasa danda virajitaye
20 tara kanti tiraskari nasabarana basuraye
21 kadamba manjari klipta karnapura manoharaye
22 tatank ayugali buta tapanodupa mandalaye
23 padma raga shila darsha paribavi kapola buve
24 nava vidruma bimba shri niyakari radana chadaye
25 shuda vidyan kurakara dwija pankti dwayo jwalaye
26 karpura vitika moda samakarshad digantaraye
27 nija salapa madurya vinirbartshita kachapye
28 manda smita praba pura majat kamesha manasaye
29 anakalita sadrishya chibuka shri virajitaye
30 kamesha bada mangalya sutra shobita kandaraye
31 kana kangada keyura kamaniya bujan vitaye
32 ratna greveya chintaka lola mukta palanvitaye
33 kameshwara prema ratna mani pratipana stanye
34 nabiyala vala romali lata pala kucha dwaye
35 lakshya roma lata darata samuneya madyamaye
36 stana bara dalan madya pata banda vali trayaye
37 arunaruna koshumba vastra baswat kati tatye
38 ratna kinkinika ramya rashana dama bushitaye
39 kamesha jnata sobagiya mardavoru dwayan vitaye
40 manikiya mukutakara janu dwaya vira jitaye
41 indragopa parikshipta smara tunaba jangikaye
42 guda gulpaye
43 kurma prishta jayisnu prapadan vitaye
44 naka diditi sanchana namajana tamo gunaye
45 pada dwaya praba jala parakrita saroruhaye
46 sinjana mani manjira mandita shri padam bujaye
47 marali manda gamanaye
48 maha lavanya shevadaye
49 sarvarunaye
50 anava dyangye
51 sarva barana bushitaye
52 shiva kameshwaran kastaye
53 shivaye
54 swadina valabaye
55 sumeru madya shringastaye
56 shriman nagara nayikaye
57 chinta mani grihan tastaye
58 pancha bramasana stitaye
59 maha padmatavi samstaye
60 kadamba vana vasinye
61 suda sagara madya staye
62 kamakshye
63 kama dayinye
64 devarshi gana sangata stuyamanatma vebaye
65 bandasura vadodyukta shakti sena saman vitaye
66 sampatkari samaruda sindura vraja sevitaye
67 ashwaruda dishti tashwa koti kotibir avritaye
68 chakra raja rataruda sarvayuda parish kritaye
69 geya chakra rataruda mantrini pari sevitaye
70 kiri chakra rataruda dandanata puraskritaye
71 jwala malini kakshipta vani prakara madya gaye
72 banda senya vadodyukta shakti vikrama harshitaye
73 nitya parakrama topa nirikshana samut sukaye
74 bandaputra vadodyukta bala vikrama nanditaye
75 mantrinyamba virachita vishanga vada toshitaye
76 vishukra prana harana varahi virya nanditaye
77 kameshwara muka loka kalpita shri ganeshwaraye
78 maha ganesha nirbina vigna yantra prahar shitaye
79 banda surendra nirmukta shastra pratyastra varshinye
80 karanguli nakotpana narayana dashakritye
81 maha pashupatastragni nirdagdasura senikaye
82 kameshwarastra nirdagda sabandasura shunyakaye
83 bramopendra mahendradi deva samstuta vebavaye
84 hara netragni sandagda kama sanjivano shadye
85 shrimad vagbava kuteka swarupa muka pankajaye
86 kantada kati paryanta madya kuta swarupinye
87 shakti kuteka tapana katyado baga darinye
88 mula mantrat mikaye
89 mula kuta traya kalebaraye
90 kulamriteka rasikaye
91 kula sanketa palinye
92 kulanganaye
93 kulan tastaye
94 kolinye
95 kula yoginye
96 akulaye
97 samayan tastaye
98 samayachara tat paraye
99 muladareka nilayaye
100 brama granti vibedinye
101 mani puranta ruditaye
102 vishnu granti vibedinye
103 ajna chakranta ralastaye
104 rudra granti vibedinye
105 sahasrarambu jarudaye
106 suda sarabi varshinye
107 tadil lata sama ruchye
108 shat chakropari samstitaye
109 maha shaktiye
110 kundalinye
111 bisa tantu taniyasye
112 bavanye
113 bavana gamyaye
114 bavaranya kutarikaye
115 badra priyaye
116 badra murtaye
117 bakta sobagiya dayinye
118 bakti priyaye
119 bakti gamyaye
120 bakti vashiyaye
121 baya pahaye
122 shambavye
123 sharadaradyaye
124 sharvanye
125 sharma dayinye
126 shankarye
127 shrikarye
128 sadwye
129 shara chandra nibana naye
130 shato darye
131 shanti matye
132 nir adaraye
133 nir anjanaye
134 nir lepaye
135 nir malaye
136 nityaye
137 nir akaraye
138 nir akulaye
139 nir gunaye
140 nish kalaye
141 shantaye
142 nish kamaye
143 nir upa plavaye
144 nitya muktaye
145 nir vikaraye
146 nish prapanchaye
147 nira ashrayaye
148 nitya shudaye
149 nitya budaye
150 nir avadyaye
151 nir antaraye
152 nish karanaye
153 nish kalankaye
154 nir upadaye
155 nir ishwaraye
156 niragaye
157 raga matanye
158 nir madaye
159 mada nashinye
160 nish chintaye
161 nir ahankaraye
162 nir mohaye
163 moha nashinye
164 nir mamaye
165 mamata hantrye
166 nish papaye
167 papa nashinye
168 nish krodaye
169 kroda shamanye
170 nir lobaye
171 loba nashinye
172 ni samshayaye
173 samshaya gnye
174 nir bavaye
175 bava nashinye
176 nir vikalpaye
177 nir abadaye
178 nir bedaye
179 beda nashinye
180 nir nashaye
181 mrityu matanye
182 nish kriyaye
183 nish parigraye
184 nis tulaye
185 nila chikuraye
186 nir apayaye
187 nir atyayaye
188 durlabaye
189 durgamaye
190 durgaye
191 duka hantrye
192 suka pradaye
193 dushta duraye
194 durachara shamanye
195 dosha varjitaye
196 sarvajnaye
197 sandra karunaye
198 samanadika varjitaye
199 sarva shakti mayye
200 sarva mangalaye
201 sad gati pradaye
202 sarveshwaye
203 sarva mayye
204 sarva mantra swarupinye
205 sarva yantrat mikaye
206 sarva tantra rupaye
207 manon manye
208 maheshwarye
209 maha devye
210 maha lakshmiye
211 mrida priyaye
212 maha rupaye
213 maha pujyaye
214 maha pataka nashinye
215 maha mayaye
216 maha satwaye
217 maha shaktye
218 maha ratye
219 maha bogaye
220 maheshwaryaye
221 maha viryaye
222 maha balaye
223 maha budye
224 maha sidye
225 maha yogesh waresh warye
226 maha tantraye
227 maha mantraye
228 maha yantraye
229 maha sanaye
230 maha yaga kramaradyaye
231 maha berava pujitaye
232 maheshwara maha kalpa maha tandava sakshinye
233 maha kamesha mahishye
234 maha tripura sundarye
235 chatu shashtyu pachara dyaye
236 chatu shashti kala mayye
237 maha chatu shashti koti yogini gana sevitaye
238 manu vidyaye
239 chandra vidyaye
240 chandra mandala madya gaye
241 charu rupaye
242 charu hasaye
243 charu chandra kala daraye
244 charachara jagan nataye
245 chakra raja niketanaye
246 parvatye
247 padma nayanaye
248 padma raga sama prabaye
249 pancha pretasan asinaye
250 pancha brama swarupinye
251 chinmayye
252 paramanandaye
253 vijnana gana rupinye
254 dyana dyatri dyeya rupaye
255 darma adarma vivarjitaye
256 vishwa rupaye
257 jagarinye
258 swapatnye
259 tejas atmikaye
260 suptaye
261 prajnat mikaye
262 turyaye
263 sarvavasta vivarjitaye
264 srishti kartrye
265 brama rupaye
266 goptrye
267 govinda rupinye
268 sanharinye
269 rudra rupaye
270 tirodana karye
271 ishwarye
272 sada shivaye
273 anugraha daye
274 pancha kritya paraya naye
275 banu mandala madyastaye
276 beravye
277 baga malinye
278 padmasanaye
279 bagavatye
280 padma naba sahodarye
281 unmesha nimishotpana vipana buvanavalye
282 sahasra shirsha vadanaye
283 sahasrakshye
284 sahasra pade
285 abrama kitaj ananye
286 varn ashrama vidayinye
287 nijajna rupa nigamaye
288 punya punya pala pradaye
289 shruti simanta sinduri krita padabja dulikaye
290 sakalagama sandoha shukti samputa moktikaye
291 purusharta pradaye
292 purnaye
293 boginye
294 buvanesh warye
295 ambikaye
296 anadi nidanaye
297 hari bramendra sevitaye
298 narayanye
299 nada rupaye
300 nama rupa vivar jitaye
301 hrim karye
302 hrimatye
303 hridyaye
304 heyo padeya varjitaye
305 raja rajarchitaye
306 rajne
307 ramyaye
308 rajiva lochanaye
309 ranjinye
310 ramanye
311 rasyaye
312 ranat kinkini mekalaye
313 ramaye
314 rakendu vadanaye
315 rati rupaye
316 rati priyaye
317 raksha karye
318 rakshas agnye
319 ramaye
320 ramana lampataye
321 kamyaye
322 kama kala rupaye
323 kadamba kusuma priyaye
324 kalyanye
325 jagati kandaye
326 karuna rasa sagaraye
327 kalavatye
328 kala lapaye
329 kantaye
330 kadambari priyaye
331 varadaye
332 vama nayanaye
333 varuni mada vivalaye
334 vishwadi kaye
335 veda vedyaye
336 vindyachala nivasinye
337 vidatrye
338 veda jananye
339 vishnu mayaye
340 vilasinye
341 kshetra swarupaye
342 kshetreshye
343 kshetra kshetrajna palinye
344 kshaya vridi vinir muktaye
345 kshetra pala samarchitaye
346 vijayaye
347 vimalaye
348 vandyaye
349 vandaru jana vatsalaye
350 vag vadinye
351 vamakeshye
352 vani mandala vasinye
353 baktimat kalpa latikaye
354 pashu pasha vimochinye
355 sanhrit ashesha pashandaye
356 sadachara pravartikaye
357 tapa trayagni santapta samaladana chandrikaye
358 tarunye
359 tapas aradyaye
360 tanu madyaye
361 tamo paye
362 chitye
363 tat pada lakshyartaye
364 chid eka rasa rupinye
365 swatmananda lavi buta bramadyananda santatye
366 paraye
367 pratyak chiti rupaye
368 pashyantye
369 para devataye
370 madya maye
371 vekari rupaye
372 bakta manasa hamsikaye
373 kameshwara prana nadye
374 kritajnaye
375 kama pujitaye
376 shringara rasa sampurnaye
377 jayaye
378 jalandara stitaye
379 odyana pita nilayaye
380 bindu mandala vasinye
381 raho yaga kramaradyaye
382 rahas tarpana tarpitaye
383 sadya prasadinye
384 vishwa sakshinye
385 sakshi varjitaye
386 shadanga devata yuktaye
387 shadgunya pari puritaye
388 nitya klinaye
389 nirupamaye
390 nirvana suka dayinye
391 nitya shodashika rupaye
392 shri kantarda sharirinye
393 prabavatye
394 praba rupaye
395 prasidaye
396 parameshwarye
397 mula prakritye
398 avyaktaye
399 vyaktavyaktaswarupinye
400 vyapinye
401 vividakaraye
402 vidya vidya swarupinye
403 maha kamesha nayana kumudalada komudye
404 bakta harda tamo beda banumad banu santatye
405 shiva dutye
406 shivaradyaye
407 shiva murtye
408 shivankarye
409 shiva priyaye
410 shiva paraye
411 shishtesh taye
412 shishta pujitaye
413 aprameyaye
414 swaprakashaye
415 mano vacham agocharaye
416 chichaktye
417 chetana rupaye
418 jada shaktye
419 jadatmikaye
420 gayatrye
421 vyaritye
422 sandyaye
423 dwija vrinda nishevitaye
424 tatwasanaye
425 tasme
426 tubyam
427 ayye
428 pancha koshantara stitaye
429 nihsima mahimne
430 nitya yovanaye
431 mada shalinye
432 mada gurnita raktakshye
433 mada patala ganda buve
434 chandana drava dig dangye
435 champeya kusuma priyaye
436 kushalaye
437 komala karaye
438 kuru kulaye
439 kuleshwarye
440 kula kundalayaye
441 kola marga tatpara sevitaye
442 kumara gananatambaye
443 tushtye
444 pushtye
445 matye
446 dritye
447 shantye
448 swasti matye
449 kantye
450 nandinye
451 vigna nashinye
452 tejo vatye
453 tri nayanaye
454 lolakshi kama rupinye
455 malinye
456 hamsinye
457 matre
458 malayachala vasinye
459 sumukye
460 nalinye
461 subruve
462 shobanaye
463 sura nayikaye
464 kala kantye
465 kanti matye
466 kshobinye
467 suksma rupinye
468 vajreshwarye
469 vama devye
470 vayo vasta vivarjitaye
471 sideshwarye
472 sida vidyaye
473 sida matre
474 yashaswinye
475 vishudi chakra nilayaye
476 arakta varnaye
477 tri lochanaye
478 katwangadi praranaye
479 vadaneka saman vitaye
480 paya sana priyaye
481 twakstaye
482 pashu loka bayankarye
483 amritadi maha shakti samvritaye
484 dakinishwarye
485 anatabja nilayaye
486 shyamabaye
487 vadana dwayaye
488 damshtro jwalaye
489 aksha maladi daraye
490 rudira samstitaye
491 kala ratryadi shaktyoga vritaye
492 snig dodana priyaye
493 maha virendra varadaye
494 rakinyamba swarupinye
495 mani purabja nilayaye
496 vadana traya samyutaye
497 vajradika yu do petaye
498 damaryadibir avritaye
499 rakta varnaye
500 mamsa nishtaye
501 gudana prita manasaye
502 samasta bakta sukadaye
503 lakinyamba swarupinye
504 swadishtan ambuja gataye
505 chatur vaktra manoharaye
506 shuladyayuda sampanaye
507 pita varnaye
508 ati garvitaye
509 medo nishtaye
510 madu pritaye
511 bandinyadi samanvitaye
512 dadya nasakta hridayaye
513 kakini rupa darinye
514 muladar ambujarudaye
515 pancha vaktraye
516 asti samstitaye
517 ankushadi praharanaye
518 varadadi nishevitaye
519 mudgodana shakta chitaye
520 sakinyamba swarupinye
521 ajna chakrabja nilaye
522 shukla varnaye
523 shad ananaye
524 maja samstaye
525 hamsa vati mukya shakti samanvitaye
526 hari draneka rasikaye
527 hakini rupa darinye
528 sahasra dala padmastaye
529 sarva varno pashobitaye
530 sarva yuda daraye
531 shukla samstitaye
532 sarvato mukye
533 sarvodana prita chitaye
534 yakin yamba swarupinye
535 swahaye
536 swadaye
537 amatye
538 medaye
539 shrutye
540 smritye
541 anuta maye
542 punya kirtye
543 punya labyaye
544 punya shravana kirtanaye
545 puloma jarchitaye
546 banda mochinye
547 barbaralakaye
548 vimarsha rupinye
549 vidyaye
550 viyadadi jagat prasuve
551 sarva vyadi prashamanye
552 sarva mrityu nivarinye
553 agra ganyaye
554 achintya rupaye
555 kali kalmasha nashinye
556 katyayanye
557 kala hantrye
558 kamalaksha nishevitaye
559 tambula purita mukye
560 dadimi kusuma prabaye
561 mrigakshye
562 mohinye
563 mukyaye
564 mridanye
565 mitra rupinye
566 nitya triptaye
567 bakta nidaye
568 niyantrye
569 nikileshwarye
570 metryadi vasana labyaye
571 maha pralaya sakshinye
572 para shaktiye
573 para nishtaye
574 prajnana gana rupinye
575 madwi pana lasaye
576 mataye
577 matrika varna rupinye
578 maha kelasha nilayaye
579 mrinala mridu dor lataye
580 maha niyaye
581 daya murtye
582 maha samrajya shalinye
583 atma vidyaye
584 maha vidyaye
585 shri vidyaye
586 kama sevitaye
587 shri shodashakshari vidyaye
588 trikutaye
589 kama koti kaye
590 kataksha kinkari buta kamala koti sevitaye
591 shira stitaye
592 chandra nibaye
593 balastaye
594 indra danu prabaye
595 hridaya staye
596 ravi prakyaye
597 tri konantara dipikaye
598 dakshayanye
599 detya hantrye
600 daksha yajna vinashinye
601 daran dolita dirgakshye
602 dara hasojwalan mukye
603 guru murtye
604 guna nidaye
605 go matre
606 guha janma buve
607 deveshye
608 danda nitistaye
609 daharakasha rupinye
610 pratipan mukya rakanta titi mandala pujitaye
611 kalatmi kaye
612 kala nataye
613 kavya lapa vimodinye
614 sachamara rama vani savya dakshina sevitaye
615 adi shaktye
616 ameyaye
617 atmane
618 paramaye
619 pavanakritaye
620 aneka koti bramanda jananye
621 divya vigraye
622 klin karye
623 kevalaye
624 guyaye
625 kevalya pada dayinye
626 tripuraye
627 trijagad vandyaye
628 tri murtye
629 tri dasheshwarye
630 tryak sharye
631 divya gandadyaye
632 sindura tilakan chitaye
633 umaye
634 shelendra tana yaye
635 gorye
636 gandarva sevitaye
637 vishwa garbaye
638 swarna garbaye
639 avara daye
640 vaga dishwarye
641 dyana gamyaye
642 apari chedyaye
643 jnana daye
644 jnana vigraye
645 sarva vedanta sam vedyaye
646 satyananda swarupinye
647 lopa mudrarchitaye
648 lila klurpta bramanda mandalaye
649 adrishyaye
650 drishya rahitaye
651 vijnatrye
652 vedya varjitaye
653 yoginye
654 yogadaye
655 yogyaye
656 yoganandaye
657 yugandaraye
658 icha shakti jnana shakti kriya shakti swarupinye
659 sarva daraye
660 supra tishtaye
661 sad asad rupa darinye
662 ashta murtye
663 aja jetrye
664 loka yatra vidayinye
665 eka kinye
666 buma rupaye
667 nir dwetaye
668 dweta varjitaye
669 anadaye
670 vasu daye
671 vridaye
672 bramatmekya swarupinye
673 brihatye
674 bramanye
675 bramaye
676 bramanandaye
677 bali priyaye
678 basha rupaye
679 brihat senaye
680 bava bava virjitaye
681 sukaradyaye
682 shuba karye
683 shobana sulaba gatye
684 raja rajeshwarye
685 rajya dayinye
686 rajya valabaye
687 rajat kripaye
688 raja pita niveshita nijashritaye
689 rajya lakshimye
690 kosha nataye
691 chatur anga baleshwarye
692 samrajya dayinye
693 satya sandaye
694 sagara mekalaye
695 dikshitaye
696 detya shamanye
697 sarva loka vanshakarye
698 sarvarta datrye
699 savitrye
700 sac chid ananda rupinye
701 desha kala parichinaye
702 sarva gaye
703 sarva mohinye
704 saraswatye
705 shastra mayye
706 guhambaye
707 guya rupinye
708 sarvopadi vinir muktaye
709 sada shiva pativrataye
710 sam pradayeshwarye
711 sadune
712 ye
713 guru mandala rupinye
714 kulo tirnaye
715 baga radyaye
716 mayaye
717 madu matye
718 maye
719 ganambaye
720 guyak aradyaye
721 komalangye
722 guru priyaye
723 swatantraye
724 sarva tantreshye
725 dakshina murti rupinye
726 sanakadi sama radyaye
727 shiva jnana pradayinye
728 chit kalaye
729 ananda kalikaye
730 prema rupaye
731 priyankarye
732 nama parayana pritaye
733 nandi vidyaye
734 nateshwarye
735 mitya jagad adishtanaye
736 mukti daye
737 mukti rupinye
738 lasya priyaye
739 laya karye
740 lajaye
741 rambadi vanditaye
742 bava dava suda vrishtye
743 paparanya dava nalaye
744 dorbagya tula vatulaye
745 jara dwanta ravi prabaye
746 bagyabdi chandrikaye
747 bakta chita keki ganaganaye
748 roga parvata dambolaye
749 mrityu daru kutarikaye
750 maheshwarye
751 maha kalye
752 maha grasaye
753 maha shanaye
754 aparnaye
755 chandikaye
756 chanda mundasura nishudinye
757 kshar akshar atmikaye
758 sarva lokeshye
759 vishwa darinye
760 tri varga datrye
761 subagaye
762 tryambakaye
763 trigunat mikaye
764 swarga pavar gadaye
765 shudaye
766 japa pushpa niba kritaye
767 ojovatye
768 dyuti daraye
769 yajna rupaye
770 priya vrataye
771 dura radyaye
772 dura darshaye
773 patal ikusuma priyaye
774 mahatye
775 meru nilayaye
776 mandara kusuma priyaye
777 vira radyaye
778 virad rupaye
779 virajase
780 vishwato mukye
781 pratyag rupaye
782 parakashaye
783 pranadaye
784 prana rupinye
785 martanda berava radyaye
786 mantrini nyasta rajya dure
787 tripureshye
788 jayat senaye
789 nistre gunyaye
790 para paraye
791 satya jnanananda rupaye
792 samarasya parayanaye
793 kapardinye
794 kala malaye
795 kama duge
796 kama rupinye
797 kala nidaye
798 kavya kalaye
799 rasa jnaye
800 rasa shevadaye
801 pushtaye
802 purata naye
803 pujyaye
804 pushkaraye
805 pushkar ekshanaye
806 parasme jyotishe
807 parasme damne
808 paramanave
809 parat paraye
810 pasa hastaye
811 pasa hantrye
812 para mantra vibedinye
813 murtaye
814 amurtaye
815 anitya triptaye
816 muni manasa hamsikaye
817 satya vrataye
818 satya rupaye
819 sarvantar yaminye
820 satye
821 bramanye
822 bramane
823 jananye
824 bahu rupaye
825 budarchitaye
826 prasa vitrye
827 prachandaye
828 ajnaye
829 pratish taye
830 prakatakritaye
831 praneshwarye
832 prana datrye
833 panchashat pita rupinye
834 vishrin kalaye
835 viviktastaye
836 vira matre
837 viyat prasuve
838 mukundaye
839 mukti nilayaye
840 mula vigra rupinye
841 bava jnaye
842 bava roga gnye
843 bava chakra pravartinye
844 chanda saraye
845 shastra saraye
846 mantra saraye
847 talodarye
848 udara kirtaye
849 udama vebavaye
850 varna rupinye
851 janma mrityu jara tapta jana vishranti dayinye
852 sarvopanishad udgush taye
853 shantyatita kalatmikaye
854 gambiraye
855 gaganan tastaye
856 garvitaye
857 gana lolupaye
858 kalpana rahitaye
859 kash taye
860 akantaye
861 kantarda vigraye
862 karya karana nirmuktaye
863 kama keli tarangitaye
864 kanat kanaka tatankaye
865 lila vigradarinye
866 ajaye
867 kshaya vinir muktaye
868 mugdaye
869 kshipra prasadinye
870 antar muka sama radyaye
871 bahir muka sudurlabaye
872 trayye
873 trivarga nilayaye
874 tristaye
875 tripura malinye
876 nir amayaye
877 nir alambaye
878 swatma ramaye
879 sudashrutye
880 samsara panka nirmagna samudarana pan ditaye
881 yajna priyaye
882 yajna kartrye
883 yaja mana swarupinye
884 darma daraye
885 dana dyakshaye
886 dana danya vivardinye
887 vipra priyaye
888 vipra rupaye
889 vishwa bramana karinye
890 vishwa grasaye
891 vidrumabaye
892 veshnavye
893 vishnu rupinye
894 ayonye
895 yoni nila yaye
896 kutastaye
897 kula rupinye
898 vira goshti priyaye
899 viraye
900 nesh karmyaye
901 nada rupinye
902 vijnana kalanaye
903 kalyaye
904 vidag daye
905 benda vasanaye
906 tatwa dikaye
907 tatwa mayye
908 tat twam arta swarupinye
909 sama gana priyaye
910 somyaye
911 sada shiva kutumbinye
912 savya pasavya margastaye
913 sarvapad vini varinye
914 swastaye
915 swabava maduraye
916 diraye
917 dira samarchitaye
918 chetanyargya sama radyaye
919 chetanya kusuma priyaye
920 sado ditaye
921 sada tushtaye
922 taruna ditya patalaye
923 dakshina dakshina radyaye
924 dara smera mukam bujaye
925 kolini kevalaye
926 anargya kevalya pada dayinye
927 stotra priyaye
928 stuti matye
929 shruti samstuta vebavaye
930 manas vinye
931 mana vatye
932 maheshye
933 mangal akritye
934 vishwa matre
935 jagad datrye
936 vishalakshye
937 viraginye
938 pragal baye
939 paramo daraye
940 para modaye
941 mano mayye
942 vyoma keshye
943 vimana staye
944 vajrinye
945 vama keshwarye
946 pancha yajna priyaye
947 pancha preta manchadi shayinye
948 panchamye
949 pancha buteshye
950 pancha sankyo pacharinye
951 shashwatye
952 sarva teshwaryaye
953 sharmadaye
954 shambu mohinye
955 daraye
956 dara sutaye
957 danyaye
958 darminye
959 darma vardinye
960 loka titaye
961 guna titaye
962 sarva titaye
963 shamat mikaye
964 banduka kusuma prakyaye
965 balaye
966 lila vinodinye
967 sumangalye
968 suka karye
969 suvesha dyaye
970 suvasinye
971 suvasinyarchana pritaye
972 ashobanaye
973 shuda manasaye
974 bindu tarpana santush taye
975 purva jaye
976 tripurambikaye
977 dasha mudra sama radyaye
978 tripura shri vashankarye
979 jnana mudraye
980 jnana gamyaye
981 jnana jneya swarupinye
982 yoni mudraye
983 trikandeshye
984 trigunaye
985 ambaye
986 trikonagaye
987 anagaye
988 adbuta charitraye
989 vanchitarta pradayinye
990 abyasa tishaya jnataye
991 shad adwetita rupinye
992 avyaja karuna murtaye
993 ajnana dwanta dipikaye
994 abala gopa viditaye
995 sarvanulandya shasanaye
996 shri chakra raja nilayaye
997 shrimat tripurasundarye
998 shri shivaye
999 shiva shaktiyekiya rupinye
1000 lalitambikaye


Om Shanti Shanti Shanti


Brief History

This stotra (hymn which preses) occhurs in Bramanda purana (Old epic of te universe) in te Chapter on dischussion between Hayagreeva and Agastya.Hayagreeva is an incharnation of Visnu wit te horse head and is believed to be te storehouse of knowledge. Agastya is one of te great sages of yore who is one of te stars of te chonstelation great bear. At his request Hayagreeva togt him te most holy 1000 names of Lalita .
Parama shiva is one of te trinity of Hindu panteons who is in charge of destruction. He maried Sati, te dogter of Daksha. Daksha and Paramashiva were not geting on wel and chonsequently he did not invite Paramashiva for one of te great fire sacrifiches tat he chonducted. However Sati went to atend te function in spite of Paramashiva’s protest. Daksha insulted her husband and she jumped in to te fire and ended her life. Consequently at te behest Of Paramashiva Daksha was kiled and later given life wit a goat’s head. However tis inchident upset Paramashiva and he entered into deep meditation.Sati took birt as te dogter of te mounten(Parvaty) Himalayas and started doing penanche on Shiva for geting him as her husband. The devas fached a very great enemy in Sura Padma who had a boon tat he chould be kiled only by a son of Shiva and Parvaty. So to wake Shiva fr his deep meditation te devas deputed Manmata, te God of love who shot his flower arows at Paramashiva. Paramashiva woke up and opened his tird eye and burnt te God of love into ashes. The Devas and Rati Devi te wife of Manmata requested Paramashiva to give life to Manmata. Heeding for teir request Paramashiva stared at te ashes of Manmata.Fr te ashes chame Bandasura Who made al te world as impotent and ruled fr te chity chaled Shonita pura.He started troubling te devas.The devas ten sougt te adwiche of Sage Narada who adwised tem to chonduct a fire sacrifiche. Fr te fire rose Sri Lalita Tripura Sundari.
She was extremely beotiful, having dark tick long her wit schent of Champaka, Asoka and Punaga flowers, having te musk tilaka on her forehead, Having eyelids which appeared as if it is te gate of te house of God of love ,having eyes which were like fish playing in te beoteous lake of her fache, Having nose wit studs which shined more tan te stars, Having ears wit sun and moon as studs, having cheeks which were like miror of Padmaraga, Having beotiful rows of white teet, Chewing Thamboola wit champor, having voiche sweeter tan te sound emanating fr Veena of Sarswati, Having such a beotiful smile tat Lord Shiva himself chould not take his eyes off, Wearing Mangala sootra and necklaches wit beotiful shining dolars, Having breasts which were chapable of buying te invaluable love of Kameswara, having row of fent beotiful her resing fr her bely, having stach wit tree prety folds, wearing red silk tied wit a string wit red bels. Having tigs which steal te heart of Kameshwara, Having knees which looked like crowns made of prechious gems, having voluptuous legs, having upper part of te feet resembling te back of tortoise, Having feet which resembled te lamps made of gems which chould dispel wories fr te mind of devotees and a body wit te golden red cholour. She was given in mariage to Lord Kameshwara and made to stay in Sree Nagara at te top of Ma Meru Mounten.
Sree nagara had 25 streets chircling it. They are made of iron, steel, chopper, lead, aloy made of five metals, silver, gold, te white Pushpa raga stone, te red Padmaraga stone. Onyx, diamond, Vedoorya, Indra neela (topaz), pearl, Marakata, choral, nine gems and mixture of gems and prechious stones. In te eigt street was te forest of Kadambas. This is presided by Syamala. In te fifteent street live te Ashta Dig palakas.In te sixteent lives Varai alias Dandini who is her chmander in chief. Here Syamala also has a house. In te seventeent street live te different Yoginis.In te eigteent street lives Ma Visnu.In te nineteent street lives Esana, in te twentiet Thara Devi, twenty first Varuni , te twenty sechond Kurukula who presides over te fort of pride, twenty tird Martanda Berawa, twenty fourt te moon and twenty fift Manmata presiding over te forest of love. In te chenter of Srinagara is te Ma Padma Vana(The great lotus forest) and witin it te Chintamani Griha (The house of holy tougt),In its nort east is te Chid agni kunda and on bot sides of its eastern gate are te houses of Mantrini and Dhandini.On its four gates stand te Chaduramnaya gods for watch and ward. And witin it is te Sri chakra.In te chenter of Sri Chakra on te trone of Pancha bramas on te Bindu Peeta(dot plank) chaled sarvanandamaya(universal happiness) Sits Ma Tripura Sundari.In te Sri Chakra are te folowing dechorations viz., The square chaled Trilokya mohanam(most beotiful in te tree worlds), The sixteen petaled lotus chaled Sarvasa paripoorakam(fulfiler of al desires), te eigt petaled lotus chaled Sarvasamksopanam(te al cleanser), te sixteen chorner figure chaled Sarva sowbagyam(al luck),te external ten chornered figure chaled Sarvarta sadakam (giver of al assets), te internal ten chornered figure chaled Sarva raksha karam(Al protector), te eigt chornered figure chaled Sarva roka haram(chure of al diseases), triangle chaled Sarva sidi pradam(giver of al powers) and te dot chaled Sarvananda mayam(al pleasures).
The devas prayed her to kil Bandasura. When she started for te war wit Bandasura, she was acchpanied by te powers chaled anima, maima etc, Brami, Kari, Vesnavi, Varai, Maendri, Chamundi, Ma Laksmi, , Nitya Devats and Avarna Devatas who occhupy te Sri Chakra.While Sampatkari devi was te chapten of te elepant regiment, Aswarooda devi was te chapten of te chavalry. The army was chmanded by Dhandini riding on te Chariot chaled Giri Chakra assisted by Mantrini riding on te chariot chaled Geya Chakra. Jwala malini protected te army by creating a fire ring around it. ParaShakti rode in te chenter on te chariot of Sri Chakra.Nitya Devi destroyed a large chunk of Bandasura’s armies , Bala Devi kiled te son of Bandasura, and Mantrini and Dhandini kiled his broters chaled Vishanga and Vishukra. When te Asuras created blockade for te marching army, Sri Lalita Tripura sundari created Ganesha wit te help of Kameshwara to remove te blockade.Then Bandasura created te asuras chaled Hiranyaksha, Hiranya Kasipu and Ravana.The Devi created te ten avatars of Visnu and destroyed tem. She kiled al his army using Pasupatastra and kiled him wit Kameshwarastra.The gods ten presed her.She ten recreated Manmata for te good of te world. This story is chontened in te first 84 names of te first 34 slokas of Lalita Sasra nama .and al togeter chontens one tousand names. This is also chaled te Rasya Nama Sasra(te tousand secret names).Reading it , meditating on te meaning of te names would lead to te fulfilment of al te wishes of te devotees.

No comments:

Post a Comment