Tuesday, April 21, 2009

Planet - Navagraha Gayatri:

SUN Aditya:
Om Baskaraya Vidmahe
Mahat Diyutikaraya Dimahi
Tano Aditya Prachodayat.

MOON Soma, Chandra:
Om Shitapradaya Vidmahe
Shodashakalaya Dimahi
Tano Soma Prachodayat.

MARS Angaraka, Mangala:
Om Angarakaya Vidmahe
Bumibalaya Dimahi
Tano Kuja Prachodayat.

MERCURY Buda:
Om Budagrahaya Vidmahe
Induputraya Dimahi
Tano Somya Prachodayat.

JUPITER Guru:
Om Suracharayaya Vidmahe
Sureashrestaya Dimahi
Tano Guru Prachodayat.

VENUS Shukra:
Om Rajatabaya Vidmahe
Brigusutaya Dimahi
Tano Shuruka Prachodayat.

SATURN Shane:
Om Shanesh-charaya Vidmahe
Chayaputraya Dimahi
Tano Mahda Prachodayat.

RAHU:
Om Shukadantaya Vidmahe
Ugraupaya Dimahi
Tano Rahu Prachodayat.

KETU:
Om Chitravarnaya Vidmahe
Saraparupaya Dimahi
Tana Ketu Prachodayat

No comments:

Post a Comment