Wednesday, October 27, 2010

Kali Kavacham

Kali Kavacham:

Shri Shiva Uvacha:

Katitam paraman brahma prakrite stavanam mahat
Adyaya shri kalikaya kavacham shrinu sampratam

Trelokiya vijaya syasya kavachasya rishi shiva
Chando nush tub devata cha adya kali prakirtita

Maya bijam bijam iti rama shakti ruda hrita
Krim kilakam kamya sido viniyoga prakirtita

Hrim adya me shira patu shrim kali vadanam mama
Hridayam krim para shakti payat kantam parat para

Netre patu jagad datri karno rakshatu shankari
Granam patu maha maya rasanam sarva mangala

Dantan rakshatu komari kapolo kamala laya
Oshta daro kshama rakshet chibukam charu hasini

Grivam payat kuleshani kakut patu kripa mayi
Dwo bahu bahuda rakshet karo kevaliya dayini

Skando kapardini patu pristam trelokiya tarini
Parshwe payada parna me katim me kamatasana

Nabo patu visha lakshi praja stanam praba vati
Uru rakshatu kaliyani pado me patu parvati

Jaya durga vatu pranan sarvan gam sarva sidida
Raksha hinamtu yat stanam varjitam kava chena cha

Tat sarvam me sada rakshe dadiya kali sanatani
Iti te katitam divyam trelokiya vijaya bidam

Kavacham kalika deviya adyaya paramad butam

Puja kale pate dyastu adyadi krita manasa
Sarvan kama navap noti tasyadya suprasidati
Mantra sidir bave dashu kinkara kshudra sidaya

Aputro labate putram danarti prap nuya danam
Vidyarti labate vidiyam kami kama navap nuyat

Sahasra vrita patena varmano sya pura skriya
Purshcharana sampanam yatokta paladam bavet

Chandana garu kasturi kunkume rakta chandane
Burje vilikiya gutikam swarnastam darayed yadi

Sikayam dakshine baho kante va sadaka kato
Tasya dya kalika vashya vanchi tartam praya chati

Na kutrapi bayam tasya sarvatra vijayi kavi
Arogi chira jivi syat balavan darana kshama

Sarva vidyasu nipuna sarva shastrata tatwa vit
Vashe tasya mahi pala boga moksho kara stito

Kalikal masha yuktanam nishre yasa karam param

No comments:

Post a Comment