Tuesday, July 20, 2010

Subramanya Sahasranama Stotram

Subramanya Sahasranama Stotram

By the Grace of God and Guru, here is and english phonetic transliteration of the Subramanya Sahasranam
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Subramanya Saharsanam Stotram


Rishaya uvacha

Sarva shastrarta tatwa jna sarva loko pakaraka
Vayam chatitayaha prapta ati teyosi suvrata 1
Jnanadanena samsarasagarattarayaswa naha
Kalau kalushachita ye naraha paparataha sada 2
Kena stotrena muchyante sarva pataka bandaneha
Ishta sidikaram punyam duka daridriya nashanam 3
Sarvarogaharam stotram suta no vaktumarhasi

Shri Suta Uvacha-

Shrnudwamrishiyaha sarve naimisharanyavasinaha 4
Tatwa jnana taponishtaha sarva shastra visharadaha
Swayambuva pura proktam naradaya mahatmane 5
Tadaham sampravakshyami shrotum kautuhalam yadi

Rishaya Uchuh-
Kimaha bagavan brama naradaya mahatmane 6
Suta putra maha baga vaktu marhasi sampratam

Shri Suta Uvacha-
Divya simhasanasinam sarva devaira bishtutam 7

Sash tanga prani patyenam bramanam buvaneshwaram
Narada pari papracha kritan jal rupastita 8

Narada Uvacha –

Loka nata sura shreta sarva jna karuna kara
San mukasiya param stotram pavanam papanashanam 9

Datas twam putra vatsalyata dwada prana taya me
Upadishya tu mam deva raksha kripa nide 10

Brama Uvacha –

Shrinu vakshyami devarshe stavara jamimam param
Matrika malika yuktam jnana moksha suka pradam 11

Sahasrani cha namani san mukasiya mahatmanaha
Yani namani divyani duka roga harani cha 12

Tani namani vakshyami kripaya twayi narada
Japa matrena sidiyanti mansas chintitan yapi 13

Ihamutram param bogam labte natra samshayaha
Idam stotram param punyam kotiya jnapala pradam
San deho natra kartaviya shrinu me nishchitam vacha 14
Om asya shri subramanya sahasranama stotram maha mantrasya

Brama Rishi

Anushtup chandaha
Subramanyo devata
Sharajanmaksaya iti bijam
Shakti darokshya iti Shakti
Kartiyeka iti Kilakam
Krochambedityar galam
Shikivahana iti kavacham
Shanmuka iti diyanam
Shri Subramanya prasada sidiyarte jape viniyogaha

Diyanam
Diyayet shanmuka mindu koti sa drisham ratna praba shobitam
Balar kadiyuti shatkirita vilasat keyur haran vitam 1
Karna lambita kundala pravi lasad ganda stala shobitam
Kanchi kankana kinkini rava yutam shrin gara sarodayam 2
Diya yedip sita sididam shiva sutam shri dwadashaksham guham
Ketam kukutaman kusham cha varadam pasham danush chakra kam 3
Vajram shaktimasim cha shulamabayam dorbirdritam Shanmukam
Devam chitra mayuravahanagatam chitram baralan kritam 4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Subramanya Sahasranama Stotram

Achintiya shakti ranagas twa kshobiya twa para jitah
Anata vatsalo mogas twa shoko piya jaro bayah 1

Atyudaro Hiyagaha haras twa graganiyo drijasutah
Ananta mahima paro nanta sokiya prado viyayah 2

Ananata moksha donadira prameyoksharo chiyutah
Akalmasho biramo graduriyash chamitavikramah 3

Ananta nato Hiyamalo Hiyapramato mara prabu
Arinda mokila daras twa nimadi guno grani 4

Achanchalo marastutiyo Hiyakalanko mitashana
Agni bura nava diyango Hiyad buto bish tada yakah 5

Atin driyo prameyatma Hiyadrishyo viyak talakshanah

Apa dwi nasha kas twariya Adiya Agama sam stuta 6

Arta sam rakshana twadiya Anandas twariya sevitah
Ashr itesh tarta varada Anandi yarta pala pradah 7

Ash chariya rupa Ananda Apanarti vinashanah
Ibavak tranujas twishta Ibssura harat majah 8

Iti hasa shrutistutiya Indra boga pala pradah
Ishta purta pala prapti rish teshta varada yakah 9

Iha mutreshta palada Ishtadas twin dravanditah
Ida niyas twi shaputra Ipsi tarta prada yakah 10

Iti biti harash chendiya Ishana traya varjitah
Udara kirti rudiyogi Chot krish toru para kramah 11

Ut krishta shakti rut saha Udarash chot sava priya
Ujrimba udbavash chogra Uda grash chogra lochanah 12

Unmata Ugrashamana Udvegag nora geshwarah
Uruprabavash chodirna Umaputra Udaradi 13

Urdwa retah sutas turdwa gati dastur japa laka
Urjitas turdwa gas turdwa Urdwa loke kana yakah 14
Urjivanur jitodara Urjitor jitasha sanah
Rishi deva ganas tutiya Rinatra yavi mochanah 15

Rijurupo Hiyarjukara Riju marga pra darshanah
Ritambaro Hiyarjuprita Risha bastwirdi dastwirta 16

Lulito darako Luta bava pasha praban janah
Enan kadara sat putra Eka Ennovinashanah 17

Eshvariya dash chen dra bogi Cheti hiyash chendra vanditah
Ojaswi Chosha dista namo jodash chodana pradah 18


Audariya shila Aumeya Augra Aunati yada yakah
Audariya Aushadakara Aushadam Chosha dakarah 19
Am shumaliyam shumalidiya Ambika tana yonada
Anda kari sutonda twa hari Cham buja lochanah 20

Astamayo mara disho Hiyapasto stoka punyada
Asta mitro sta rupash chas kalat suga tida yaka 21

Kartiyekah Kamarupah Kumarah Kroncha daranah
Kamadah Karanam Kamiyah Kamaniyah Kripakarah 22

Kanchanaba Kantiyukta Kami Kamapradah Kavih
Kirti krit kukuta dara Kutastah Kuvalekshanah 23

Kunkumangah Klamaharag Kushalah Kukutadwajah
Kushanu sambava Krura Krurag nah Kalitaparit 24

Kama upah Kalpa taruh Kantah Kami tada yakah
Kaliyana krt kleshana shah Kripalu Karuna karah 25

Kalushag nah Kriyashaktih Katora Kavachi Kriti
Komalangah Kushapritah Kutsitag na Kaladara 26

Kiyatah Ketadara Kadgi Katwangi Kalanigraha
Kiyati pradah Kecharesha Kiyateha Kecharastuta 27

Karata paharah Swasta Kecharah Kecha rashrayah
Kandendu moli tanayah Kelah Kechara palaka 28

Kastalah Kanditarkashcha kechari jana pujitah
Gangeyo Girija putro Gananatanujo Guha 29

Gopta Girivanasamseviyo Gunatito Guha shrayah
Gatiprado Gunanidi Gambiro Girijatmajah 30

Gudarupo Gadaharo Gunadisho Gunagranih
Godaro Gahano Gupto Garvag-no Gunavadanah 31

Guhiyo Gunajno Gitijno Gatatanko Gunashrayah
Gadiya padiya priyo guniyo gostuto Gaganecharah 32

Gana niya charitash cha Gataklesho Gunarnavah
Gurnitaksho Grininidi Ganagambiragoshana 33
Gantanadapriyo Gosho Gora goga vinashanah
Gananando Garma hanta Grinavan Grishti patakah 34

Grini Grinakaro Goro Goradetya praha rakah

Gatiteshwariyan doho Ganarto Ganasankramah 35

Chitrakri chitra varnash cha Chanchalash cha pala diyuti
Chinmayash chit swarupash cha Chiranandash chirantanah 36

Chitrakelish chitra tarash chinta niyash chamat kritah
Chorag-nash chaturash charush chami kara vibushanah 37

Chandrar kakoti sadrishash chandra moli tanubava
Chanditangash chad mahanta Chedita kila patakah 38

Chedi krita tama kleshash chatri krita maha yasha
Chadita shesha santa pash charitam ritasagarah 39

Chana treguniya rupash cha Chatehash chinasamshayah
Chandomayash chandagami China pashash chavish chadah 40

Jagadito Jagat pujyo Jaga-jyesh-to Jagan maya
Janako Jana visunur jita mitro Jagadguruh 41

Jayi Jitendriyo Jetro Jara mara rana varjitah
Jyotir mayo Jaganato Jagajivo Janashrayah 42

Jagatseviyo Jagatkarta Jagatsakshi Jagatpriyah
Jambarivandiyo Jayado Jagan jana manoharah 43

Jagadananda janako Jana jadiya paharakah
Japa kusuma sankasho Jana lochana shobana 44

Janeshwaro Jitakrodo Jana janmani barhana
Jayado Jantutapag-no Jita detya maha vrajah 45

Jitamayo Jitakrodo Jitasango Janapriyah
Jan janila maha vego Jarita shesha pataka 46

Jarjari krita detyogo Jala rivadiya sampriya
Jnanamurtir jnanagamiyo Jnani Jnana maha nidi 47

Tankaran rita vibava Tankavjra dwa jankitah
Tankita kila lokashcha Tankitenastamoravi 48
Dambara prabavo Dambo Dambo Damaru kapriyah
Damarot katasanado Dimba rupashwarupaka 49

Dakananda priti karo Dalita sura sankula
Dokitamarasandoho Dundivig-neshwara nujah 50

Tatwa jnasta twa gastivrasta poru pasta pomayah
Trayi maya strikala jnastri murti stri gunatmaka 51

Tridashesha starakarista pag-na stapasaproyah
Tushti das tushti kritiksh nasta porupa pastrikalavit 52

Stota Staviyah Stavapritah Stutih Stotram Stutipriyah
Stita Stayi Stapakash cha Stulasukshmapradarshakah 53
Stavishtah Stavirah Stula Stanadah Steriyadah Stirah
Danto Dayaparo Data Duritag-no Durasadah 54

Darshaniyo Dayasaro Devadevo Dayanidi
Duradarsho Durvigayo Daksho Darpana shobitah 55

Durdaro Danashilash cha Dwadashaksho Dwishadbuja
Dwishat karno Dwishad bahurdina santa panashanah 56

Danda shukeshwaro Devo Diviyo Diviya kritir damah
Dirga vrito Dirga bahur dirga drish tir diva spatih 57

Dando Damayita Darpo Devasimho Dridavrata
Durlabo Durgamo Dipto Dush prekshiyo
Diviya mandana 58
Duro darag-no Dukag-no Durarig-no Dishampati
Durjayo Devasenesho Durjneyo Duratikramah 59

Dambo Driptash cha Deva rishi deva jno Deva chinta ka
Durandaro Darmaparo Danado Dritivadanah 60

Darmesho Darma shastra jno Danvi Darma parayanah
Danandiyaksho Dana patir dritimaduta kilbisha 61

Darma hetur darma shuro darma kri darmavid Druva
Data Diman darma chari Daniyo Duriyo Dritavratah 62

Nityot-savo Nityatripto Nirlepo Nishchalatmakah
Niravadiyo Niradaro Nishkalanko Nirajanah 63

Nirmamo Nirahankaro Nirmoho Nirupadravah
Nityanando Niratanko Nishpancho Niramayah 64

Niravadiyo Nirihascha Nirdarsho Nirmalatmakah
Nityanando Nirjaresho Nisango Nigamastutah 65

Nishkantako Niralambo Nishpratiyuho Nirudbava
Nityo Niyatakaliyano Nirvikalpo Nirashrayah 66
Neta Nidirnekarupo Nirakaro Nadisuta
Pulinda kaniyaramanah Purujit parama priyah 67

Pratyaksha murtih Patyaksha Paresha Purnapunyadah
Punyakarah Punyarupah Punyah Punyaparayanah 68

Punyodayah Param Jyotih Punya krita punya vardanah
Parananda Paratarah Punya kirtihi Puratanah 69

Prasanarupah Pranesha Panaga Papanashana
Pranatartihara Purnah Parvatinandana Prabu 70

Putatma Purusha Pranah Prabavah Purushotamah
Prasanah Paramaspashtah Parah Parivrida Parah 71

Paramatma Parabramah Parartah Priyadarshanah
Pavitra Pushtidah Purtih Pingalah Pushtivardanah 72

Papahari Pashadarah Pramatasurashikshakah
Pavanah Pavakah Pujyah Purnananda Paratparah 73Pushkalah Pravarah Purvah Pitribaktah Purogamah
Pranadah Pranijanakah Pradishtah Pavakodbava 74

Para brama swarupash cha Parameshwariya karanam
Parardidah Pushtikarah Prakasatma Pratapavan 75

Prajnaparah Prakrishtarta Pritu Prituparakramah
Panishwara Panivarah Pana mani vibushanah 76

Paladah Palahastash cha Pulam bujavi lochanah
Padu chatita papoga Panilo kavi bushana 77
Bahuleyo Brihadrupo Balishto Balavan Bali
Bramesha vishnu rupash cha Budo Budimatam Varah 78

Balarupo Bramagarbo Bramachari Budapriyah
Bahushruto Bahumato Bramaniyo Bramanapriyah 79

Balapramatano Brama Bahurupo Bahupradah
Brihad banu tanud buto Brihatseno Bileshayah 80

Bahu bahur bala shriman Bahudetiya vinashakah
Bila dwaran tara lasto Briha chakti danurdarah 81

Balarkadyutiman Balo Briha dwaksha Brihadanuh
Baviyo Bogishwaro Baviyo Bavanasho Bavapriya 82
Baktigamiyo Bayaharo Bavajno Bakta supriya
Bukti mukti prado Bogi Bagavan Bagiya vardanah 83

Brajishnur bavano Barta Bimo Bima parakramah
Butido Butikrdbokta Butatma Buvaneshwara 84

Bavako Bikaro Bishmo Bavakeshto Bavodbava
Bava tapa prasha mano Bogavan Buta bavanah 85

Bojyaprado Brantinasho Banuman Buvanashrayah
Buribugaprado Badro Bajaniyo Bishagwara 86

Mahaseno Mahodaro Maha shaktir maha diyutih
Maha budir maha viryo Mahot saho Maha balah 87

Mahabogi Mahamayi Medavi Mekali Mahan
Munistuto Mahamanyo Mahanando Mahayasha 88

Mahorjito Mananidir mano rata pala pradah
Mahodayo Mahapunyo Mahabala parakramah 89

Manado Matido Mali Muktamalavibushana
Manoharo Mahamukiyo Mahardir murti manmuni 90

Mahotamo Mahopayo Mokshado Mangala pradah
Mudakaro Muktidata Mahabogo Mahoraga 91


Yashakaro Yogayonir yogishto Yaminam Varah
Yashaswi Yogapurusho Yogiyo Yoganidiryami 92

Yatiseviyo Yogayukto Yoga vid yoga sididah
Yantro Yantri cha Yantrajno Yantravanyan travahakah 93

Yatanara hito Yogi Yogisho Yoginam Varah
Ramaniyo Ramiya rupo Rasajno Rasabavanah 94

Ranjano ranjito Ragi Ruchiro Rudra sambavah
Ranapriyo Ranodaro Raga dwesha vinashanah 95

Ratnachi Ruchiro Ramiyo Rupa lava niya vigraha
Ratnan gada daro Ratna bushano Ramaniyaka 96

Ruchikri dro chamanash cha Ranjito Roganashana
Rajivaksho Rajarajo Rakta maliya nulepanah 97

Rajadwedagamastutiyo Rajah satwa gunan vita
Rajannishakalaramiyo Ratna kunda laman ditah 98

Ratna sanmolisho badiyo Ranan manjira bushana
Lokekanato Lokesho Lalito Lokanayakah 99

Lokaraksho Lokashiksho Lokalochana ranjitah
Lokabadurlokadata Lokatrayamahahitah 100

Loka chudamanir loka vandiyo Lavaniya vigraha
Loka diyakshastu Lilavan lokotara gunan vita 101

Varishto Varado Vediyo Vishisto Vikramo Vibu
Vibuda gracharo Vashiyo Vi kalpa pari varjitah 102

Vipasho Vigata tanko Vichitrango Virochanah
Vidyadaro Vishudatma Vedango Vibuda priya 103

Vachaskaro Viyapkash cha Vijnani Vinayanvitah
Vidwatamo Virodig-no Viro Vigataragavan 104

Vitabavo Vinitatma Vedagarbo Vasupradah
Vishwa dipti rvisha laksho Vijitama Vibavanah 105

Vedavediyo Videyatma Vitadoshasha cha Vedavit
Vishwakarma Vitabayo Vagisho Vasavarchitah 106
Viradwamso Vishwa murtir vishwa rupo Varasanah
Vishako Vimalo Vagmi Vidwan vedadaro Vatuh 107

Virachuda manir viro Vidiyesho Vibudashrayah
Vijayi Vinayi Veta Variyan viraja Vasuh 108

Virag-no Vijvaro Vediyo Vegavan virya van vashi
Varashilo Varaguno Vishoko Vajra darakah 109

Sharajanma Shaktidara Shatrug-na Shikivahanah
Shri manshishta Shuchi Shuda Shashwato Shruti sagarah 110

Sharaniyah Shubadah Sharma Shishteshtah Shuba lakshanah
Shantah Shuladarah Shreshta Shudatma Shankara Shivah 111

Shitikantatmajah Shurah Shantidah Shokanashanah
Shanmaturah Shanmukash cha Shadguneshwariya samyutah 112

Shat chakrastat Shadurmig-na Shadanga shruti paragah
Shadbavarahitah Shatkah Shat shastra smriti paragah 113

Shadwargadata Shadgrivah Shadarig-na Shadashrayah
Shatkiritadarah Shriman Shadadarash cha Shatkrama 114

Shatkona madiya nilayah Shanda twa pari harakah
Senanih Subaga Skanda Suranandah Satam Gatih 115

Subramanya Suradiyakshah Sarvajna Sarvadah Suki
Sulaba Sidida Somya Sidesha Sidisadana 116

Sidarta Sidasankalpa Sidasadu Sureshwara
Subuja Sarva drikshakshi Suprasadah Sanatanah 117

Sudapati Swayanjyoti Swayambu Sarvato muka
Samarta Satkriti Sukshma Sugosha Sukada Suhrit 118

Suprasana Surareshta Sushila Satyasadhaka
Sambaviya Sumana Seviyah Sakala gama paraga 119

Suviyaktah Sachinanda Suvirah Sujana shrayah
Sarva laksha nasam pana Satya darma parayana 120

Sarvadevamaya Satya Sada Mrishtanadayaka
Sudapi Sumati Satya Sarva vig-na vinashana 121

Sarvaduka prashamana Sukumara Sulochanah
Sugrivah Sudriti Sara Sura radiya Suvikrama 122

Surarg-na Swarnavarna Sarparajah Sada Shuchi
Saptarchirbu Suravara Sarvayuda visharada 123

Hasti charmam barasuto Hasti vahana sevita
Hasta chitra yudadaro Hritago Hasitanana 124

Hemabusho Haridwarno Hrishtido Hrishtivardana
Hema dribidamsa rupo Hunkara hata kilbisha 125
Himadrijatatanujo Harikesho Hiranmaya
Hridiyo Hrishto Harisako Hamso Hamsagatirhavi 126

Hiranyavarno Hitakridarsado Hemabusana
Harapriyo Hitakaro Hatapapo Harobava 127

Kshemada Kshemakritkshemiya Ksetrajna Kshamavarjita
Kshetrapala Kshamadara Kshemakshetra Kshamakara 128

Kshudragna Kshantida Kshema Kshitibusa Ksamashraya
Kshalitaga Kshitidara Kshinasam rakshana kshama 129

Kshanaban gurasana dagana shobika pardaka
Kshitibri nata tanaya muka pankaja baskara 130

Kshatahita Kshara Kshanta Kshatadosha Kshamanidi
Kshapita kila santapa Kshapanata samanana 131

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Yah Patechrinuya dwapi bakti yuktena chetasa 1
Sa sadiyo muchyate paper mano vakaya sambave
Ayur vridi karam pumsam steriya virya vivardanam 2
Vakiyenekena vakshyami vanchitarta prayachati
Tasmat sarvatmana bramani yamena japet sudi 3

Iti Shri Skande Maha Purane


_______________________________________________________________________________
check out http://sanskrit.safire.com/Sanskrit.html#Sahasranama for another
version

No comments:

Post a Comment